Home  »  Bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem   »   Bijeenkomst PTB ‘Samenwerking onder de Omgevingswet’ – 16 november 2023

Bijeenkomst PTB ‘Samenwerking onder de Omgevingswet’ – 16 november 2023

We hopen u op donderdag 16 november 2023 in Vergadercentrum Domstad in Utrecht welkom te heten op de 25e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem.

U kunt tijdens de platformdag ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-) ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op milieubelastende activiteiten op of in de bodem.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • Versterking van de samenwerking in het ketentoezicht, dat uitgewerkt wordt binnen Pijler 2 van het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel;
 • Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet; wat betekent dit voor de toezichtspraktijk?;
 • Ervaringen toepassen circulaire materialen in de toezichtspraktijk en aanbevelingen tot verbetering;
 • Vernieuwing ILT-visie op bodemtoezicht ILT;
 • Advieskader bodembescherming;
 • Staalslakken: vervolgstappen op signaalrapportage van de ILT;
 • Praktijksituaties onder de Omgevingswet;
 • Samenwerken aan toezicht in het DSO;
 • Try-out toezicht gesloten bodemenergiesystemen in het kader van het Interbestuurlijke programma Versterking VTH-stelsel;
 • Bodembescherming bij risicovolle bedrijfsactiviteiten;
 • Toezicht op ‘free riders’;
 • Zorgplichten bodem in de Omgevingswet & handhaving.

Voor het laatste onderwerp ontvangen we graag uw voorbeelden. Heeft u een praktijksituatie waarvan u wilt weten hoe de zorgplicht onder de Omgevingswet daarvoor werkt? Mail deze dan uiterlijk 31 oktober naar info@platformtoezichtbodem.nl.

Klik hier voor het volledige programma.

Het programma start om 10.00 en rond 16.00 uur sluiten we de platformdag af met een hapje en een drankje.

Deze PTB-dag is bedoeld voor toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteits-beheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Ook vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers, en teamleiders van toezichthouders bodem, zijn natuurlijk van harte welkom.

We hebben het maximale aantal deelnemers bereikt, aanmelden is dus helaas niet meer mogelijk.