Nieuws
13-10-2017
De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die uit de kennisagenda. Ook is de handeling 'Aanpak bodemdaling' toegevoegd, waarmee 49 instrumenten zijn gelabeld.  BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.  Lees meer...
13-10-2017
De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die uit de kennisagenda. Ook is de handeling 'Aanpak bodemdaling' toegevoegd, waarmee 49 instrumenten zijn gelabeld.  BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.  Lees meer...
11-10-2017
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie kwam op 25 september jl. bijeen en heeft uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpassingen op de BRL voor de evaluatie/accreditatie van de KNA en BRL 4000 door de Raad voor Accreditatie. Dat is inmiddels een vrij langdurig traject, verdeeld over meerdere vergaderingen waarbij de eerste pijnpunten al naar boven komen en sommige discussies uit eerdere fasen weer herhaald worden.  Lees meer...
11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ Lees meer...
11-10-2017
SIKB maakt het mogelijk dat u automatisch wordt geïnformeerd wanneer zich een wijziging voordoet op een voor u relevante richtlijn. Meld u zich daartoe aan via deze link.  Lees meer...
11-10-2017
De opbouw van een database om een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest gaat van start. Beschikt u over data uit asbestonderzoeken of partijkeuringen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, dan nodigen wij u uit om hier ook een bijdrage aan te leveren.  Lees meer...
07-10-2017
Het Expertisecentrum PFAS heeft een Richtlijn opgesteld voor het Bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'.  Lees meer...
03-10-2017
Op vrijdag 15 september 2017 was de Stakeholdersbijeenkomst STRONG. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen bijgepraat over de vervlechting van het Uitvoeringsprogramma STRONG en dat van het Convenant Bodem en Ondergrond. Daarnaast was er aandacht voor de stand van zaken rondom het strategische programma en de verkenningen.  Lees meer...
28-09-2017
SIKB verzorgt op het No-dig Event op 11 en 12 oktober een zogenoemd Inlooptheater. Hierin praat Arthur de Groof u bij over het lopende project richting een nieuwe vrijblijvende Richtlijn Geotechnisch vooronderzoek, een gevalideerd Protocol Boogboringen en een nieuw kennisdocument over sleufloze technieken voor overheden.  Lees meer...
27-09-2017
Kansen en uitdagingen van het alternatief voor gas. Warmtenetten kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie waar Nederland voor staat. Gemeenten willen graag ‘van gas loskomen’. Welke kansen bieden warmtenetten en wat zijn de uitdagingen? En: welke rol speelt ruimtelijke planning in het realiseren van deze alternatieve warmtevoorziening?  Lees meer...
13-09-2017
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 5-9-2017, zijn zo’n 80 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden geïnformeerd over de besteding van het kennisbudget vanuit het convenant dit jaar en de eerste helft van volgend jaar.  Lees meer...
13-09-2017
Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en 5897. De daaraan verbonden overgangstermijn is op 1 september jl. geëindigd. Dat betekent dat dit onderzoek nu alleen nog maar volgens de nieuwe versie van de documenten mag plaatsvinden.  Lees meer...
13-09-2017
De publicatie van de wijzigingen van de Activiteitenregeling wordt kort voor 1 oktober verwacht. U kunt hier de nog niet vastgestelde tekst van de wijziging  bekijken.  Lees meer...
13-09-2017
Elektronische (lijn- of vlakdekkende) screeningstechnieken kunnen een hogere meetintensiteit opleveren van waterbodemlagen, ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. Binnen het project Bodemonderzoek van de Toekomst wordt de Richtlijn Baggervolumebepalingen nu aangevuld met de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken.  Lees meer...
29-08-2017
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. Lees meer...
29-08-2017
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. Lees meer...
14-08-2017
Ik ben trots op het feit dat SIKB vanaf haar oprichting erin is geslaagd publieke en private partijen bijeen te brengen om samen te werken aan de kwaliteit van ons bodem en ondergrondbeheer. We worden daarbij vooral geassocieerd met kwaliteit in de vorm van ‘regels’. Hoezeer we ook veel investeren in communicatie, in opleidingen, in platforms. Die trots hoop ik over een jaar of drie ook te hebben wanneer SIKB alom wordt gezien als ook een ‘kennisplatform’.  Lees meer...
08-08-2017
Op 7 augustus is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en enkele andere ministeriële regelingen gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 18 september 2017.  Lees meer...
28-07-2017
Op 23 juni 2017 heeft het CCvD Datastandaarden versie 13.3.0 van de datastandaard SIKB0101 vastgesteld. De meest recente versie van de standaardaard is inmiddels gepubliceerd op de website van SIKB.  Lees meer...
25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. Lees meer...
25-07-2017
De manier waarop publiek en privaat met elkaar omgaan is in veel sectoren in de Nederlandse samenleving een gevoelig thema. Dat geldt ook in de bodemsector en de archeologie. Aan de orde is steeds: wat verwacht je van kwaliteitsborging door een private partij en wat verwacht je van overheidstoezicht?  Lees meer...
25-07-2017
Robot-inspecties bij ondergrondse niet-gecoate stalen tanks leiden nog niet tot een betrouwbaar inspectieresultaat. Het blijkt niet goed mogelijk om de corrosieplekken in de tank te vinden, optimaal te bereiken en betrouwbaar te meten.  Lees meer...
13-07-2017
Door de industriële geschiedenis is de bodem in Zaanstad op verschillende plekken vervuild met onder meer lood. Als een van de eerste gemeenten – vooruitlopend op landelijk vastgestelde aanpak – is Zaanstad proactief met een eigen aanpak aan de slag gegaan. Specifiek op de problematiek toegesneden subsidieregelingen zijn daar onderdeel van, net als een uitgewerkt toetsings- en normeringskader uitgewerkt. Last but not least speelt communicatie met de inwoners van de gemeente een cruciale rol.  Lees meer...
13-07-2017
Het zingt in de wandelgangen, het zoemt op conferenties: de Omgevingswet maakt alles anders. Van centraal naar decentraal, de regio aan zet en warme overdracht. Er gaat ongetwijfeld veel veranderen, maar wat precies is in veel gevallen nog niet duidelijk. En dat leidt ook tot misverstanden. Zelfstandig jurist Lian van Poortvliet zet er graag een aantal recht.  Lees meer...
13-07-2017
Voor het beantwoorden van urgente vragen op het gebied van bodem en ondergrond, zijn innoveren en kennisontwikkeling cruciaal. Maar hoe zorg je er vervolgens voor dat kennis ook daadwerkelijk benut wordt en doorwerkt in de dagelijkse praktijk? Hoe voorkom je dat kennis in een rapportje terecht komt dat vervolgens in een la verdwijnt en niet of nauwelijks gelezen wordt? Tijdens de kennisconferentie van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond op 29 mei stond dit thema hoog op de agenda.  Lees meer...
13-07-2017
Het staat hoog op de agenda in Woerden; een gebiedsgerichte aanpak bij de ontwikkeling van het voormalige Defensie-eiland in het centrum van de stad. Met deze integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied zet de gemeente in op meerdere vliegen in één klap. Dat vraagt allereerst om een goede verkenning van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Vervolgstappen worden nu gezet in nauwe samenwerking met onder meer het UP en de provincie.  Lees meer...
13-07-2017
Met een investering kansen creëren voor een volgende investering. Dat is de kern van investeringsbenadering die Jurgen van der Heijden en Hanneke Puts in hun paper ‘Toekomstwaarde als basis voor meervoudige investeringen’ uiteenzetten. Van der Heijden, van AT Osborne: “De vraag zou eigenlijk altijd moeten zijn hoe je een waardetrap kunt realiseren. Een investering in het één legt dan een nieuwe trede als basis voor een volgende investering. Daardoor kun je verschillende toekomstwaarden op elkaar stapelen.”  Lees meer...
12-07-2017
Op 16 mei 2017 is de eerste stakeholders meeting voor het project COCOON gehouden in het LEF centrum in Utrecht. 40 deelnemers werden bijgepraat  over de doelstellingen van het project.  Lees meer...
11-07-2017
Het verslag en de presentaties van de platformdagen zijn beschikbaar.  Lees meer...
11-07-2017
Al ontbrak de taart, de bijeenkomst van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) 23 juni jl. kende een feestelijke start. Dit dankzij de toetreding van Stichting RIONED tot het College, waarin SIKB en het Informatiehuis Water sinds begin 2014 samenwerken. Met de aansluiting van Stichting RIONED zijn alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering nu onder één dak gebracht.  Lees meer...
11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek Lees meer...
30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. Lees meer...
28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...