FAQ

Je vindt het antwoord op de meest gestelde vragen hieronder. Mocht je hier niet jouw vraag vinden, dan kan je ons natuurlijk altijd e-mailen.

1. Waarom een expertisenetwerk bodem en ondergrond?
De aanleiding voor het expertisenetwerk is dat de gezamenlijke partijen zich realiseerde dat kennisdeling en structurele overdracht van kennis nog geen vanzelfsprekendheid is en dat het beter en efficiënter kan en ook moet, gezien de uitdagingen waar het duurzame gebruik van de bodem voor staat. Ook de snelle personele mutaties in het werkveld is een aandachtspunt. Wij zien dat opleiding en onderwijs van cruciaal belang is om ook in de toekomst goede en deskundige professionals te behouden.

2. Wat is het expertisenetwerk?
Het expertisenetwerk is een samenwerkingsverband van de organisaties RWS Leefomgeving Bodem+, SKB duurzame ontwikkeling ondergrond en Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodem (SIKB) en moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking in het overbrengen van kennis over bodem en ondergrond.

De partners hebben een regieteam ingesteld met als doel het identificeren van gemeenschappelijke activiteiten en projecten op het gebied van kennisoverdracht en -verankering en de activiteiten van de individuele partners binnen dit samenwerkingsverband te benoemen.

3. Wat doet het expertisenetwerk precies?
Het doel van het expertisenetwerk is het bevorderen van de doorstroom van/over bodemkennis. De samenwerking kent drie aandachtsgebieden:

  • Informatiecentrum: het beschikbaar, geschikt en toepasbaar maken van bodemkennis, die bodemprofessionals nodig hebben in hun dagelijkse praktijk van duurzaam bodemgebruik. Dit moet de eenduidigheid en het gebruiksgemak van de beschikbare kennis vergroten. 
  • Een aanbod van opleidingen en trainingen bieden om schoolverlaters snel “op niveau” te laten komen en om al langer meedraaiende collega’s bij te scholen over nieuwe ontwikkelingen.
  • Een onderwijsprogramma, waarmee bodemkennis in het reguliere onderwijs wordt verankerd.

4. Kan ik bij het expertisenetwerk aansluiten. Zo ja, hoe?
Ja, het is nadrukkelijk ons doel om het expertisenetwerk uit te breiden met andere organisaties, initiatieven en/of programma’s die gebruik willen maken van de faciliteiten van het expertisenetwerk. De volgende werkwijze wordt hierbij gehanteerd:

  • Intake-gesprek (nader uitwerken van vraag en mogelijkheden van het expertisenetwerk).
  • Opstellen van plan van aanpak (afspraken, werkzaamheden,  planning, in te zetten middelen en financiering).
  • Gezamenlijke uitvoering.