Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Hoe geven we bodem een plek in de omgevingsvisie?

Hoe geven we bodem een plek in de omgevingsvisie?

Digitale bijeenkomst platform bodembeheer

Hoe geven we bodem een plek in de omgevingsvisie?

14 september 15:00 – 16:30 uur

Aan de hand van twee Nederlandse praktijkcasussen van een grote én een kleine gemeente laten we zien hoe bodem hierin een plek kan krijgen. Dit onderwerp wordt daarnaast in Europese context geplaatst door een kijkje te nemen in de toekomst met de ontwikkeling van een Kaderrichtlijn Bodem.  

De rol van bodem en ondergrond bij de oplossing van maatschappelijke problemen wordt beschreven in de omgevingsvisie. Elke gemeente heeft te maken met andere opgaven, zoals woningbouw, bodemdaling, ruimtegebrek, klimaatadaptatie, (historische) vervuiling, energietransitie etc. In al deze opgaven speelt de bodem een rol: als ruimte, als systeem, als leverancier. Er zijn dus relaties tussen functies of bestemmingen en de bodem waarin of waarop dat gebeurt. Op welke wijze komen deze relaties tot hun recht, bijvoorbeeld in omgevingsvisie. In deze online sessie wordt onder leiding van Henk van den Berg (VNG) gaan we dat bespreken.

In dat gesprek nemen we de ervaringen van Henk mee, opgedaan in het BOGO-traject. Daarin hebben regio’s en gemeenten een relatie gemaakt tussen het realiseren van maatschappelijke vraagstukken en hun bodem. Daar kwamen boeiende inhoudelijke noties uit, maar ook de vaststelling dat bodembewustzijn nog niet overal vanzelfsprekend zijn en dat het ook een kwestie van (opnieuw) organiseren en positioneren is. Want er zijn grote opgaven, maar de ruimte daarvoor is beperkt!

Om het concreet te maken bespreken we twee casussen. Lidwien Besselink (gemeente Amsterdam) vertelt ons over de rol van bodem in de Amsterdamse omgevingsvisie. Daarbij besteed ze aandacht aan de in Amsterdam relevante opgaven en hoe bodem een rol kan spelen in de oplossing van deze opgaven.

Daarna schetsen we het perspectief van een kleine gemeente, met een hele andere problematiek dan een grote gemeente als Amsterdam. We gaan na hoe ook kleinere gemeenten de bodem een rol kunnen geven in hun omgevingsvisie.

Tussen de gesprekken door halen we online reacties uit de zaal op. Houdt u telefoon dichtbij, want deze heeft u nodig om onze vragen te beantwoorden.

Hoe gemeenten met hun bodem om zullen gaan, kan niet los worden gezien van de Europese ontwikkelingen ten aanzien van bodem en ondergrond. Al eerder in Brussel zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van bodemdegradatie in bebouwde en onbebouwde gebieden. Mogelijk leidt dit tot een Kaderrichtlijn Bodem, met impact op de wijze waarop we lokaal bodembeheer (moeten) gaan inrichten. Co Molenaar (Rijkswaterstaat) zal ons meenemen in zijn kijkje in de toekomst. 

U kunt zich hier aanmelden.