Home  »  ENBONieuws

‘Staan voor de kwaliteit van het secundaire doel: bodem en archeologie’

‘Bodembeheer, bodembescherming, archeologie – dat zijn altijd secundaire doelen. Het gebouw dat er bovenop staat, of het nut dat de bodem dient, is het primaire doel. Meer dan nog in het verleden zal SIKB de taak hebben die secundaire doelen te borgen’, verwacht René Zijlstra, namens GSN bestuurslid van SIKB. René Zijlstra – foto Henk […]

… dé netwerkorganisatie voor jonge bodemprofessionals…

Met het idee dat hij ooit een bijdrage wilde leveren aan een mooiere samenleving ging hij Bestuurskunde studeren aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Tijdens zijn traineeship bij het Nationaal Bodemtraineeship kwam hij bij de provincie Gelderland en het Gelders Ondergrond Overleg terecht. Inmiddels is hij juridisch bestuurlijk beleidsmedewerker Bodem bij de gemeente Hengelo én […]

Herijking regelgeving voor een meer vitale bodem

De uit 2008 daterende bodemregelgeving is toe aan een herijking. ‘De wereld is veranderd, er zijn veel nieuwe uitdagingen en opgaven bijgekomen’, licht projectleider Rosalinde Geerdink toe. In de eerste fase van het project Herijking Bodemregelgeving wordt getracht een aantal acute knelpunten uit de uitvoeringspraktijk op te lossen, zoals bij de toepassing secundaire bouwstoffen en […]

Anne Mollema namens Unie van Waterschappen bestuurslid SIKB

Anne Mollema is namens de Unie van Waterschappen toegetreden tot het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Mollema (1958) is in zijn dagelijks werk heemraad bij het Waterschap Hollandse Delta. De aandachtsvelden in zijn portefeuille daar – de Waterketen, Duurzaamheid, PFAS en Digitale transformatie – zijn ook zaken die belangrijk zijn voor SIKB. […]

Kwaliteit van grondwater baart zorgen

Het grondwater is vrijwel overal in Nederland verontreinigd. Nutriënten, metalen en tal van door de mens geproduceerde chemische stoffen tasten de kwaliteit fors aan. Dat vormt op termijn mogelijk een bedreiging voor het drinkwater en de natuur. Lees verder.   V.l.n.r. Nanko de Boorder, Janco van Gelderen en Bas Nelemans – eigen foto’s Cijfers liegen […]

Kennis ontwikkelen die bijdraagt aan handelingsperspectieven

Aanvankelijk was het de bestudering van virussen dat haar trok. Dat werd te beperkt – de grote, samenhangende vraagstukken bleken meer te boeien. Binnen Deltares komen nu het kleine en het grote samen; environmental DNA is een evidente bron voor landschapsecologie, vertelt Sophie Moinier. Sophie Moinier – eigen foto De verbinding leggen De verbinding tussen […]

Water vasthouden en wateroverlast voorkomen

Het jaar 2023 gaat de boeken in als het natste jaar sinds tenminste 1906, het begin van onze landelijke meetreeks van neerslag in Nederland. Bodem en grondwater waren daar ook wel aan toe door de periode van droogte die daaraan voorafging. Nicole Meijer en Wido Derks resp. hydroloog en droogtecoördinator van Waterschap Limburg gaan in […]

Zijn er chemische effecten van waterinjectie in de diepe ondergrond?

De TNO Adviesgroep economische zaken heeft in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek gedaan naar mogelijke ondergrondse chemische effecten van de waterinjectie in lege of bijna lege olie- en gasvelden in Nederland. Kan het geïnjecteerde water, dat zout is en mijnbouwhulpstoffen bevat, het reservoir of de afsluitende laag aantasten? Projectleider Martin Wilpshaar geeft […]

Twee grote dossiers: Kwalibo en de winning van oppervlaktedelfstoffen

De versterking van de publieke sturing, onderdeel van de verbeteringen aan het Kwalibo-stelsel (Kwaliteitsborging in het bodembeheer), en de winning van oppervlaktedelfstoffen zijn de twee grote dossiers waar Arthur de Groof aan werkt, sinds juni van dit jaar werkzaam bij het ministerie van IenW. Arthur de Groof – eigen foto Veel nieuwe energie Kort voor […]

TNO brengt resten steentijd in Noordzeebodem in beeld

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gaat in de bodem van de Noordzee intacte resten van bewoning tijdens de steentijd in beeld brengen. ‘We ontwikkelen daarvoor een methode om de sporen van archeologisch erfgoed te kunnen traceren’, aldus marien en kustgeoloog Sytze van Heteren. Sytze van Heteren – eigen foto Noordzee als woongebied Samen […]