Home  »  uitgelicht   »   ‘Stroomlijnen van kennisuitwisseling’

‘Stroomlijnen van kennisuitwisseling’

We realiseren ons dat kennisdeling, en daarbij borging van kennis en kennisdoorwerking, nog geen vanzelfsprekendheid zijn en dat dit beter en efficiënter kan en ook moet, gelet op de uitdagingen waar het duurzame gebruik van de ondergrond voor staat. Wij zien ook dat opleiding en onderwijs van cruciaal belang zijn om ook in de toekomst goede en deskundige professionals te behouden. Daarom werken we als beleids-, kennis-, advies- en opleidingsorganisaties vanuit verschillende invalshoeken samen, en in relatie tot de ondergrond zijn relevante thema´s daarbij de omgevingswet, mijnbouw, grondwater, waterkwaliteit, bodemdaling, bodemsanering.

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden en ik werk eraan om die nog meer met elkaar te verbinden. Dat zou kunnen leiden tot een veel meer gezamenlijk netwerk, afgestemde agenda van bijeenkomsten, projectinitiatieven en onderzoeken en dergelijke. Het grote maatschappelijk belang van onze bodem en ondergrond vereist dat ook. Gelukkig zie wel de ontwikkeling naar meer gezamenlijkheid, bijvoorbeeld met het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) en steeds meer synergie tussen de verschillende bodem-platforms, BodemBreed symposium en bijvoorbeeld het Bodembreedforum. Het is essentieel om van elkaars kennis op de hoogte te zijn, en te weten wie waarmee bezig is.

Onafhankelijk instituut

Dat is ook een van mijn taken binnen Deltares, waar ik hoofd van de Afdeling Bodem- en Grondwaterkwaliteit ben. De Stichting Deltares is tien jaar geleden opgericht als een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. We werken nauw samen met overheden, waterschappen, kennisinstellingen en universiteiten over de hele wereld, maar ook bijvoorbeeld met bedrijven als Philips en Unilever.

In mijn team van twintig mensen zitten onder andere geologen en milieuchemici die voor het oplossen van doorgaans zeer complexe vraagstukken weer samenwerken met bestuurskundigen en economen elders binnen Deltares. Hoe cruciaal dat verbinden van verschillende typen kennis is, blijkt bijvoorbeeld uit het programma ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’, waarin Deltares participeert samen met een groot aantal overheden en organisaties. De ‘aanpak’ moet ervoor zorgen dat we ook in de toekomst genoeg schoon water hebben. De Delta-aanpak richt zich niet alleen op problemen als meststoffen, de waterkwaliteit bij drinkwaterbronnen en de waterkwaliteit van onze grote wateren. Ook ‘nieuwe’ stoffen als medicijnresten en microplastics krijgen aandacht.

Scherp zijn dus op verbinden van kennis, op het opzoek gaan naar en begrijpen van de vragen die gesteld worden, en weten welke kennis daarvoor beschikbaar is en samen werken aan het koppelen van de expertise aan de vragen, dat is de opdracht voor het Regieteam en eigenlijk voor alle professionals, die zich in welke gremia dan ook bezighouden met bodem en ondergrond.