Home  »  ENBONieuws   »   ‘We gaan nog veel plezier beleven aan de bodem’

‘We gaan nog veel plezier beleven aan de bodem’

‘In de tijd van de grote bodemverontreinigingen werd de bodem vooral gezien als een probleem,’ vertelt Vincent Breij. ‘Inmiddels zijn we erachter gekomen dat de bodem waarde heeft, waar we nog heel veel plezier aan kunnen beleven. De bodem biedt tal van mogelijkheden en perspectieven; de kunst is om daar zorgvuldig mee om te gaan en de verschillende functies goed te ordenen. In het kader van de nieuwe Omgevingswet worden de nodige stappen gezet. Dat is een positieve ontwikkeling.’

Nieuwe generatie bodemprofessionals
‘Steeds meer mensen krijgen met de bodem te maken. Vroeger was “de bodemprofessional” iemand die werkte aan de grote bodemsaneringsoperaties. Met de afronding daarvan is de nodige kennis verloren is gegaan,’ vult Sonja Kooiman hem aan. ‘Maar tegelijk zien we dat ook vanuit andere werkvelden nieuwe “bodemprofessionals” actief zijn. Zij werken aan nieuwe maatschappelijke opgaven, zoals vitale bodem, bodemdaling of klimaatadaptatie met behulp van de bodem. Met de oprichting van de Bodembreed Academie zijn we de benodigde kennisontsluiting binnen het werkveld daarvoor aan het optuigen. We zijn een digitaal platform dat kennis en kunde over bodem en ondergrond voor bodemprofessionals aanbiedt. Dat doen we vooral door het aanbieden van e-learningmodules. Gebruik van het platform kan goed worden gecombineerd met andere leervormen, zoals praktijkdagen, bijeenkomsten of interne opleidingen. Want bodemprofessional word je buíten; wij ondersteunen dat leerproces online. En sinds kort is daar ook de uitgave van het tijdschrift Bodem bijgekomen.’

Groei
Ongeveer vijf jaar geleden is de Bodembreed Academie van start gegaan op initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO. In het begin was dat een zoektocht over wat we concreet gingen neerzetten en wat we wilden bereiken. ‘Inmiddels zijn we veel verder dan ik toen had durven hopen,’ vertelt Sonja Kooiman verder. ’Elke dag krijgen we nieuwe gebruikers. We begonnen twee jaar geleden met vijf e-learningmodules, inmiddels zitten we tegen de honderd. Die hebben we overigens niet allemaal zelf ontwikkeld, we ontsluiten ook bestaande digitale leermiddelen van anderen. De groei zit er dus hard in.’ Vincent Breij: ‘Ons platform wordt elke dag een beetje beter. Dat heeft onder meer te maken met de bewuste keuze om ook de ervaringen van de gebruikers te benutten. De nadruk is en blijft liggen op de ontwikkeling van content. Tegelijkertijd houden we ons nadrukkelijk bezig met een verdergaande professionalisering en kwaliteitsborging door te werken aan de structurele organisatie van de content en de monitoring en evaluatie daarvan. We zorgen ervoor dat de content voortdurend actueel is en voldoet aan actuele standaarden.’

Speerpunten
De Bodembreed Academie zet inhoudelijk in op drie speerpunten: basiskennis over de bodem, bodemgebruik en bodemkwaliteitszorg. ‘Uiteraard haken we ook aan bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd,’ licht Sonja Kooiman verder toe. Zo hebben we bijvoorbeeld met de gemeente Leiden een e-learning ontwikkeld hoe zij hun stad klimaatadaptief inrichten. We hebben een leermodule over bodemdaling van het Kenniscentrum bodemdaling. Ook hebben we een serie leermiddelen samengesteld over bodemenergie.’

Toekomst
Vincent Breij: ‘Het concept van de Bodembreed Academie staat, maar we zijn nog lang niet klaar. In eerste instantie gaan we natuurlijk gewoon door met waar we nu mee bezig zijn. Vervolgens verdient de professionalisering van de eigen organisatie aandacht. We gaan de samenwerking met andere organisaties verder uitbouwen en blijven werken aan de cofinanciering door derden. Met de uitgave van het tijdschrift Bodem wordt onze basis versterkt. De Bodembreed Academie en het tijdschrift Bodem hebben een eigen karakter maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze allebei bodemprofessionals van kennis en informatie voorzien. De Bodembreed Academie doet meer aan overdracht van praktijkkennis, het tijdschrift kan ook inzetten op nieuwe ideeën, meningen en beleidsontwikkelingen. Inhoudelijk bemoeien we ons niet met het tijdschrift; de redactie moet onafhankelijk haar werk kunnen doen.’ Voor Sonja Kooiman moet de Bodembreed Academie straks het eerste zijn waar elke bodemprofessional aan denkt als ze iets over de bodem willen leren: ‘De Bodembreed Academie is als het ware de Google voor de bodem; elke willekeurige bodemprofessional die op zoek is naar bodemkennis gaat automatisch naar de Bodembreed Academie. Dan is onze missie geslaagd.’

Energie
Beiden werken met veel plezier aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Bodembreed Academie: ‘De dynamiek en energie in de Bodembreed Academie is heel erg groot. Dat is voor een deel te danken aan de goede samenwerking tussen de verschillende organisaties, betrokken mensen en gebruikers. Het is erg motiverend dat we met de Bodembreed Academie de kans krijgen om op termijn alle kennis die in ons werkveld zit te kunnen aanbieden aan een nieuwe generatie bodemprofessionals. Dat geeft veel energie. Dat je aan iets werkt dat waardevol is, ook voor de nieuwe generaties.’

Tweede editie Vakblad Bodem is gepubliceerd
Editie 2 van HET blad over duurzaam bodembeheer is gepubliceerd. In deze editie komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: ‘Kamerbrief Water en Bodem sturend’, ‘Grondwater in een veranderend Nederland’, ‘CO2 emissiereductie door watermanagementstrategieën in veenweiden’ en ‘Wat betekent water sturend in het Griftpark?’ Wil je ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de bodemwereld? Neem een abonnement! Dat kan hier op de website.


Sonja Kooiman en Vincent Breij – foto Margot de Cleen (Rijkswaterstaat)

Recente nieuwe content

 • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) (met Expertisecentrum PFAS)
 • Bodemverontreiniging voor beginners (intern)
 • In situ saneringstechnieken (met aannemers)
 • Bodemonderzoek (adviseursrol) (met overheden en adviseurs)
 • DNA-technieken bij bodemonderzoek (met adviesbureaus)
 • Presentaties over de introductie van de Omgevingswet
 • Toolbox bodemdaling (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)
 • Japanse duizendknoop (gemeente Amsterdam)

In ontwikkeling

 • Meerdere modules over in situ saneringstechnieken
 • Toekomstbestendig bodemgebruik (met provincie en gemeenten Overijssel, Sweco)
 • Verdiepende modules ZZS (met provincie Overijssel, W+B)
 • Geologie van Nederland (met TNO)
 • Bodemenergie (met Bodemenergie NL, overheden)
 • Archeologie (met Saxion hogeschool)
 • Bronbemalen (met Bouwend Nederland en waterschap)
 • Kwalibo (SIKB, met Cumela)
 • Geofysische onderzoekstechnieken (met adviesbureaus)
 • Fluxmetingen (met adviesbureau)
 • Data gedreven werken (met VNG en adviesbureaus)