Home  »  ENBONieuws   »   Bewustwording en samenwerking!

Bewustwording en samenwerking!

De speciaal ontwikkelde website www.mindergrondrisico.nl bevat de nodige hulpmiddelen en suggesties voor het beheerst laten verlopen van grondverzet Wim Sterk, senior adviseur bodem en grondstromen bij Rijkswaterstaat, vertelt over de achtergrond en meerwaarde van de website.


Wim Sterk – eigen foto

Van het begin tot eind werkte Wim Sterk als coördinerend adviseur Grondverzet voor het programma Ruimte voor de Rivier. Voor de projecten van RvR is een werkwijze uitgewerkt en toegepast. Risicobeheersing stond daarbij centraal. Deze werkwijze is uitvoerig geëvalueerd. ‘Geconcludeerd werd dat het beheersen van grondgerelateerde risico’s sterk verbeterd kan worden’, licht Wim toe. ‘Een goede samenwerking en communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is daarvoor een belangrijke voorwaarde.’ 

Website Minder grondrisico’s

Met vertegenwoordigers uit de markt is daarom website gemaakt (www.mindergrondrisico.nl) om een goede samenwerking te faciliteren, vertelt Wim. ‘ ‘De website bevat aanbevelingen in de vorm van een stappenplan van planfase tot en met onderhoud en beheer en gereedschappen om de te borgen dat de uitvoering van grondverzet beheerst verloopt Bijvoorbeeld een standaard risicoregister en een handreiking voor het risicogestuurd verzamelen van bodeminformatie. Een en ander conform het gedachtengoed van GEO-RM. De website, een initiatief van het Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers, geeft op deze manier een beeld van de noodzakelijke stappen om ‘grondgerelateerde risico’s te beheersen.’

Leidende principes
‘In lijn met de marktvisie van RWS is een van de leidende principes dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen de verantwoordelijkheid moeten willen dragen voor een beheerste en efficiënte uitvoering van grondverzet. Dat begint met een open en transparante dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij de aanbesteding maar ook gedurende de uitvoering van een project’.

Verder uitrollen
‘De website is een eerste stap en hulpmiddel. Naast de risico’s bij grondverzet met nadruk op de bodemkwaliteit (fysisch en chemisch) is verbreding van de risicobeheersing mogelijk naar andere bodemgerelateerde aandachtsgebieden zoals niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, archeologische vondsten of niet gekarteerde kabels en leidingen. De bedoeling is verder dat we de informatie en het erachter liggende gedachtengoed verder uitrollen en daarover in gesprek gaan; binnen onze eigen organisatie maar ook met andere organisaties en programma’s. Tevreden ben ik als de verschillende partijen zich voldoende bewust zijn van het feit dat transparantie en goede samenwerking van groot belang zijn om risico’s goed te kunnen beheersen en daar ook mee aan de slag gaan’.

Als je meer wilt weten neem dan contact op met Wim Sterk (RWS-WVL) of Pieter de Boer (RWS-PPO).