Address book

Address book

>Maak gebruik van de Bedrijvenregeling bodemsanering nu het nog kan

20-08-2018
Bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld, hebben nog tot 1 januari 2025 de tijd om aan te geven dat ze ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling. Het saneringsplan en de aanvraag voor de financiële bijdrage moeten dan ook zijn ingediend. Het opstellen daarvan neemt veel tijd, dus wacht niet te lang.  > Lees meer

>Instrumenten voor goede gesprekken

16-08-2018
Tommy Bolleboom, adviseur bodem en klimaatadaptatie bij RWS, aan het woord over het belang van instrumenten in de praktijk, vooral voor het faciliteren en initiëren van goede gesprekken.  > Lees meer

>Informatiepunt WVL in 2017: ruim 30.000 vragen

14-08-2018
De vragen aan het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) gingen over de uitleg van milieuregelgeving, maar ook over digitale (meld)applicaties. Met in totaal 30.747 vragen, was sprake van een forse toename ten opzichte van 2016. in het modulair opgezette jaarverslag.  > Lees meer

>Tien jaar zand voor Nederlandse kustonderhoud en bouw

07-08-2018
Rijkswaterstaat heeft voor de komende 10 jaar een ontgrondingsvergunning verkregen voor de winning van zand uit zee om daarmee de Nederlandse kust intact te houden en te versterken.  > Lees meer

>Henk Koster nieuwe directeur SIKB

01-08-2018
Henk Koster (1963) volgt per 1 oktober 2018 Walter de Koning op als directeur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken en kennis uitwisselen voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Henk Koster, fysisch-geograaf en jurist, is nu nog werkzaam als Programmamanager Basisregistratie Ondergrond bij TNO Geologische Dienst Nederland. Hij heeft zijn sporen verdiend bij zowel overheid als bedrijfsleven. Eerder werkte hij voor onder andere adviesbureau RHDHV en DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook was hij lid van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bij SIKB en trad lange tijd op als voorzitter van het platform Gemeenten en milieudiensten.  > Lees meer

>Certificerende instelling ArCeBu beëindigt haar werkzaamheden

26-07-2018
ArCeBu is een van de vijf bedrijven, aangewezen door het ministerie van OCW, actief op de archeologische markt als certificerende instelling (CI) voor de BRL 4000 en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).  > Lees meer

>Erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit worden per 1 augustus 2018 digitaal verzonden

26-07-2018
Vanaf 1 augustus 2018 verstuurt Rijkswaterstaat Bodem+ u de erkenning Besluit bodemkwaliteit per e-mail. De erkenning wordt voorzien van een digitale ondertekening met gekwalificeerd certificaat. Door deze nieuwe werkwijze kunnen wij uw aanvraag om erkenning of uw verzoek tot wijziging van uw erkenning sneller afhandelen.  > Lees meer

>Wijziging Regeling Bodemkwaliteit 2018

24-07-2018
Rijkswaterstaat heeft op 18 juli 2018 een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd die op 19 juli jl. in werking is getreden. De wijziging betreft vooral een actualisatie van de verwijzing naar normdocumenten. Medio oktober 2018 wordt een tweede wijziging van de Regeling bodemkwaliteit verwacht. Deze zal dan de onder meer de nieuwe versies van SIKB-documenten voor bodembeheer en bodembescherming en diverse NEN-normen omvatten. Klik hier voor het bericht van RWS.  > Lees meer

>Wijziging Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2018.1)

23-07-2018
Op 18 juli 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd en een dag later in werking getreden. De wijziging houdt onder andere verband met wijzigingen van diverse normdocumenten, genoemd in bijlage C. Hieronder wordt een en ander nader toegelicht.  > Lees meer

>Nieuwe versie datastandaard SIKB0101 gepubliceerd

20-07-2018
Op 29 juni jl. heeft het CCvD Datastandaarden versie 13.5 van SIKB0101 vastgesteld. In de nieuwe versie zijn enkele domeintabellen geactualiseerd en enkele verbeteringen doorgevoerd in de documentatie en validatie-instrumenten.  > Lees meer

>Pakbon voor het deponeren van archeologische vondsten (OS17) en datastandaard SIKB0102 geactualiseerd

19-07-2018
Het gebruik van de pakbon neemt al jaren toe. Zo is door de gezamenlijke provincies een ‘innameservice’ ontwikkeld voor de digitale versie van de pakbon conform de datastandaard SIKB0102. Periodiek worden pakbon en datastandaard geactualiseerd om mee te gaan met de ontwikkelingen in het veld. Zo zijn bijvoorbeeld enkele termen in de pakbon aangepast om ook digitale opnamen anders dan foto’s goed uit te kunnen wisselen. Bewaarcondities kunnen beter worden geduid. Enkele kleine verschillen tussen de pakbon en de datastandaard SIKB0102 zijn gladgestreken. Tevens krijgen enkele domeintabellen een update om volledig te blijven aansluiten op het Archeologisch Basis Register (ABR), de actuele gemeentelijke indeling in Nederland en zijn ook enkele nieuwe opgravende bedrijven toegevoegd.  > Lees meer

>Ontwerp-handreikingen onderzoek naar metalen ter commentaar

18-07-2018
Om onderzoek naar metalen in de bodem te ondersteunen zijn drie handreikingen opgesteld. De eerste is Gebiedsgericht onderzoek metalen in de bodem. De tweede is specifieker, want gericht op een Onderzoeksstrategie naar diffuus lood in de bodem van kinderspeelplaatsen. In beide handreikingen wordt de inzet van elektronische screeningstechnieken beschreven, ten dienste van de opdrachtgever. Die kan het toepassen van dergelijke nieuwe technieken in zijn opdracht stimuleren. De derde handreiking is bestemd voor het verrichten van onderzoek naar loodgehaltes in verontreinigde bodems van kinderspeelplaatsen met behulp van XRF. Deze X-ray fluorescence spectrometer kan de klassieke laboratoriumanalyse op metalen in de bodem vervangen, met name bij grootschalige metingen.  > Lees meer

>Reageer op ontwerp-handreiking bodemverdichting

18-07-2018
Voor onderzoek naar de mate van bodemverdichting is een Handreiking ontwikkeld. Deze is gericht op grootschalig onderzoek in landelijke gebieden. De Handreiking ondersteunt overheden bij het (laten) ontwikkelen en uitbesteden van het benodigde onderzoek, waarbij gebruik kan worden gemaakt van elektronische screeningstechnieken.  > Lees meer

>Openbare reactieronde ontwerp-handreiking onderzoek naar afdeklagen

18-07-2018
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-handreiking voor onderzoek naar monitoring van de dikte van afdeklagen vrijgegeven voor een openbare reactieronde.  > Lees meer

>‘Nieuwe meettechnieken zijn niet altijd even handig’

17-07-2018
‘Wat een bijzonder bijkomend probleem bleek was de te gebruiken meettechniek. In 25 jaar veranderen meetmethoden, meetapparaten etc. etc. Wil je dan toch de gegevens van al die jaren vergelijkbaar houden, dan moet je consequent op dezelfde wijze en met dezelfde apparatuur bemonsteren en meten’. > Lees meer

>Tijd maakt meer biologische afbraak van PAK mogelijk

17-07-2018
Geef met PAK verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra van de Wageningen University & Research. Het voor micro-organismen beschikbare deel van de vervuiling kan in een jaar biologisch worden afgebroken. Het deel dat langzaam vrijkomt kan binnen zeven jaar worden afgebroken. Het overblijvende deel komt heel langzaam vrij uit de bodem en kan in de volgende 20 jaar worden afgebroken. De verdeling over de verschillende delen is meetbaar en het verloop van de biologische afbraak is daardoor voorspelbaar. > Lees meer

>Instrumenten in het hoger onderwijs

13-07-2018
Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond bij Saxion hogeschool aan het woord over de waarde van bodem-instrumenten in het leerplan van hogescholen.  > Lees meer

>‘Een robuuste bodem onder de SDGs’: nu hét moment om de bodem aan de voorkant van besluitvorming te organiseren

12-07-2018
De Sustainable Development Goals (SDGs), onze maatschappelijke opgaven, zijn onbereikbaar zonder gezonde bodem en land. Het regeerakkoord, het energie- en klimaatakkoord en de Omgevingswet laten zien: dit is hét moment om de bodem aan de voorkant regelen.  > Lees meer

>Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gaat in internetconsultatie

10-07-2018
Tussen 10 juli en 11 september 2018 vindt de internetconsultatie (http://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluit_bodem_omgevingswet) plaats van het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem. Dit Aanvullingsbesluit is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet die begin dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer.  De internetconsultatie biedt iedereen die dat wil de gelegenheid om te reageren op het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.  > Lees meer

>Land Stewardship: tegelijkertijd investeren in het natuurlijk, sociaal en economisch kapitaal

09-07-2018
Hoe kan industrieel land ook gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden? De internationale netwerken Common Forum on Contaminated Land en het Network for Industrially Co-Ordinated sustainable Land Management in Europe (Nicole netwerk) hebben samen een publicatie uitgebracht met voorbeelden die dit laten zien.  > Lees meer

>Weer beschikbaar: KNA en BRL op zak

09-07-2018
De nieuwe versie van de KNA en BRL (versie 4.1) is gepubliceerd. Tijd dus om ook een nieuwe uitgave te maken van de pocket ‘KNA en BRL op zak’. U kunt deze nu hier bestellen.  > Lees meer

>Schakeldag 2018: Over doen en vooral durven

04-07-2018
Durf te doen, pak de kansen. Dat was het thema van de Schakeldag (https://www.schakeldag.nl) die Rijkswaterstaat op 26 juni voor het dertiende jaar organiseerde. In 1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch lieten ruim 850 medewerkers van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zich bijpraten over wet- en regelgeving in het fysieke domein. Ze bezochten kennissessies en gingen met elkaar in gesprek. Het meest genoemde woord van de Schakeldag 2018? Inderdaad…de Omgevingswet.  > Lees meer

>Helpdesk Bodem+ in 2017: veel vragen over asbest

04-07-2018
In 2017 zijn er 2.414 vragen gesteld aan de helpdesk van Bodem+. Dat is een lichte daling van het aantal vragen (-0,5%) vergeleken met 2016. De stabilisatie van het aantal vragen kan verklaard worden door het uitblijven van wijzigingen in de regelgeving. Daarnaast zijn in 2017 nauwelijks wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd.  > Lees meer

>‘Ik sprak altijd weer zeer gepassioneerde bodemprofessionals’

03-07-2018
‘De passie, de kennis en de voortdurende behoefte aan innovatie, dat is wat mij altijd lang heeft gefascineerd in de sector bodem en ondergrond’. Manon Snelder, redacteur van de nieuwsbrief en de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, gooit het roer om. ‘Ik vind het tijd geworden om – hopelijk – eenzelfde passie in een geheel andere maatschappelijke sector te vinden en daarover te kunnen schrijven’. > Lees meer

>Ruim 2,7 miljoen ton grond gereinigd in 2017

03-07-2018
In 2017 is 2,73 miljoen ton grond gereinigd,  ruim 100.000 ton meer dan in het ‘topjaar’ 2014, toen ruim 2,6 miljoen ton grond werd gereinigd.  > Lees meer

>Excursie naar de Slufter op de Maasvlakte 2

29-06-2018
Aansluitend op de vergadering van het CCvD Bodembeheer, 21 juni jl., werd een excursie ondernomen naar de Slufter op de Maasvlakte 2. De Slufter is een 250-hectare groot depot voor verontreinigd baggerspecie uit havenbekkens en de vaargeul in het zuidwestelijk deel van de Maasvlakte. Het depot is vanaf 1987 in gebruik en wordt sinds 2011 beheerd door Boskalis Beheer Slufter, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het heeft ruimte voor 150 miljoen m3 baggerspecie, waarvan op dit moment zo’n 55 procent is gevuld. De Slufter, vertelde Marco Wensveen van het Rotterdamse Havenbedrijf, bestaat uit een ringdijk van zand, aangelegd rondom een in de zeebodem gegraven put met een diepte van NAP -28 m. De ringdijk heeft een hoogte van 24 meter boven NAP. De taluds zijn bekleed met een kleilaag van circa een meter dik. De aansluitende rondrit toonde niet alleen de vele bedrijvigheid, zoals 36 opstelsporen voor containertreinen, maar ook een 21 hectare grote vogelvallei en zeven kilometer zandstrand voor recreatie.  > Lees meer

>Handelingskader voor PFAS gepresenteerd

27-06-2018
Op 25 juni is het handelingskader voor PFAS gepubliceerd. Dit handelingskader PFAS is  tijdens een symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, overhandigt aan de gemeente Dordrecht.  > Lees meer

>Ervaringen praktijkgemeenschap CoP Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

21-06-2018
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we een bijdrage geleverd aan het opzetten van deze praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te stimuleren en te anticiperen op de Omgevingswet. De leerervaringen van de deelnemers zijn terug te lezen in een digitaal magazine (https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/upbodemenondergrond/2018/01/index).  > Lees meer

>‘Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld’

05-06-2018
'Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld, en dat is noodzakelijk om te komen tot een duurzaam gebruik van onze leefomgeving’, vertelt Meike Breedveld, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. > Lees meer

>Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

05-06-2018
‘In april zijn de 15 onderzoeksprojecten goedgekeurd die gaan lopen onder het Europese GeoERA-programma, een samenwerking tussen nationale en regionale geologische diensten van Europa’, aldus Yvonne Schavemaker. > Lees meer

>‘Modern wereldwonder – Geschiedenis van de Deltawerken‘!

05-06-2018
Op 7 juni verschijnt Modern wereldwonder, geschiedenis van de Deltawerken. De Deltawerken spreken nog steeds nationaal en internationaal tot de verbeelding. Zo’n zestig jaar na het begin heeft dit legendarische mammoetproject een status verworven die veel groter is dan die van andere grote twintigste-eeuwse ingenieurswerken in ons land. > Lees meer

>‘Het is nu zaak om met z’n allen de database te vullen’

22-05-2018
‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z'n allen de database te vullen', stelt Tjaart Vos vast. > Lees meer

>SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

22-05-2018
SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren.  > Lees meer

>Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB

16-05-2018
Op dinsdag 29 mei 2018 organiseert het Platform Toezicht Bodem (PTB) samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) een themadag voor toezichthouders en handhavers én deelnemers uit het bedrijfsleven. > Lees meer

>Het waarderen van ecosysteemdiensten

16-05-2018
Ton Breure, namens RIVM lid Regieteam ENBO ‘Hoe gaan wij zo duurzaam mogelijk om met onze leefomgeving? Hoe maken wij enerzijds optimaal gebruik van ons bodem- en watersysteem en borgen we anderzijds een gezonde nalatenschap daarvan voor onze volgende generaties? Met dat soort vragen houd ik mij bezig’, vertelt Ton Breure, topexpert ‘duurzame inrichting van de leefomgeving’ bij RIVM > Lees meer

>Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. > Lees meer

>‘Stroomlijnen van kennisuitwisseling’

13-03-2018
Hilde Passier, lid van het Regieteam Mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben.  > Lees meer

>Op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheden

27-02-2018
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. > Lees meer

>SIKB Jaarcongres: succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. > Lees meer

>Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

26-02-2018
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. > Lees meer

>Klimaatadaptatie tussen Rijn en IJssel: ‘Burgers, bedrijven en overheden moeten dit samen oppakken’

29-01-2018
Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek? > Lees meer

>Een buizennetwerk in heel Nederland

29-01-2018
‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. > Lees meer

>Vierduizend objecten met cultuurhistorische waarde

29-01-2018
‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. > Lees meer

>Terugblik PBB-bijeenkomst ‘Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied

19-12-2017
Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. > Lees meer

>‘Vakmanschap is voor mij de drive’

05-12-2017
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. > Lees meer

>Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

05-12-2017
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. > Lees meer

>BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

05-12-2017
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. > Lees meer

>Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

22-11-2017
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. > Lees meer

>Nieuwe opleiding: Veldwerk voor waterbodemonderzoek

22-11-2017
‘Goed veldwerk is cruciaal. De hoeveelheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld baggerspecie moet op een eenduidige wijze zijn bepaald, anders heb je appels en peren.' > Lees meer

>Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

21-11-2017
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. > Lees meer

>Geslaagd Symposium Bodem Breed 2017

09-11-2017
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. > Lees meer

>Voorbeeldfunctie behouden

07-11-2017
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. > Lees meer

>Waterbeheer en cultureel erfgoed: ‘Verbinden van materieel en immaterieel erfgoed‘

07-11-2017
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. > Lees meer

>Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst - Bijeenkomst Platform Bodembeheer op 15 november 2017

25-10-2017
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. > Lees meer

>Giflandschap Revisited

24-10-2017
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. > Lees meer

>ILT geeft bodem hoogste prioriteit

11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ > Lees meer

>Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. > Lees meer

>Overstap naar certificering in de archeologie een feit

11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek > Lees meer

>Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond verschenen

30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. > Lees meer

>Groeiende belangstelling voor GeoWeek

28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. > Lees meer

>Tweede ronde Kennisbudget Uitvoeringsprogramma

28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. > Lees meer

>Hoe een baggervolume te bepalen?

30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. > Lees meer

>COB-congres ”Voorschot op de toekomst”

03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. > Lees meer

>Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders bevoegd gezag

29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' > Lees meer

>Themabijeenkomst Inspectiebedrijven BodemBeschermende Voorzieningen

29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. > Lees meer