Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO)


Het kennis en Onderwijs centrum Bodem en Ondergrond is gestart in 2012.
Het is een initiatief van het expertisenetwerk in samenwerking met drie Hogescholen (Saxion Deventer, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht).

Dit centrum is opgezet om het reguliere HBO en Universitaire onderwijs te voorzien van de nieuwe kennis over bodem en ondergrond, om praktijkervaringen binnen de sector te delen met de docenten en de studenten en om hen in de gelegenheid te stellen middels stage- en onderzoeksopdrachten binnen de sector ervaring op te doen. Het KOBO wordt dus ondersteund door het onderwijsveld en door de bodemsector zelf.

Meer in het bijzonder wil het centrum:

  • Een algemene inleiding bodem en ondergrond ontwikkelen met verbijzonderingen naar deel thema’s die kunnen worden verbonden met specifieke opleidingen en disciplines en onderzoekslijnen. Thema's die flexibel kunnen worden ingebed in de lopende onderwijsprogramma’s voor eerste jaars Planologie, Milieukunde, Bouwkunde Vastgoed, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Civiele Techniek, Watermanagement en Archeologie.
  • Een serie van Masterclasses ontwikkelen en verzorgen op het gebied van Bodem en Ondergrond voor docenten (landelijke afdekking).
  • In een later stadium en bij voldoende belangstelling een landelijke minor bodem en ondergrond ontwikkelen.

De te ontwikkelen activiteiten zijn met name gericht op het inbedden van bodem en ondergrond thema’s in reguliere opleidingen die de leefomgeving tot studieobject hebben.
De samenwerkende Innovatie programma’s verenigd in het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond, en het betrokken adviserend en uitvoerend bedrijfsleven zijn gemotiveerd om hierin een passende bijdrage te leveren.

   

 

Het KOBO wordt tot nu toe vormgegeven door de drie hierboven genoemde hogescholen. Wilt uw onderwijsorganisatie ook toetreden tot het samenwerkingsverband en aldus gebruik maken van het ontwikkleld cursusmateriaal, de gastdocenten, de stagemogelijkheden en de onderzoeksvragen? Neem dan contact op met Saxion Hogescholen, Academie ROB/KOBO, Kennis- en Onderwijscentrum bodem en ondergrond, mevr. Frieda Volkerink-Rensen, Postbus 501, 7400 AM Deventer.

Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) verzamelt lesinhoud in de vorm van presentaties, een gastdocenten pool, tentamenvragen, excursie programma’s binnen en buiten NL en afstudeervraagstellingen. Op termijn kan hiervoor een lectoraat worden toegevoegd dat vooral ook de externe onderzoeksopdrachten, de kennisupdate en kennis vermeerdering ter hand kan gaan nemen.

  Voor docenten, studenten en andere onderwijsbetrokkenen is een aparte website beschikbaar (www.kobo-ho.nl) welke fungeert als portaal naar zowel de lesstofmodulen als de pool met gastdocenten, praktijkstages en onderzoeksvragen.
   

Het werkveld bodem zal in de praktijk in toenemende mate geïntegreerd worden met diverse andere werkvelden. Dit vraagt om integraal opgeleide deskundigen die echter óók beschikken over vakspecifieke kennis over bodem en de ondergrond.

Het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond wil de kennis en ervaring graag delen.
Dit doet ze bijvoorbeeld door al het materiaal dat is ontwikkeld beschikbaaar te stellen via www.soilpedia.nl. Daarnaast richt het zich ook op een onderwijsprogramma en wil daarmee scholieren, studenten enthousiast maken voor wat er zich allemaal afspeelt onder hun voeten. Dit gebeurt o.a. via www.kennislink.nl . Met het KOBO ontstaat er een centrum waarmee de diverse HBO opleidingen hun programma's kunnen aansluiten op de nieuw ontwikkelde praktijkkennis van de ondergrond en de omgevingkwaliteit.

                            
Terecht bestaat in de bij de bodem betrokken werkvelden de verwachting dat de nieuwe toetreders en met name afgestudeerden van het HBO onderwijs, kennis dragen van de nieuwe leerstukken en liefst nog dat ze zelf betrokken zijn geweest bij de innovaties in lopende programma’s. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt een actieve ondersteuning van het onderwijs door veredeling van de beschikbare leerstukken in onderwijsmodules.

Reeds veel materiaal is voor handen uit de opbrengst van de genoemde innovatie programma’s. Er is een basisboek ondergrond, er is een rijke casuïstiek, er zijn talloze onderzoeksrapporten en practitionner guide’s. Ruw kennismateriaal dat nog voor de toepassing in het onderwijs veredeld moet worden. En er is een netwerk van overheid- en bedrijfsleven actoren, die graag aangesproken wil worden op het bieden van stages of afstudeer trajecten. Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) gaat de veredeling van het kennismateriaal voor onderwijstoepassing ter hand nemen en het contact oppervlak organiseren tussen onderwijsveld en werkveld. Daartoe worden er met docenten, onderwijsmodules ontwikkeld en aangeboden aan de samenwerkende Hogescholen en Universitaire opleidingsinstituten.