Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Mag een Belgisch boorbedrijf een bronbemaling uitvoeren op Nederlands grondgebied?
Mag een Belgisch boorbedrijf een bronbemaling uitvoeren op Nederlands grondgebied?

Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.

Mechanische boringen: In Nederland mogen mechanische boringen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die over een erkenning en certificaat voor BRL SIKB 2100 ‘Mechanisch Boren’ beschikken. Dit is opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit.

In het bovenliggende Besluit Bodemkwaliteit is een ‘gelijkwaardigheidsregel’ opgenomen voor certificaten uit andere EU-landen. De besluitvorming over de vraag of een buitenlandse regeling inderdaad gelijkwaardig is, ligt bij Rijkswaterstaat/Bodem+. De beoordeling van de buitenlandse regeling op gelijkwaardigheid wordt uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. Bij een positieve beoordeling en besluitvorming, ontvangt het bedrijf een Nederlandse erkenning en wordt de erkenning opgenomen in de publicatielijst. Wilt u een aanvraag hiervoor doen, dan kunt u het beste contact opnemen met de Helpdesk van Bodem+ op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer +31 88 797 71 02.

Tijdelijke grondwaterbemaling: Voor het uitvoeren van tijdelijke grondwaterbemalingen gelden, behalve voor bijbehorende boorwerkzaamheden, geen wettelijke eisen. SIKB geeft wel een Beoordelingsrichtlijn Tijdelijke Grondwaterbemaling (SIKB BRL 12000) uit. Het gebruik daarvan en certificering conform deze beoordelingsrichtlijn is in principe vrijwillig. Wel kan het zo zijn dat een waterschap (bevoegd gezag voor de meeste grondwateronttrekkingen) of een opdrachtgever eist dat het bedrijf gecertificeerd is voor BRL SIKB 12000. Wij adviseren bij de betrokken partijen navraag hierover te doen.