Home  »  ENBONieuws   »   Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

De nieuwe versie is op een aantal punten helderder geformuleerd om zo interpretatieverschillen terug te dringen en de handhaving te verbeteren. Ook zijn eisen geactualiseerd aan de stand der techniek en ontwikkelingen in de regelgeving, zodat de versies weer helemaal up-to-date zijn.

Otto Feenstra (Afvalzorg) en nauw betrokken bij de modernisering van de richtlijn, behandelde de belangrijkste inhoudelijke veranderingen: ‘De reikwijdte van de BRL wordt beperkt tot overdracht aan de afnemer. Transport tot de toepassing op de bestemming valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid. Wel houdt de certificaathouder zorgplicht en moet daarom een aantal wenken voor de toepasser op de milieuhygiënische verklaring opnemen. De afnemer wordt daarmee gewezen op de verantwoordelijkheden voor afvoer naar een nuttige toepassing volgens het Bbk en de meldingsverplichtingen die daarbij horen. En een “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” vervangt het grondbewijs’. Feenstra ging vervolgens in onder meer zaken die in de vernieuwde BRL aan de orde komen, waaronder duidelijker regels rond samenvoegen en splitsen, de opgenomen samenstelling van analysepakketten omgang met ‘illegaal’ samengevoegde partijen.

Aan Feenstra’s presentatie ging een inleiding vooraf van Michiel Gadella (RWS/Leefomgeving) die uitlegde waarom de modernisering tot verbetering leidt: ‘Het is een heldere BRL geworden, die tot minder discussie zal leiden, die beter handhaafbaar is en voor een grotere kwaliteitsborging zorgt’. Gadella: ‘De vernieuwde richtlijn betekent meer kwaliteit in de keten, borgt het vooronderzoek en leidt tot meer vertrouwen in de grondstromen, noodzakelijk bij integrale afwegingen voor de leefomgeving.’ Hij spiegelde de zaal voor dat alleen met dat vertrouwen van de maatschappij de sector kan blijven floreren.

Dat was ook de rode draad in de toelichting van San Adelaar (Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant). Hij leidde de aanwezigen over het speelveld van de toezichthouders; Certificerende Instellingen, het Ministerie I&W, de Inspectie ILenT, het bevoegd gezag Wabo, de gemeente en de provincie. In de zaal werden daarmee veel vragen beantwoord rond de rolverdeling tussen de diverse bevoegde gezagen.

Zowel tijdens de presentaties als in de panelgesprekken met de drie inleiders werd er volop gediscussieerd. Dagvoorzitter Erik Doekemeijer (ECD Milieu) ging daarbij de heikele punten die vanuit de zaal werden ingebracht niet uit de weg. Uitvoerig werd stilgestaan bij zaken als de pakkans van niet-gecertificeerden, de omgang met GBT-grond en de relatie Omgevingsdienst en IlenT. Ook na afloop spraken de aanwezigen onder het genot van een drankje nog uitgebreid door over de wijzigingen van de BRL en de invloed daarvan op de markt.


Klik hier voor de (samengevoegde) presentaties.  En hier voor de flyer ‘De BRL 9335 voor grondbanken gemoderniseerd’.