Home  »  ENBOAgenda   »   Stresstest: wat betekent wateroverlast voor stedelijk grondwater? – 18 oktober 2018

Stresstest: wat betekent wateroverlast voor stedelijk grondwater? – 18 oktober 2018

Thema: alle gemeenten in Nederland moeten eind 2019 een stresstest hebben gedaan, die de gevolgen van klimaatverandering in beeld brengt. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geeft aan dat de stresstest gaat over overstromingen, wateroverlast, hittestress en droogte. In onze juni-bijeenkomst hebben we gezien hoe stedelijk grondwater een rol kan spelen bij het (leren) omgaan met droogte in de stad. In de aanstaande bijeenkomst is er meer aandacht voor de vernattingsrisico’s waarbij het stedelijk grondwatersysteem een rol speelt. Toch zullen we ook nogmaals bij het droogte-aspect stilstaan, ingegeven door de actualiteit van de uitzonderlijk droge zomer die achter ons ligt.

Programma:
§  13:00 inloop, 13:30 start;

§  13:45 Klimaateffectatlas: basisinformatie voor de stresstest.

Arjen Koekoek van Stichting Climate Adaptation Services (CAS) geeft ons een inkijk in de landelijke klimaateffectatlas, een belangrijk hulpmiddel voor het uitvoeren van de stresstest. Welke informatie over grondwater is beschikbaar, waar komt het vandaan en hoe kan dit worden gebruikt? Arjen gaat daarbij niet alleen in op de natte kant, het thema van deze middag, maar ook op de droge kant. Dat laatste is hoogst actueel na afgelopen zomer. De behoefte aan betekenisvolle basisinformatie is groot. Er vindt op dit moment een inventarisatie plaats waarvan Arjen de eerste resultaten zal laten zien en waarover hij met de aanwezigen in gesprek gaat. Aan welke informatie is behoefte en kan dit via de klimaateffectatlas ontsloten worden?


§  14:20 Witteveen+Bos werkt samen met de Urbanisten en Common Ground aan het Waterplan Antwerpen.
Hiervoor is een stresstest uitgevoerd waarbij zowel naar risico’s van verdroging als vernatting is gekeken. Voor de stresstest zijn doorsnedemodellen gemaakt van geohydrologische zones waarin klimaateffecten zijn doorgerekend op GXG’s.  Vervolgens is een risico-afwegingstabel opgesteld voor de gevolgen van vernatting en verdroging voor verschillende typen landgebruik. Op basis van de landgebruik-kaart en klimaatprojecties worden de optredende risico’s bepaald. Dit leidde tot een risicokaart vernatting en een risicokaart verdroging voor heel de stad Antwerpen.


§  15:10 pauze


§  15:30 (onder voorbehoud) Cedrick Gijsbertsen vertelt over een analyse die Wareco heeft uitgevoerd op de zeer natte september maand van 2017.
Als gevolg van de grote neerslag stegen de grondwaterstanden lokaal zeer fors, tot meer dan een meter. Hierdoor werden werkzaamheden gehinderd.


§  16:30 borrel.

 

Locatie: Deltares, Auditorium, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht. 

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende. 


De Werkgroep Stedelijk Grondwater is een onafhankelijk forum voor uitwisseling van kennis op dat gebied. Voor meer informatie en de presentaties van eerdere bijeenkomsten bezoekt u de website.