Nieuws
15-03-2018
Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld.  Lees meer...
15-03-2018
In de jaarrapportage (https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/bodemplus/2017/05/index) van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2017 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond.  Lees meer...
14-03-2018
De ontwerp-BRL 7800 Tankinstallaties bevat een groot aantal inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen van de eisen aan tankinstallaties. U kunt reageren tot en met 10 mei 2018.  Lees meer...
13-03-2018
De resultaten van geotechnisch sondeeronderzoek dienen, sinds de inwerkingtreding van de Wet Bro, in het formaat IMBRO xml aangeleverd te worden aan het Bronhouderportaal. Omdat in de praktijk veel geotechnische bedrijven en aannemers met GEF-format werken, hebben Fugro en Wiertsema gezamenlijk software ontwikkeld om GEF 1.1.3 bestanden te converteren naar IMBRO xml.  Lees meer...
13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. Lees meer...
13-03-2018
Hilde Passier (lid van het Regieteam) vertelt: mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, afgekort tot ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben. Lees meer...
12-03-2018
In juni 2017 is de aftrap gegeven voor een grootschalig landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Aanleiding voor dit onderzoek was een uitspraak van de Raad van State eind 2016 en de aandacht die ILT vervolgens vroeg voor onderzoek op asbest bij partijkeuringen en bodemonderzoek waarbij puin in de bodem wordt aangetroffen. Omdat door sommige partijen ter discussie werd gesteld dat de aanwezigheid van puin een goede voorspeller is voor de aanwezigheid van asbest, is dit landelijke onderzoek gestart. Het onderzoek bevindt zich nu in een afrondend stadium.  Lees meer...
12-03-2018
Op donderdag 22 februari vond weer de regionale Bodemdag Midden-Nederland plaats. Ruim 80 medewerkers werkzaam op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving bezochten de bijeenkomst.  Lees meer...
06-03-2018
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouwmateriaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling.  Lees meer...
05-03-2018
In het Jaarbericht 2017 geven we de highlights van 2017 weer. Wat 2017 typeert is het toenemende besef over de samenhang tussen bovengrondse en ondergrondse activiteiten. Zowel in de vergaderzaal als in de uitvoering zien we dat de 3D-benadering terrein wint.  Lees meer...
05-03-2018
We hebben er ruim 500.000 van in Europa en circa 6.000 in Nederland: afvalstortplaatsen. Plaatsen die je wil mijden. Of juist niet? Want zijn afvalstoffen niet ook grondstoffen voor de toekomst die bijdragen aan een circulaire economie? Kan een afvalstortplaats ook niet een andere bestemming krijgen? Samenwerking binnen Europa kan het beeld veranderen en een versnelling teweegbrengen.  Lees meer...
27-02-2018
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. Lees meer...
26-02-2018
TERRAenVISION (https://terraenvision2018.eu/) was een nieuwe conferentie en verfrissende ervaring. Centraal stonden de maatschappelijke opgaven: de duurzame ontwikkelingsdoelen, de CoP 21 doelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de bijdrage van het natuurlijk systeem aan deze maatschappelijke opgaven.  Lees meer...
26-02-2018
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. Lees meer...
26-02-2018
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. Lees meer...
26-02-2018
Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek? Lees meer...
26-02-2018
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. Lees meer...
26-02-2018
‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. Lees meer...
26-02-2018
‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. Lees meer...
26-02-2018
Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. Lees meer...
26-02-2018
‘Goed veldwerk is cruciaal. De hoeveelheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld baggerspecie moet op een eenduidige wijze zijn bepaald, anders heb je appels en peren.' Lees meer...
26-02-2018
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. Lees meer...
26-02-2018
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. Lees meer...
26-02-2018
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. Lees meer...
26-02-2018
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. Lees meer...
26-02-2018
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. Lees meer...
26-02-2018
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. Lees meer...
26-02-2018
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. Lees meer...
26-02-2018
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ Lees meer...
26-02-2018
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. Lees meer...
26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. Lees meer...
24-02-2018
In samenwerking met diverse partijen heeft SIKB een onderzoek gestart naar de vermoedelijk versnelde aantasting van ondergrondse stalen inwendig ongecoate biodiesel-opslagtanks en de mogelijke oorzaken hiervan. Reden hiervoor is de toenemende corrosie die wordt waargenomen tijdens reguliere tankinspecties van ongecoate tanks. Hierdoor ontstaan zwakke plekken met sterk verhoogd risico op lekkage en dus bodemverontreiniging. In 2017 is lekkage bij enkele tanks geconstateerd en verwacht mag worden dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Doel van het onderzoek is het aanpassen van de tankinspectie normen (AS 6800) en het geven van een advies inzake de wettelijk verplichte frequentie van de reguliere tankinspecties (nu Activiteitenbesluit, straks het Besluit Activiteiten Leefomgeving - BAL). Het onderzoek kan worden uitgevoerd dankzij een bijdrage van het kennisprogramma RWS UP.  Lees meer...
21-02-2018
NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) per 1 april 2018 komt een verwijzing naar de nieuwe NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (onderzoek). Hiermee sluiten beide documenten aan bij het (toekomstige) bodembeleid. Op de website van NEN (https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Normen-voor-waterbodemonderzoek-gepubliceerd.htm) staan de belangrijkste wijzigingen vermeld.  Lees meer...
21-02-2018
Rijkswaterstaat ontwikkelde in 2017 de werkveldkaart droogteadaptatie. Deze kaart laat zien welke behoefte vanuit het werkveld er is op het gebied van ruimtelijke adaptatie. In het bijzonder het thema droogte.  Lees meer...
14-02-2018
Rijkswaterstaat is gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd.  Lees meer...
14-02-2018
Zo’n vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bijeen. Dit CCvD vergadert dan samen met het Accreditatiecollege (AC) Bodembeheer. Aan de orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water, zoals het aanpakken van bodemverontreiniging, grondstromen, bodemenergie, mechanische boringen en tijdelijke bemalingen. Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het correcte gebruik. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, in dit geval David van den Burg, partner bij Ambient, zitten opdrachtnemers, opdrachtgevers, derden en (overheids)adviseurs aan tafel.  Lees meer...
13-02-2018
Eind november 2017 organiseerden provincie en gemeente Utrecht de Werkconferentie geothermie. Centraal stond het delen en bevorderen van kennis.  Gemeente Utrecht en provincie Utrecht werken al jaren samen op het gebied van de transitie van fossiele naar duurzame energie.  Lees meer...
01-02-2018
Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten.  Lees meer...
31-01-2018
Van heel veel vergunde WKO-systemen is niet in beeld hoe het spuiwater wordt afgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Waternet, samen met de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Gemeente Amsterdam. Met name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk.  Lees meer...
26-01-2018
Bij de bestrijding van een brand is voldoende aanvoercapaciteit van bluswater essentieel. Zonder de aanwezigheid van brandkranen, grachten of leidingwater in een stad of, in meer landelijk gebied bij het blussen van een berm-, bos of heidebrand, zonder oppervlakte- of grondwater is de brandweer machteloos. Voor de laatste optie is een geboorde brandput nodig.  Lees meer...
25-01-2018
Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Lees meer...
24-01-2018
CROW bracht in januari 2018 een herdruk uit van de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. De herdruk was noodzakelijk om een aantal onvolkomenheden te herstellen en passages te verduidelijken. Daarnaast actualiseerde CROW de rekentool waardoor de tool beter aansluit bij publicatie 400.  Lees meer...
22-01-2018
De twaalfde editie van de Geoweek is in zicht! Van 28 mei t/m 1 juni 2018 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie in het veld, bij een GeoBedrijf of ontvangen zij een GeoProf in de klas. Zo maken ze kennis met de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde. Ook een activiteit aanbieden om de interesse van jongeren voor Geo aan te wakkeren?  Lees meer...
17-01-2018
Milieukundig begeleiders moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen voordat ze zelfstandig saneringen mogen begeleiden. Voor conventionele saneringen staan deze eisen in protocol 6001. Aspirant milieukundig begeleiders kunnen ervoor kiezen om via het afleggen van een examen aan een deel van deze eisen te voldoen. Voor iemand die is geslaagd voor het theorie examen vervallen de in protocol 6001 opgenomen opleidingseisen, voor iemand die is geslaagd voor het praktijkexamen vervallen de in datzelfde protocol opgenomen ervaringseisen bij de initiële audit.  Lees meer...
09-01-2018
Het CCvD Bodembeheer heeft op 14 december 2017 het rapport 'Functioneren certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer SIKB - Jaarrapportage 2016' vastgesteld.  Lees meer...
29-12-2017
Het College Bodembescherming stemt in met het rapport van de Advieskamer Stortbesluit en besluit tot het op korte termijn uitvoeren van een praktijkproef voor inspecties van vloeistofdichte vloeren met een luchttest. Het gaat dan om vloeren die bestaat uit op folie gestort beton.  Lees meer...
25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. Lees meer...
11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek Lees meer...
30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. Lees meer...
28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...