Nieuws
25-05-2018
SIKB zoekt een opvolger voor directeur Walter de Koning, die na twintig jaar de organisatie verlaat. Onder zijn leiding heeft het werkterrein van SIKB zich verbreed van alleen bodemkundig veldwerk naar de volle breedte van het bodemwerk, inclusief grondwater, alsmede bodembescherming, archeologie en datastandaarden. Er is een bruisend en oplossingsgericht netwerk van deelnemers uit het bedrijfsleven en de overheid ontstaan, waarin kwaliteitsborging en kennisoverdracht voor de uitvoeringspraktijk centraal staan.  Lees meer...
23-05-2018
Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan? Met 60 deelnemers vanuit overheid en bedrijfsleven is op 14-5-2018 besproken wat onze zoektocht naar antwoorden heeft opgeleverd, maar daarnaast was er de ruimte om ideeën en ervaringen uit te wisselen.  Lees meer...
22-05-2018
‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z'n allen de database te vullen', stelt Tjaart Vos vast. Lees meer...
22-05-2018
SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren.  Lees meer...
22-05-2018
Voordat een groot wegproject van start kan gaan, is het belangrijk dat de bodem goed in kaart is gebracht. De toekomstige aannemer weet dan precies uit welke lagen de grond is opgebouwd. Ter voorbereiding op de aanpassingen van de Ring Utrecht (start werkzaamheden gepland in 2020), voert Rijkswaterstaat verschillende grondonderzoeken zoals grondboringen uit.  Lees meer...
17-05-2018
In opdracht van Bodem+ heeft Sweco het onderdeel onderzoekstechnieken op www.bodemrichtlijn geactualiseerd.  Er zijn nu 146 technieken beschreven, waarvan 59 gedetailleerd in een technieksheet.  Lees meer...
16-05-2018
Hoofddoel van COCOON is het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor duurzaam stortbeheer. Hoe zijn we tot ons huidig stortbeleid gekomen? Welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Voor het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed om te kijken welke keuzes in het verleden gemaakt zijn. Om dit overzicht te krijgen is er een deskstudie uitgevoerd en zijn beleidsmakers en medewerkers uit de stortbranche geïnterviewd.  Lees meer...
16-05-2018
Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden binnen SIKB een Jaarprogramma 2018 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde programmalijnen die de accenten van het Jaarplan aangeven. Een overzicht van de verschillende programmalijnen binnen archeologie, bodembeheer, bodembescherming en datastandaarden is te vinden via deze pagina.  Lees meer...
08-05-2018
Ton Breure, namens RIVM lid Regieteam ENBO. 'Hoe gaan wij zo duurzaam mogelijk om met onze leefomgeving?'  Lees meer...
01-05-2018
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bood 26 april jl. de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) aan de Tweede Kamer aan. De evaluatie richtte zich op de vraag of de regelgeving in de praktijk heeft bijgedragen aan de vooraf gestelde doelen.  Lees meer...
25-04-2018
Tijdens de Schakeldag 2018 op dinsdag  26 juni zijn de ontwikkeling binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De workshops geven u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen zijn gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe manier van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots. De Schakeldag 2018 vindt plaats in 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch.  Lees meer...
25-04-2018
In PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen  in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. De definitieve versie van de PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu te downloaden op de PGS-website.  Lees meer...
24-04-2018
‘Een in goede conditie verkerende bodem vormt letterlijk de basis om bijvoorbeeld een gezonde stad, klimaatdoelstellingen en een evenwichtige biodiversiteit te realiseren. Lees meer...
19-04-2018
SIKB, de sector milieu van Fenelab en het Platform bodemkwaliteit hebben grote zorgen over de werking van de Europese Verordening Bouwproducten. De kwaliteitsborging in de Verordening Bouwproducten is te laag om hergebruik van materialen te kunnen laten plaatsvinden. Dit bedreigt onvermijdelijk de ambities van de circulaire economie. De partijen hebben deze zorgen via een inspraakreactie kenbaar gemaakt aan de Europese Commissie.  Lees meer...
19-04-2018
Na 20 jaar aan het roer van SIKB te hebben gestaan heeft Walter de Koning als directeur SIKB gekozen om de organisatie te verlaten.  Lees meer...
18-04-2018
Tankinstallateurs, inspecteurs en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en overheden zijn zeer te spreken over de nieuwe SIKB BRL 7800. Deze zal in 2019 de K903 Regeling Erkenning Tankinstallateurs (REIT) vervangen. SIKB heeft de regeling geactualiseerd en aangepast aan nieuwe technische inzichten en veranderende regelgeving. Er is veel waardering voor de talrijke verduidelijkingen en verbeterde leesbaarheid. Dat bleek tijdens een drukbezochte themabijeenkomst ‘Actualiteiten bodembescherming’ van SIKB op 12 april jl.  Lees meer...
16-04-2018
‘Dit ziet eruit zoals het moet zijn, geen schade, geen vervuiling’, constateren Iljo Fluit, Managing Director van QS Inspection en Niek Suijkerbuijk en Bjørn van der Heijden, inspecteurs bij ABV Haukes. Op een zonnige vroege vrijdagochtend controleren zij een kunstmatige terp langs een op- en afrit van de A2 bij Culemborg. Een ‘kunstwerk’ in de termen van Rijkswaterstaat, een van de heel vele. En ook een waarvoor verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Herbestemming van vervuilde grond, die zo nog ergens goed voor is. En dus regelmatig moet worden nagezien om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen.  Lees meer...
16-04-2018
Rijkswaterstaat ontwikkelt veel bouwprojecten en daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Voordat er een schep de grond in gaat, onderzoeken we eerst of er zich in de bodem geen archeologische sporen of vondsten bevinden, want die willen en moeten we veiligstellen in het belang van het cultureel erfgoed.  Lees meer...
10-04-2018
Bodemprofessionals gaan steeds meer werken met digitale data. Onderzoeksgegevens worden niet langer meer analoog vastgelegd. Locaties worden in plaats van met een papieren kaart nu met GPS op mobiele telefoon of tablet bepaald. De bevindingen worden digitaal verwerkt en aangeboden. Dat verhoogt de efficiëntie en de effectiviteit, voor bijvoorbeeld de archeoloog of de veldwerker, maar ook voor de opdrachtgever en toezichthouder.Het werken met digitale data vereenvoudigt daarnaast de samenwerking tussen verschillende disciplines. Goede, uniform vastgelegde data krijgen enorme meerwaarde wanneer zij worden gedeeld. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in kaartmateriaal, 3D-modellen, syntheses in onderzoek en in (keten-) toezicht.  Lees meer...
10-04-2018
‘Het blijft mijn werk, kennis ontsluiten die te maken heeft met onze leefomgeving. De afgelopen vijf jaar als directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, Vanaf 16 april 2018 als directeur Kennis en Advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’. Arjan de Zeeuw ziet veel parallellen tussen zijn werk nu en straks. Lees meer...
09-04-2018
Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. Een flinke uitdaging, maar haalbaar. De markt voor bodemenergie raakt namelijk meer een meer volwassen. Dat blijkt uit een special editie van Tijdschrift Milieu van de VVM, gemaakt in opdracht van SIKB, Bodemenergie.NL en RWS Bodem+.  Lees meer...
03-04-2018
Vanaf maandag 26 maart 2018 vinden grondmetingen plaats langs de A27 bij Utrecht. Het gaat om zogenoemde sonderingen: hiermee wordt de stevigheid (ofwel: draagvermogen) van de grond gemeten.  Lees meer...
02-04-2018
De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 is uitgesteld. Dat betekent onder meer dat de wijzigingen van diverse SIKB-documenten nog niet inwerking zullen treden. Meer informatie zie https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2018/wijziging-regeling/  Lees meer...
29-03-2018
Blijven leren, elke dag weer. Vakmanschap verdient voortdurend aandacht. De ambachtskennis van toen moet gekoppeld kunnen worden aan de technologie van het heden en de verwachtingen in de steeds complexere toekomst. Zo blijft het werk boeiend, en de vakman telkens opnieuw inzetbaar.  Lees meer...
29-03-2018
Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 wordt verschoven. Er is meer tijd nodig om een aantal normen verder uit te werken en te toetsen zodat ze in de regeling passen.  Lees meer...
28-03-2018
Op 22 maart 2018 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga de eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer.  Lees meer...
27-03-2018
‘De bereidheid om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk expertise te ontwikkelen in het omgaan met verontreinigde bedrijfsterreinen is opmerkelijk groot’, vertelt Arthur de Groof, vicevoorzitter van de Europese netwerkorganisatie NICOLE. Lees meer...
27-03-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 22 maart 2018 de eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees meer...
15-03-2018
In de jaarrapportage (https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/bodemplus/2017/05/index) van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2017 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond.  Lees meer...
13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. Lees meer...
13-03-2018
Hilde Passier (lid van het Regieteam) vertelt: mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, afgekort tot ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben. Lees meer...
12-03-2018
In juni 2017 is de aftrap gegeven voor een grootschalig landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Aanleiding voor dit onderzoek was een uitspraak van de Raad van State eind 2016 en de aandacht die ILT vervolgens vroeg voor onderzoek op asbest bij partijkeuringen en bodemonderzoek waarbij puin in de bodem wordt aangetroffen. Omdat door sommige partijen ter discussie werd gesteld dat de aanwezigheid van puin een goede voorspeller is voor de aanwezigheid van asbest, is dit landelijke onderzoek gestart. Het onderzoek bevindt zich nu in een afrondend stadium.  Lees meer...
12-03-2018
Op donderdag 22 februari vond weer de regionale Bodemdag Midden-Nederland plaats. Ruim 80 medewerkers werkzaam op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving bezochten de bijeenkomst.  Lees meer...
06-03-2018
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouwmateriaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling.  Lees meer...
27-02-2018
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. Lees meer...
26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. Lees meer...
26-02-2018
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. Lees meer...
26-02-2018
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ Lees meer...
26-02-2018
Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek? Lees meer...
26-02-2018
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. Lees meer...
26-02-2018
Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. Lees meer...
26-02-2018
‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. Lees meer...
26-02-2018
‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. Lees meer...
26-02-2018
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. Lees meer...
26-02-2018
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. Lees meer...
26-02-2018
‘Goed veldwerk is cruciaal. De hoeveelheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld baggerspecie moet op een eenduidige wijze zijn bepaald, anders heb je appels en peren.' Lees meer...
26-02-2018
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. Lees meer...
26-02-2018
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. Lees meer...
26-02-2018
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. Lees meer...
26-02-2018
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. Lees meer...
26-02-2018
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. Lees meer...
26-02-2018
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. Lees meer...
26-02-2018
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. Lees meer...
25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. Lees meer...
11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek Lees meer...
30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. Lees meer...
28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...