Home  »  ENBONieuws   »   Naar een programma voor afbouw en nieuwe waarden IBC-locaties

Naar een programma voor afbouw en nieuwe waarden IBC-locaties


Inspectie van een IBC werk – foto SIKB

Kennisontwikkeling en gemeenschap voor afbouw
IBC-locaties vragen om eeuwigdurend beheer van de bodemverontreiniging en leggen een last op toekomstige generaties. De verontreiniging belemmert soms een reeks maatschappelijke ontwikkelingen, zoals gebiedsontwikkeling, gezonde verstedelijking, klimaatadaptatie, drinkwaterwinning, energietransitie, e.d. Afbouw van deze verontreinigingen vermindert de beheerlast en maakt maatschappelijke ontwikkelingen makkelijker. Het slim gebundeld afbouwen van locaties kan daarbij tot synergie-effecten en efficiency leiden. Ook kunnen dan alternatieve, collectieve, financieringsvormen aantrekkelijk worden.


De afgelopen jaren is in een gemeenschap van publieke, private en maatschappelijke organisaties gewerkt aan bundeling van kennis en samenwerking om tot deze afbouw te komen. Een adviesgroep en consortium hebben strategieën ontwikkeld om tot afbouw te komen. Een impulsteam is aan de slag gegaan om in 2019 en 2020 om concrete acties te stimuleren. In de concrete casus, de gemeente Dordrecht, is invulling gegeven aan de afbouw van een aantal IBC locaties op eigen terrein. Klik hier voor meer informatie over de COP Afbouw IBC Nazorg.


Publiek privaat initiatief voor afbouw nazorg
Een coalitie van private, publieke en maatschappelijke partijen heeft begin 2021 het initiatief genomen om te komen tot een open programma voor de afbouw van IBC-locaties. De komende periode werken zij dit uit, verbinden dit met de gemeenschap en agenderen zij het programma voor de nieuwe bestuurlijke afspraken tussen overheden inzake bodem en ondergrond. Deze nieuwe afspraken vinden hun oorsprong in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.


Met het open programma wil de coalitie de ontwikkelde inzichten en vernieuwende werkwijzen concreet vorm geven en uitbouwen, het netwerk van betrokken partijen blijvend activeren en een plek geven om hun initiatieven te versterken. Het programma genereert een platform/gemeenschap voor de publiek en private partijen om samen, te leren, te prioriteren en te meten. In de route naar nieuwe bestuurlijke afspraken zal dit programma worden aangeboden.


De komende periode nodigt de coalitie iedereen uit om mee vorm te geven en mee te gaan doen. Dit geldt zowel voor de daadwerkelijke afbouw als voor het onderzoek dat geïnitieerd wordt. Hierdoor wordt samen ontwikkelen én samen leren nog meer mogelijk.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ron Nap, werkzaam bij Bodem+: ron.nap@rws.nl tel. 06-21893261