Home  »  Over ons

Over ons

Onze gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond.

Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), gestart in 2011, is een samenwerkingsverband van Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en Rijkswaterstaat/Bodem+. Inmiddels zijn ook Deltares, RIVM en TNO aangesloten. ‘Samenwerken aan kennis’ is ons motto.

Waarom een Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond?
Het duurzame gebruik van de bodem en ondergrond staat voor grote uitdagingen. Het realiseren van klimaatbestendige steden, de noodzaak van duurzame energievoorzieningen en de omgang met bodemdaling vragen meer dan ooit onze aandacht. Net als de thema’s grondwaterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en bodemsanering.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele complexe vraagstukken waar bodemprofessionals in Nederland voor staan. Het vinden van antwoorden vraagt om de expertise van vele partijen. Kennis delen en verbinden is dan ook cruciaal om duurzaam gebruik van bodem en ondergrond verder vorm te geven.

Hoe werken we aan duurzaam bodemgebruik?
Het Expertisenetwerk bevordert kennisdeling, en daarbij de borging van kennis en kennisdoorwerking. Als beleids-, kennis-, advies- en opleidingsorganisaties werken we vanuit verschillende invalshoeken samen, in relatie tot de voor bodem en ondergrond relevante thema´s.

Samen werken aan het koppelen van expertise aan de vraagstukken, dat is de opdracht voor ons Expertisenetwerk. En eigenlijk voor alle professionals die zich in welke gremia dan ook bezighouden met bodem en ondergrond.

Rol van het regieteam
De partners van het Expertisenetwerk hebben een regieteam ingesteld. Doel van het regieteam is het identificeren van gemeenschappelijke activiteiten en projecten op het gebied van kennisoverdracht en -verankering en het benoemen van activiteiten van de individuele partners binnen dit samenwerkingsverband

> Contact met Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond