Nieuws
13-12-2017
Met de Omgevingswet verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Hierdoor vervalt ook de vanzelfsprekendheid dat grondwater ‘geregeld’ is. Dit betekent dat provincie, waterschap en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan over het watersysteem. Dit sluit naadloos aan op het gedachtegoed van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer om grondwater in breder perspectief te plaatsen en als systeem te benaderen.  Lees meer...
13-12-2017
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond zijn in 2017 verschillende gemeenten intensief aan de slag geweest met het stevig en integraal verankeren van bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies. De ambitie van de VNG is dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn.  Lees meer...
13-12-2017
Sinds de zomer van 2016 is Daan Henkens vanuit de Unie van Waterschappen (UvW) lid van de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP). Voordat hij bij de UvW ging werken was hij onder meer watertrainee. “Daar heb ik vooral het belang van het leggen van verbindingen meegekregen. Binnen de watersector, maar ook tussen sectoren.”  Lees meer...
13-12-2017
Binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) komt de nadruk steeds minder te liggen op de aanpak van bodemverontreiniging en meer op de realisatie van bredere maatschappelijke doelstellingen door het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. In lijn daarmee is in het voorjaar van 2017 een start gemaakt met de verkenning van de thema’s bodemdaling, (stedelijk) grondwaterbeheer, bodembeheer in de landbouw, kabels en leidingen, bodemenergie en geothermie.  Lees meer...
13-12-2017
Waar lopen provincies, gemeenten en waterschappen tegenaan wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie in stedelijk en landelijk gebied? Dat is de centrale vraag van de inventarisatie van kennisvragen die bij decentrale overheden spelen op het gebied van geothermie.  Lees meer...
05-12-2017
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. Lees meer...
05-12-2017
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. Lees meer...
05-12-2017
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. Lees meer...
04-12-2017
‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, stelt dagvoorzitter Jeroen Haan bij de opening van de themadag Waterbeheer en Erfgoed. ‘Dat kan soms schuren en botsen, maar ook tot heel mooie zaken leiden’. Hij illustreert dat met een traditie binnen het Hoogheemraadschap Rijnland, waar hij in het dagelijks leven bestuurder is. ‘Traditie is dat een nieuw benoemd bestuurslid uit de Rijnlandse hensbeker een slokje mag nemen. Van oudsher symboliseerde het drinken uit deze beker dat het bestuurscollege en het Hoogheemraadschap van Rijnland als één belangengemeenschap werd gezien. Daarnaast werd hij ook gebruikt als teken van vriendschap en werden geschillen bijgelegd door het drinken uit de beker. Dat verhaal, daar gaat het mij om. Dat te blijven vertellen, is – naast de primaire taken te zorgen voor schoon drinkwater en droge voeten – een belangrijke opgave voor ons’.  Lees meer...
29-11-2017
Vanaf 22-11-2017 ontvangt u Verklaringen van niet-reinigbaarheid grond en Baggerspecieverklaringen digitaal van Rijkswaterstaat Bodem+. Een register van verleende en geweigerde verklaringen kunt u digitaal raadplegen via Verklaringen Online.  Lees meer...
29-11-2017
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029.  Lees meer...
22-11-2017
In 2016 is meer afval verwerkt dan in het voorgaande jaar. De hoeveelheid gecomposteerd afval nam toe met zes procent, de hoeveelheid verbrand met drie procent en de hoeveelheid gestort met ruim twintig procent. Dat blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016’.  Lees meer...
22-11-2017
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335.  Lees meer...
22-11-2017
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. Lees meer...
22-11-2017
‘Goed veldwerk is cruciaal. De hoeveelheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld baggerspecie moet op een eenduidige wijze zijn bepaald, anders heb je appels en peren.' Lees meer...
21-11-2017
Bij onderzoek naar asbest in de bodem volgens protocol 2018 kijken we voor uitvoeringseisen nogal eens naar NEN-normen, en dan vooral NEN 5707. NEN heeft dan ook al een aantal veel gestelde vragen over uitvoering van dit type onderzoek op deze pagina van zijn website geplaatst. Medio november zijn daar nog twee vragen bijgeplaatst, een over het maken van mengmonsters en een over het verkleinen van monsters door het laboratorium.  Lees meer...
21-11-2017
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. Lees meer...
15-11-2017
NEN stelde in oktober 2017 de geactualiseerde versie van NEN 5725 (https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-57252017-nl.htm) ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ vast. De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem.  Lees meer...
15-11-2017
Organisaties die meewerken aan een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van asbest in de bodem en de verdenking op asbest krijgen meer tijd. De datum voor het aanleveren van de spreadsheet door deelnemers is verlengd naar 12 januari 2018.  Lees meer...
15-11-2017
Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie  Lees meer...
13-11-2017
BIDON, het programma voor de bouw van een beoogde gemeenschappelijk voorziening voor het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemgegevens, gaat voorlopig niet van start.  Lees meer...
09-11-2017
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. Lees meer...
08-11-2017
Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen nodig om de bouwplaats droog te houden. Vaak worden daar tijdelijke ontwateringstechnieken bij gebruikt. De beoordelingsrichtlijn BRL 12000 en de bijbehorende protocollen beschrijven de eisen aan het proces, het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificering voor tijdelijke grondwaterbemalingen. De nieuwe versie daarvan, versie 2, staat nu online.  Lees meer...
07-11-2017
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. Lees meer...
07-11-2017
Vrijwel alle registraties van het veldwerk gebeuren tegenwoordig digitaal. Onderzoeks-gegevens worden digitaal ingewonnen, verwerkt en opgeslagen.  Lees meer...
07-11-2017
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. Lees meer...
07-11-2017
Begin november werd het boek ‘Giflandschap Revisited’ gelanceerd. Bekend fotograaf Wout Berger geeft met het boek een compleet beeld van de bodemsaneringsoperatie in Nederland in de afgelopen dertig jaar. Het vormt een vervolg op het boek ‘Giflandschap’ dat dezelfde fotograaf eind jaren ’80 maakte. Foto’s van de grote saneringslocaties ‘toen’ en ‘nu’ vormen de kern, deze zijn ook te zien in het Fotomuseum Rotterdam tot begin januari 2018.  Lees meer...
31-10-2017
Het SIKB0101 protocol is in 2012 zodanig aangepast dat er ondersteuning nodig was om de overgang tussen versies lager dan 10 (de pre 2012 versie) en versie 11 (en hoger) te ondersteunen. Vanaf 1-1-2018 zal deze ondersteuning stoppen. Bodem+ zal dan ook de ondersteuning van de oude versies van SIKB0101 voor applicaties zoals Bodemloket en de LIB-controletool, uitschakelen.  Lees meer...
25-10-2017
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. Lees meer...
24-10-2017
De herontwikkeling van het Stationsplein Zuid te Eindhoven staat op de planning. Gebleken is dat de kabels en leidingen in Eindhoven een steeds terugkomend en belangrijk knelpunt vormen.  De vernieuwing van het stationsgebied wordt aangegrepen om ook vernieuwend te zijn op het gebied van de ondergrondse infrastructuur.  Lees meer...
24-10-2017
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. Lees meer...
13-10-2017
De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die uit de kennisagenda. Ook is de handeling 'Aanpak bodemdaling' toegevoegd, waarmee 49 instrumenten zijn gelabeld.  BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.  Lees meer...
13-10-2017
De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die uit de kennisagenda. Ook is de handeling 'Aanpak bodemdaling' toegevoegd, waarmee 49 instrumenten zijn gelabeld.  BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.  Lees meer...
11-10-2017
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie kwam op 25 september jl. bijeen en heeft uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpassingen op de BRL voor de evaluatie/accreditatie van de KNA en BRL 4000 door de Raad voor Accreditatie. Dat is inmiddels een vrij langdurig traject, verdeeld over meerdere vergaderingen waarbij de eerste pijnpunten al naar boven komen en sommige discussies uit eerdere fasen weer herhaald worden.  Lees meer...
11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ Lees meer...
11-10-2017
SIKB maakt het mogelijk dat u automatisch wordt geïnformeerd wanneer zich een wijziging voordoet op een voor u relevante richtlijn. Meld u zich daartoe aan via deze link.  Lees meer...
13-09-2017
Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en 5897. De daaraan verbonden overgangstermijn is op 1 september jl. geëindigd. Dat betekent dat dit onderzoek nu alleen nog maar volgens de nieuwe versie van de documenten mag plaatsvinden.  Lees meer...
13-09-2017
Elektronische (lijn- of vlakdekkende) screeningstechnieken kunnen een hogere meetintensiteit opleveren van waterbodemlagen, ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. Binnen het project Bodemonderzoek van de Toekomst wordt de Richtlijn Baggervolumebepalingen nu aangevuld met de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken.  Lees meer...
29-08-2017
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. Lees meer...
29-08-2017
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. Lees meer...
25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. Lees meer...
11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek Lees meer...
30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. Lees meer...
28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...