Home  »  ENBONieuws   »   Herijking regelgeving voor een meer vitale bodem

Herijking regelgeving voor een meer vitale bodem

De uit 2008 daterende bodemregelgeving is toe aan een herijking. ‘De wereld is veranderd, er zijn veel nieuwe uitdagingen en opgaven bijgekomen’, licht projectleider Rosalinde Geerdink toe. In de eerste fase van het project Herijking Bodemregelgeving wordt getracht een aantal acute knelpunten uit de uitvoeringspraktijk op te lossen, zoals bij de toepassing secundaire bouwstoffen en hergebruik van grond.


Rosalinde Geerdink – eigen foto

Toekomstig bestendige regelgeving
Het Directoraat Generaal Water en Bodem binnen het ministerie van IenW werkt aan een herijking van de bodemregelgeving, om deze toekomstbestendig te maken waarin bodem en (grond)water beschermd zijn. Er zal een goede balans tussen het beschermen en het benutten van de bodem bereikt moeten worden, aldus het ministerie. Want die maatschappelijke opgaven zijn deels nieuw en deels complexer geworden, voegt Rosalinde Geerdink daaraan toe. Sinds 1 oktober vorig jaar geeft zij leiding aan het project waarin binnen drie werkgroepen de opgave nader wordt uitgewerkt.

Actuele knelpunten
De eerste fase van de herijking richt zich op vijf onderwerpen. Die zijn in een interne notitie als volgt benoemd:

 1. ‘Het oplossen van de (milieu-hygiënische) knelpunten bij de toepassing van secundaire grond en bouwstoffen in de uitvoering en bij toezicht en handhaving, zoals bij de toepassing van thermisch gereinigde grond, staalslakken en bodemassen.’
 2. ‘Het actualiseren van het bestaande normstelsel rond het toepassen van secundaire grond en bouwstoffen.’
 3. ‘Het oplossen van de knelpunten (in regelgeving en normering) bij het hergebruik van grond en baggerspecie.’
 4. ‘Het aanpassen van de regelgeving voor uitvoering plan van aanpak diepe plassenbeleid.’
 5. ‘En tot slot aandacht voor een aantal specifieke knelpunten die betrekking hebben op saneren:
  1. De aansprakelijkheid bij toevalvondsten is niet voldoende helder.
  2. De saneringsplicht voor oude gevallen vervalt door de Omgevingswet, terwijl nog niet voor alle oude saneringslocaties een beschikking is afgegeven.
  3. Onder de Omgevingswet is er geen mogelijkheid meer om als Rijk financieel bij te springen als de eigenaar niet volledig kan betalen.
  4. Oplossen van knelpunten bij diffuse verontreinigingen van genormeerde stoffen, specifiek diffuus lood.’

Advies aan staatssecretaris
‘Naar verwachting kan rond het zomerreces op basis van het RIVM-onderzoek en andere signaleringen en analyses een beleidskeuze worden gemaakt over aanpassingen van normeringen en het toepassingsregime voor secundaire bouwstoffen, grond en baggerspecie. Ook op het gebied van saneringen zal een beleidskeuze gemaakt worden’, zo vertelt Rosalinde Geerdink. ‘De medeoverheden zullen in de vorm van klankbordgroepen bij de voorbereiding betrokken worden. Ook bij het bedrijfsleven wordt kennis en ervaringen opgehaald, waarvoor dit voorjaar een bijeenkomst wordt gepland. De verdere uitwerking en het komen tot concrete oplossingsrichtingen volgt na de zomer’.

Doel: een vitale bodem
‘In de loop van dit jaar worden, parallel aan fase 1, ook voorbereidingen getroffen voor fase 2. Fase 2 behelst een meer fundamentelere aanpassing van de bodemregelgeving waarbij nieuw beleid wordt verankerd, zoals de beleidsontwikkelingen met betrekking tot vitale bodems en water en bodem sturend. Daarnaast willen we ook dat de bodemregelgeving beter gaat aansluiten op die voor water. Daarbij natuurlijk rekening houdend met de Europese Kader Richtlijn Water en de te verwachten Europese Bodem Richtlijn.’