Home  »  ENBONieuws   »   Informatiepunt Leefomgeving is voorbereid op de Omgevingswet

Informatiepunt Leefomgeving is voorbereid op de Omgevingswet

Wat betreft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kan de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht worden. De website is geheel gevuld, de centrale helpdesk is operationeel en ‘we willen en kunnen een belangrijke rol vervullen in het monitoren en verwerken van omissies richting het ministerie’, vertellen Jacco Schotvanger en Gilbert Boerekamp. Beiden zijn afdelingshoofd binnen Rijkswaterstaat directie Leefomgeving, waar dit Informatiepunt Leefomgeving is gepositioneerd. Jacco is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Informatiepunt, Gilbert voor de specifieke Bodeminhoud.


Jacco Schotvanger (l) en Gilbert Boerekamp (r) – eigen foto

Epicentrum
Hard gewerkt is er de afgelopen jaren om alle aanwezige kennis binnen Rijkswaterstaat te bundelen en te presenteren op een nieuwe website: www.iplo.nl. Het is de site van het Informatiepunt Leefomgeving. Daar zijn onder andere alle bestaande helpdesks, zoals die van InfoMil, de Helpdesk Water en die van Bodem+ samengevoegd. Deze sites gaan vanaf volgend jaar verdwijnen, of krijgen een archieffunctie. Er zijn ruim 5.500 pagina’s met informatie gebundeld (alleen al over bodem 550 pagina’s). ‘De experts van het IPLO kunnen alle vragen over de huidige wet- en regelgeving, de Omgevingswet en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet beantwoorden’, aldus Jacco Schotvanger. Gilbert Boerekamp vult aan: ‘IPLO moet, zal en kan het epicentrum worden voor alle informatie die te maken heeft met onze leefomgeving. Vanuit een integrale benadering, daartoe gestimuleerd door de aanstaande Omgevingswet’.

Drie kerntaken
IPLO heeft drie kerntaken, leggen Schotvanger en Boerekamp uit. ‘Allereerst de volledige voorbereiding op de Omgevingswet, waarvoor alle kennis op één centrale plek is samengebracht. Daarnaast is het ook dé centrale plek om vragen en klachten te beantwoorden en te registreren. De functie van monitor dus. En tot slot werkt IPLO daadwerkelijk geïntegreerd, worden alle mogelijke vraagstukken die met onze leefomgeving te maken hebben op een samenhangende wijze aangepakt. Waarmee we hopelijk nog beter aansluiten op de uitvoeringspraktijk bij decentrale overheden’.

Zoekstructuren
De website van IPLO is via twee wegen te doorzoeken. De ene route is aan de hand van de keuze voor een thema. Thema’s als bodem, water, gezondheid, veiligheid, geluid, natuur en bouw. Thema’s die veel maatschappelijke opgaven en praktijksituaties in de fysieke leefomgeving bij elkaar brengen. De andere route is die via de wet- en regelgeving. En natuurlijk is er het loepje. ‘Anders dan in het verleden bij bijvoorbeeld InfoMil, werken we nu met een professionele redactie, die niet alleen de door specialisten aangeleverde content redigeert, maar ook nadenkt over toegankelijkheid, over de structuur en over de vindbaarheid van onderwerpen’, stelt Schotvanger tevreden vast. Waarbij Boerekamp opmerkt dat ‘de breedte van onderwerpen ongetwijfeld voor menigeen misschien even schrikken zal zijn. Ben je vanuit jouw eigen deskundigheid op zoek naar een antwoord op een heel specifieke vraag, word je opeens geconfronteerd met een veelheid aan thema’s die net zo relevant voor jouw werkveld blijken te zijn’.

Integrale aanpak
Want niet alleen aan de ‘voorzijde’, de website van IPLO, maar ook daarachter is de integrale aanpak kenmerkend. Geheel in de geest van de Omgevingswet is er een team van meer dan 160 mensen geformeerd vanuit een groot aantal disciplines en met een breed spectrum aan expertise.

Hun rollen zijn niet beperkt tot alleen bijvoorbeeld de helpdesk. Schotvanger: ‘We geven niet alleen voorlichting, maar monitoren ook, registreren vragen en klachten, brengen omissies in beeld en gaan daarover in overleg met de beleidsafdelingen van de verschillende verantwoordelijke ministeries. Al onze medewerkers staan met het ene been in de praktijk van alledag, en met de andere in de doorwerking op beleidsmatig niveau’. Informatieoverdracht en monitoring die niet alleen via de website en telefoon verlopen, maar ook fysiek. ‘We initiëren zelf bijeenkomsten, zoals de Schakeldag, en haken aan bij initiatieven en bijeenkomsten van derden’, vult Boerekamp aan.

Nieuwsbrief
‘En verder brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit’, meldt Schotvanger. ‘Gemiddeld eens in de vier weken, of wanneer daartoe aanleiding is’. ‘Deze maakt andere nieuwsbrieven overbodig, stelt Boerekamp vast, ‘zoals die van InfoMil. Vanaf 1 januari zal alleen op de website van IPLO al het nieuws te vinden zijn, zoals dat nu nog ook op de site van Bodem+ is te vinden. Alles dus op één plek en in één hand. En daarnaast blijft natuurlijk deze breed georiënteerde nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond verschijnen, waarvoor we als Rijkswaterstaat samenwerken met SIKB, Deltares, RIVM en TNO’.

Geen financiële steun
Waar we, wijst Boerekamp op, ‘met het oog op de implementatie van de Omgevingswet, niet in kunnen voorzien, is daadwerkelijk fysieke of financiële steun te bieden aan decentrale overheden. Bij eerdere grote wetswijzigingen, zoals bij invoering van het Besluit bodemkwaliteit in 2008, was dat soms wel mogelijk, maar dat is in dit geval niet zo. Interbestuurlijk is met de koepels afgesproken dat decentrale overheden de implementatie van de Omgevingswet zelf organiseren’.

‘Maar’, zeggen beiden in koor, ‘Met alles wat IPLO kan bieden maken we de implementatie wel een stukje makkelijker’. ‘En’, besluit Boerekamp, ‘een stuk leuker. Integraal werken is zoveel leuker dan sectoraal je ding blijven doen. Ik merk en hoor het bij mijn collega’s. Je werkt mee aan opgaven als de klimaatadaptatie, de inrichting van de ondergrond of de energietransitie, je ontmoet nieuwe mensen en je vindt nieuwe antwoorden. Er wordt her en der gemord over de Omgevingswet, maar kijk eens naar de kansen die deze biedt. Kansen waar wij klaar voor staan.’

Zie ook: www.iplo.nl