Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan – 8 oktober 2020 – u kunt zich niet meer aanmelden!

Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan – 8 oktober 2020 – u kunt zich niet meer aanmelden!

Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig?)

Wegens grote belangstelling kunt u zich niet meer aanmelden!

8 oktober 13:00 – 15:00

Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Deze bijeenkomst was origineel gepland op 2 april in het provinciehuis Flevoland, maar is verplaatst door de Coronacrisis.

Op 8 oktober vindt de vierde en laatste regiobijeenkomst in deze reeks plaats. Deze digitale bijeenkomst gaat over de bodem in het landelijke gebied. Een actueel onderwerp, gezien de beweging naar kringlooplandbouw, waarbij de bodem als de basis wordt gezien. Het gaat deze middag echter ook over de relatie met andere opgaven (natuur, energie, klimaat) en vraagstukken zoals: wat is een gezonde bodem? Is de huidige impuls voldoende of is er nieuw elan nodig?

Tijdens deze bijeenkomst wordt de kennis uit de projecten verbonden met de opgaven uit de regio en kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen.

Programma

Tijd

Onderdeel

Spreker

13:00

Opening

Moderator

13:05

Flevoland, haar bodem en het gebruik van de bodem. Wat is de rol van de overheid?

Gedeputeerde Cora Smelik

13:15

Inleiding kennisprogramma

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

13:25

Bodem als basis voor het landelijke gebied en het belang van kennis daarover?

Gera van Os (Lector Aeres Hogeschool)

13:45

Koffiebreak

 

13:55

3 deelsessies over cases en kennisprojecten

 

 

Bodem als basis voor een nieuw landbouwsysteem, mmv UP-kennisproject Verrijkende Landbouw en het Actieplan Bodem en water in Flevoland. In deze sessie worden beide toegelicht en wordt onderzocht of het UP-project en het actieplan elkaar kunnen versterken. Deelnemers worden van harte uitgenodigd mee te denken in de omslag naar een landbouw die de bodem verrijkt.

Verrijkende Landbouw

Sandra Lenders, provincie Flevoland

 

Bijna twee jaar geleden werd in het provinciehuis de Green Deal Voedselbossen getekend door ruim 40 enthousiaste organisaties. Thans is dat aantal toegenomen, kent de term Voedselbos veel meer bekendheid en zijn er vele serieuze plannen voor nieuwe voedselbossen. Het blijft nodig dat we deze voortgang blijven monitoren, bijvoorbeeld naar de effecten op de biodiversiteit en de inpasbaarheid in wet- en regelgeving. We gaan daar in de werksessie uitgebreid op in.

Werkgroep Green Deal Voedselbossen

 

Binnen UP-projecten is aandacht besteed aan het rentmeester-denken van landgoederen: deze manier van denken gaat uit van lange termijnen en ziet de noodzaak van een gezonde bodem als structurele basis. Hoe doen overheden dat? In deze werksessie gaan we onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

Soil4U

14:30

Afsluitende discusssie: Nieuw elan (nodig)?

Aan de hand van stelling op mentimeter

Sessieleiders en de aanwezigen o.l.v. de dagvoorzitter

14:45

Afsluiting en vervolg

Dagvoorzitter

U kunt zich niet meer aanmelden.