Home  »  ENBONieuws   »   Gilbert Boerekamp: ‘Bodemkennis hard nodig voor realiseren van maatschappelijke opgaven’

Gilbert Boerekamp: ‘Bodemkennis hard nodig voor realiseren van maatschappelijke opgaven’


Gilbert Boerekamp – eigen foto

Interessant tussenjaar
Gilbert Boerekamp is afdelingshoofd Bodem en Ondergrond (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving). Hij licht het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ voor 2020 toe.
‘De heersende coronacrisis heeft grote impact op ons allemaal, maar desondanks wordt 2020 en druk jaar met hoge ambities. Een interessant “tussenjaar”’, stelt Gilbert Boerekamp vast. ‘We continueren veel van onze taken, maar we dragen een aantal ervan over aan lagere overheden en we staan voor verschillende nieuwe opgaven. Een daarvan is de zorgvuldige afronding van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, waarbij momenteel nieuwe afspraken en ambities worden geformuleerd tussen bodemoverheden voor de periode daarna. Op 25 november belichten we de oogst van tien jaar succesvolle samenwerken en de nieuwe afspraken op het UP Flexival.

Voorbereid op de Omgevingswet
‘De aanstaande Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, vraagt dit jaar van ons nog veel aandacht. Bijvoorbeeld in de ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de afronding van de ombouw van de bodemwet- en regelgeving in die Omgevingswet. Maar dit jaar zijn we ook nog druk om wettelijke instrumenten die we beheren Omgevingswet-proof te maken. Het Meldpunt bodemkwaliteit gaan we integreren in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet, de BodemToets en Validatieservice moet geactualiseerd worden en niet te vergeten starten we met voorlichting en de ondersteuning van provincies en gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet, die tevens een decentralisatie met wijzigingen in de bevoegd gezagen betekent. Om dit te ondersteunen lanceren we medio dit jaar het landelijk Informatiepunt Omgevingswet, met daarin onze bodemhelpdesk en Bodem+ website geïntegreerd.

Opkomende stoffen
‘De ervaringen die we hebben opgedaan met de PFAS-problematiek, afgelopen jaar, worden benut voor een bredere aanpak en bodembeleid voor opkomende stoffen. Dit hele jaar werkt een Taskforce PFAS en vier onderliggende werksporen daar met prioriteit aan. Uitvoeringsknelpunten in het huidige tijdelijke handelingskader PFAS moeten opgelost en eind 2020 werken we richting een definitief handelingskader PFAS dat ook in de regelgeving verankerd wordt. Een ander werkspoor is ontwikkeling van een algemene methodiek voor het omgaan met nieuwe en/of zeer zorgwekkende stoffen in het bodem- en watersysteem, watersysteem om in de nabije toekomst niet opnieuw voor onaangename verrassingen te komen staan. Een laatste werkspoor is preventie. Het streven is om, in Europees verband, te komen tot een verbod op de productie van dergelijke stoffen. Dat vergt een langere termijn aanpak, want voor veel van die stoffen, zoals ten behoeve van brandweerschuim, zullen alternatieven moeten komen’.

Bodemkennis hard nodig
Naast een groot aantal zaken die zich dit jaar doorzetten, zoals verdere uitbouw van de Basisregistratie Ondergrond hebben we ook relatief nieuwe taken. Een daarvan is de ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke AdaptatieEen vitale bodem kan in belangrijke mate bijdragen aan oplossingen voor klimaatadaptieve inrichting van de ruimte, die overheden in Nederland nu in beeld brengen via de zogenaamde stresstesten. Ook voor de complexe situatie van bodemdaling lonken oplossingen en handelingsperspectieven. En een vitale bodem kan bijdragen aan nog een groot aantal andere maatschappelijke opgaven. Denk aan duurzame stedelijke ontwikkeling, grote bijdragen in de energietransitie, een duurzamere voedselvoorziening en een circulaire economie. We stimuleren ook in dit opzicht provincies en gemeenten bij het ontwikkelen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Want …voor al deze grote opgaven is goede bodemkennis hard nodig!’