Home  »  ENBOAgenda   »   Kennisarena Samen kennis maken, Doe Mee, 26 januari 2018

Kennisarena Samen kennis maken, Doe Mee, 26 januari 2018

Enige tijd geleden heeft u een save-the-date ontvangen voor de kennisarena’s voor de thema’s Klimaat verandering en Landbouw en Voedsel die worden georganiseerd. Per thema wordt op 26 januari een aparte arena georganiseerd. Iedereen die wil meedenken is van harte welkom, over het aanscherpen van de kennisvragen en over de wijze waarop we samen de uitdagingen per kennisvraag kunnen aanpakken.

·         Programma: 9:30 uur – 16:30 uur

Hieronder is het programma toegevoegd. Het programma voorziet erin dat er gelegenheid is om aan beide arena’s deel te nemen.

·         Locatie: Utrecht – De Witte Vosch (http://www.dewittevosch.nl/contact)

De arena’s worden ingezet om goede kennisprojecten te bepalen, met resultaten waar in eerste instantie de over­heden maar ook publiek en bedrijfsleven mee geholpen zijn. Bent u een overheid: we willen u met name uitnodigen om tijdens de arena aan te geven waar de thema’s wat u betreft over zouden moeten gaan: dit is uw kans om invloed uit te oefenen en mee te denken en mee te doen!  

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bodemplus@rws.nl. Vermeld hierbij uw naam, organisatie en aan welke kennisarena(s) u deel wilt nemen. In verband met de catering kunt U zich tot uiterlijk 22 januari aanmelden.

Voor meer info over de arena’s zelf en de procedure rondom de ‘Concurrentiegerichte Dialoog’ kunt u Julie Tham (Programma KIBO) benaderen: julie.tham@minienm.nl.  

Programma en toelichting subsessies

1.1      Indeling dag

9:30 uur                       Inloop met koffie en thee

10:00 uur | 10:30 uur              Welkom en toelichting aanbesteding gebaseerd op de  concurrentiegerichte dialoog

10:30 uur | 12:45 uur   Deelsessie Landbouw & Voedsel

12:45 uur | 13:45 uur   Lunch

13:45 uur | 14:14 uur              Welkom en toelichting aanbesteding gebaseerd op de  concurrentiegerichte dialoog (voor de deelnemers die alleen aan de deelsessie Klimaat willen deelnemen)

14:15 uur | 16:30 uur   Deelsessie Klimaat

16:30 uur | 17:30 uur   Netwerkborrel

1.2      Achtergrond kennisarena

Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) 2016-2020 bereidt verschillende kennisuitvragen voor. Er zijn vier thema’s benoemd waarop het UP zich richt bij de kennisuitvraag 2017 met doorkijk 2018. In de arena’s die op 26 januari gehouden worden staan twee van deze thema’s centraal: het thema Klimaat en het thema Landbouw & Voedsel.

Landbouw & Voedsel

Bodem en ondergrond zijn van belang bij Landbouw & Voedsel door de nauwe relatie tussen het natuurlijk systeem (bodem, water, nutriënten, e.d.) en onze voedselvoorziening. Onder invloed van maatschappelijke bewegingen zoals  klimaatverandering, verandering van de samenstelling van de wereldbevolking, benutting van landbouwproducten voor de energievoorziening en economische groei verandert deze relatie voortdurend. Maar ook technische ontwikkelingen en innovaties in bijvoorbeeld teeltprincipes leiden tot een verandering in de wisselwerking tussen bodem, ondergrond, (grond)water en landbouw.

Bij het thema Landbouw & Voedsel gaat het om de balans tussen bodemkwaliteit (en het behoud daarvan) aan de ene kant en voedselvoorziening aan de andere kant. Het gaat dan om de vraag hoe de landbouw op een duurzame en toekomstbestendige wijze kan voorzien in de vraag naar voedsel. Het is daarbij van belang in acht te nemen dat Nederland een grote speler is als het gaat om wereldexport van landbouwproducten (bron: CBS, 2016).

Klimaat

Bodem en ondergrond zijn van belang in relatie tot klimaatadaptatie als het gaat om omgaan met wateroverlast aan de ene kant en droogte aan de andere kant. Het gaat dan om de vraag hoe een gebied, zowel stedelijk als landelijk gebied, water robuust en klimaatbestendig kan worden ingericht. Bij klimaatmitigatie gaat het om het terugdringen van CO2 en het bevorderen van duurzame energiebronnen. Voor de relatie met bodem- en ondergrond is met name warmte koude opslag en geothermie van belang. Vragen die hieromtrent zijn opgehaald zijn de volgende:

  • welke handelingsperspectieven voor bodem en ondergrond hebben publieke en private partijen voor klimaatadaptatie en –mitigatie

  • Welke kennis van het bodem- en watersysteem is beschikbaar i.r.t. kansen en bedreigingen door klimaatverandering?

Kennisarena

Op basis van een eerste scan is duidelijk dat al veel loopt bij beide thema’s. Binnen lopende programma’s zijn kennisvragen (met name op het vlak van adaptatie voor klimaat en bodemkwaliteit voor landbouw & voedsel) opgehaald bij de decentrale overheden. Het ligt daarom voor de hand om dit proces niet over te doen, maar hiervan gebruik te maken. Daarom worden de arena’s benut om:

  • Programma’s die kennisvragen op het vlak van klimaat en bodem- en ondergrond en landbouw & voedsel en bodem- en ondergrond hebben opgehaald deze kennisvragen te laten presenteren.

  • Samen met de deelnemers bespreken hoe de prioriteiten liggen ten aanzien van de kennisvragen voor de decentrale overheden.

  • Samen met de deelnemers nagaan welke witte vlekken/onbenoemde vragen er nog zijn.