Home  »  Agenda   »   Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem

Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem

We kijken er naar uit dat het na twee jaar naar verwachting weer mogelijk is om op 22 november a.s. elkaar als toezichthouders en andere betrokkenen bij het toezicht op Bodem weer live te ontmoeten.

Deze platformdag wordt een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB).

Op de platformdag kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en adviseurs actief in het bodembeheer, en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen.

Het plenaire ochtenddeel gaat van start met een toelichting op de stand van zaken van het Programma Versterking Kwalibo-stelsel van het Ministerie van I&W. De verbetermaatregelen in dit programma hebben betrekking op versterking van de publieke sturing, versterking van de VTH-keten en versterking van de publiek-private samenwerking.

Vervolgens komt het Programma Vertrouwen van ILT aan de orde. Dit programma is gericht op het versterken van vertrouwen tussen ILT en instituties waarmee een toezicht- of samenwerkingsrelatie bestaat. Dat is de basis van een betere informatiepositie, betere samenwerking, betere naleving en minder risico’s.

We sluiten de ochtend af met een presentatie van de voorlopige resultaten van de risico-sturingsanalyses die momenteel worden uitgevoerd voor het Programma Versterking Kwalibo-stelsel. Daarin worden voor een aantal voorbeeldketens in bodem, per stap de problemen, oorzaken, beheersmaatregelen, actiehouders en benodigde inspanning inzichtelijk gemaakt. Deze analyses bevatten meer dan alleen de Kwalibo-werkzaamheden; opdrachtverstrekking, toepassing van materialen en gebruik van bodemenergiesystemen horen daar bijvoorbeeld ook bij.

In de middag zijn er twee rondes van vier workshops per ronde. U kunt aan twee workshops deelnemen.

De volgende workshops staan op het programma:

  •  Risico-gestuurd toezicht: Aan de hand van het praktijkvoorbeeld “GenX in de afval-keten” (een PFAS-stof) duiken we in de toepassing en gerealiseerde effecten van een risico-sturings-analyse. 
  • Toezicht op graven en bodemsanering onder de Omgevingswet.
  • Resultaten inspecties door ILT bij producenten van immobilisaat, en de leerpunten hieruit voor het toezicht.
  • Praktijksituaties. Heeft u een casus die u wilt inbrengen? Mail deze dan naar info@platformtoezichtbodem.nl.
  • Ervaren hoe de vertrouwen-scan werkt en uitkomsten ILT-pilots Vertrouwen met twee omgevingsdiensten.
  • Hoe om te gaan met de ‘grijze gebieden’ in de regels voor graven en saneren?
  • Handelingskader PFAS; uitvoeringsknelpunten bij werken van Rijkswaterstaat.
  • Aanpassing NEN 5740 en  NEN 5725; de aanpassingen vragen om een omslag in het denken. Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien?

Klik hier voor het volledige programma. 

We sluiten de platformdag om 16.00 uur af met een hapje en een drankje.

Deze PTB-dag is bedoeld voor toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Ook vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers, en teamleiders van toezichthouders bodem, zijn natuurlijk van harte welkom.
Via VKB en VVMA wordt ook een aantal adviseurs uitgenodigd.

U kunt zich hier opgeven voor de bijeenkomst.