Nieuws

>Utrechtse onderzoeker pioniert met grootschalig bodemdalingsonderzoek in Vietnam

14-02-2019
Eind jaren 80 schakelde Vietnam over op een markteconomie. Daarmee stegen de productie in de landbouw, de bevolkingscijfers en de mate van verstedelijking, en daarmee de vraag naar grondwater. Onttrekking van grondwater werkt bodemdaling in... The post Utrechtse onderzoeker pioniert met grootschalig bodemdalingsonderzoek in Vietnam appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Effecten van handhaving ILT bij bodemenergiesystemen

12-02-2019
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij bodemenergiesystemen. Lees verder.  > Lees meer

>Actief grondwaterpeilbeheer voorkomt veel schade

11-02-2019
Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer kan veel schade, en daarmee hoge kosten voorkomen. De schade door droogte in stedelijk gebied loopt tot 2050 al in de tientallen miljarden euro’s en is groter dan schade door wateroverlast. Klimaatverandering versnelt en vergroot dit alles nog eens. Het onderzoeksproject ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer’ brengt een concrete maatregel in beeld om te komen tot een robuuster watersysteem.  > Lees meer

>‘Never a dull moment’

11-02-2019
Als hoogleraar Waterkwaliteitsbeheer is hij parttime verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. De rest van zijn tijd werkt hij bij TNO Geologische Dienst en is betrokken bij bijna alles wat met de Nederlandse ondergrond te maken heeft: van het verzamelen van data en informatie en karteren tot en met het beheren en analyseren daarvan. Dat gaat bij TNO van ondiep via diep tot ultradiep. Jasper Griffioen over de speerpunten van zijn boeiende en veelzijdige werk.  > Lees meer

>Instrumentarium voor integraal beeld van bodem en ondergrond

11-02-2019
Werncke Husslage, senior milieuplanoloog bij de Provincie Zuid-Holland aan het woord over het gebruik van instrumentarium om een integraal beeld te krijgen van de bodem en de ondergrond.  > Lees meer

>Kenia’s schadelijke waterhyacint de brandstof van de toekomst

08-02-2019
Kisumu stad aan de oevers van het Victoriameer is de tweede stad van Kenia. Het is de hoofdstad van Kisumu County dat grenst aan het meer. Het is dan ook een van de zwaarst getroffen... The post Kenia’s schadelijke waterhyacint de brandstof van de toekomst appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Editie 2017 Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer

05-02-2019
Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer. Dit gebeurt in de zogenoemde Jaarrapportage op basis van door de certificatie-instellingen gerapporteerde geanonimiseerde gegevens. Op 13 december 2018 is zo de Jaarrapportage over 2017 vastgesteld. De volledige titel van dit rapport is ‘Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer - Jaarrapportage 2017’.  > Lees meer

>Certificaatverlenging, verwijzing naar de 9001 en andere zaken

05-02-2019
Reageer op de ontwerp-WijzigingsbladenHet CCvD Bodembeheer heeft nieuwe ontwerp-Wijzigingsbladen vastgesteld bij het accreditatieschema AS SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen, en bij de volgende zeven certificatieschema’s:  > Lees meer

>Het effect van afkalvende ijsbergen op tsunami’s: testresultaten gepubliceerd in Nature

04-02-2019
Onderzoek naar vijf mechanismen Balansanalyse van ijskappen is een belangrijk onderdeel van het inzicht in de effecten van de opwarming van de aarde. Een significant onderdeel van de massabalans van ijskappen en -platen is de... The post Het effect van afkalvende ijsbergen op tsunami’s: testresultaten gepubliceerd in Nature appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Het DNA van stad en omgeving

29-01-2019
‘Kennis van bodem en ondergrond is essentieel voor effectieve klimaatadaptatie in bebouwd gebied. > Lees meer

>Scheidingen tussen datastandaarden gaan verdwijnen

29-01-2019
‘Zeker nu de Tweede Kamer recent de wens heeft uitgesproken om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de bodemverontreiniging op te nemen, is het noodzaak de verschillende bestaande datastandaarden op het gebied van bodem en ondergrond beter op elkaar te gaan aansluiten’. Dat zegt – ‘heel voorzichtig’ – Noud Hooyman, sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden.  > Lees meer

>Kamerbrief met antwoorden op vragen over met PFOS en PFOA verontreinigde grond

24-01-2019
Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 18 januari 2019 de antwoorden op vragen over met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA)verontreinigde grond bij Schiphol.  > Lees meer

>Afvalverwerking in Nederland stabiel

24-01-2019
Het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’ is gepubliceerd. Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017.  > Lees meer

>Grootschalig onderzoek naar gedrag van slib in Eems-estuarium

23-01-2019
In de Eems-Dollard bevinden zich grote hoeveelheden slib die te troebel water veroorzaken. Dit belemmert de groei van algen die aan de basis van de voedselketen staan.  > Lees meer

>Kamerbrief met antwoord op vragen over bodemdaling in relatie tot droogte

16-01-2019
Minister van Nieuwenhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 14 januari 2019 de antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’.  > Lees meer

>Samen met partners energie steken in nieuwe opgaven

15-01-2019
'Laat ik beginnen een pluim te geven voor de netwerkorganisatie die ik sinds 1 oktober onder mijn hoede heb'.  > Lees meer

>Van hoge resolutie data naar alerts over kwaliteit zeewater

11-01-2019
In het H2020 HiSea consortium dat door Deltares wordt gecoördineerd wordt Sentinel satelliet data over de waterkwaliteit van het zeewater op een praktische manier beschikbaar gemaakt. Om de praktische toepassing te organiseren en testen zijn... The post Van hoge resolutie data naar alerts over kwaliteit zeewater appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Intreerede van Frans Klijn: omgaan met klimaatveranderingen in de delta’s.

10-01-2019
Delta’s hebben een vruchtbare grond en goede scheepvaartverbindingen naar het achterland. Dit resulteert in verstedelijking in de delta’s. Maar de gevolgen van de klimaatverandering slaan in delta’s het hardst toe. Klimaatverandering brengt gevolgen als stormvloeden,... The post Intreerede van Frans Klijn: omgaan met klimaatveranderingen in de delta’s. appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde

08-01-2019
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 11 oktober 2018 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde - Jaarrapportage 2017 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2017 is beoordeeld. Vanuit SIKB is dit de achtste rapportage over de uitvoering van de certificatieschema’s voor bodembescherming.  > Lees meer

>Storten verontreinigde grond fors duurder vanaf 2019

31-12-2018
Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, werd tijdens de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op brandbaar en stortbaar afval voor volgend jaar aangekondigd. Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 omhoog.  > Lees meer

>Aanvullingswet bodem aangenomen door Tweede Kamer

24-12-2018
Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Ook de aanvullingswetten voor geluid en natuur liggen bij het parlement, de aanvullingswet grondeigendom volgt in 2019. De Aanvullingswet bodem is door de staatssecretaris van IenW aan het parlement aangeboden.  > Lees meer

>Varen van Rotterdam naar Maxau; veiliger en met minder brandstof

20-12-2018
Tot voor kort moesten binnenvaartschippers op deze route de optimale reis bepalen door informatie over waterstanden te gebruiken. Maar om te bepalen hoeveel lading je mee kunt nemen, hoeveel brandstof er nodig is en welke... The post Varen van Rotterdam naar Maxau; veiliger en met minder brandstof appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Project ‘In de ondergrond blijven’: Schades en faalkosten sleufloze technieken reduceren

20-12-2018
Sleufloze technieken maken het mogelijk kabels en leiding aan te leggen met behulp van ondergrondse boringen zonder graafwerk in de bodem. Groot voordeel daarvan is dat de omgeving veel minder hinder ondervindt dan bij het ‘openleggen’ van het maaiveld. Toch gaan er geregeld dingen fout. Bijvoorbeeld omdat boringen stuiten op onverwachte obstakels in de ondergrond. Het project ‘In de ondergrond blijven’ ontwikkelt instrumenten voor bedrijven en overheden om de faalkosten bij toepassing van sleufloze technieken te verkleinen.  > Lees meer

>Internationaal samenwerken aan kennisontwikkeling bodem

20-12-2018
De Omgevingswet brengt een verdere decentralisatie van taken op het gebied van bodem en ondergrond met zich mee. Daarmee wordt ook het in huis hebben en halen van kennis van bodem en ondergrond meer een verantwoordelijkheid van decentrale overheden. De notitie ‘Internationaal samenwerken op kennisontwikkeling bodem’, opgesteld door het Dutch Soil Platform (DSP), laat zien dat het zeer de moeite waard is daarbij ook over de landsgrenzen heen te kijken. De notitie is bedoeld ter aanvulling van de kennisagenda Bodem en Ondergrond van het UP.  > Lees meer

>Informeel bestuurders overleg 22 november 2018

20-12-2018
Hoe zorgen we ervoor dat we door het duurzaam benutten van bodem en ondergrond bijdragen aan de maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaat en het zekerstellen van drinkwater en voedselvoorziening? Die meervoudige vraag stond centraal tijdens het informele bestuurlijke gesprek op 22 november in Huize Molenaar in Utrecht.  > Lees meer

>Tweede nieuwsbrief Markerwadden

20-12-2018
U kunt de nieuwsbrief hier downloaden. Wilt u voortaan een exemplaar per mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij annelies.van.beusekom@rws.nl (RWS Water Verkeer en Leefomgeving). The post Tweede nieuwsbrief Markerwadden appeared first on Deltares.  > Lees meer

>On site bodemonderzoekstechnieken: onterecht onbenut

19-12-2018
Bodemonderzoekers maken tot nu toe vooral gebruik van conventionele onderzoekstechnieken waarbij bodemmonsters in het laboratorium worden geanalyseerd. Met ‘nieuwe’ methodes kunnen in korte tijd in het veld veel meer metingen worden gedaan. Bovendien is de uitslag van het bodemonderzoek direct zichtbaar. Tijd om deze on site bodemonderzoekstechnieken beter te benutten.  > Lees meer

>COASTAR gaat naar Chili

19-12-2018
Via een Partners voor Water project gaat het consortium Arcadis, KWR en Deltares aan de slag om het in Nederland ontwikkelde COASTAR concept te introduceren in Chili. Het consortium werkt hiervoor samen met Van Essen,... The post COASTAR gaat naar Chili appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Aanmelden expedities voor GeoWeek 2019

18-12-2018
Komend jaar organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) voor de 13e keer de fantastische en vooral ook leerzame GeoWeek. De data die je dit jaar groot in je agenda kan zetten zijn: 3 t/m 7 juni!  > Lees meer

>Handreiking bodemverdichting vastgesteld

18-12-2018
Voor onderzoek naar de mate van bodemverdichting heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB op 13 december 2018 een Handreiking vastgesteld. De handreiking is gericht op grootschalig onderzoek naar bodemverdichting in landelijke gebieden.  > Lees meer

>Vaststelling Handreiking onderzoek afdeklagen

18-12-2018
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB heeft de handreiking voor onderzoek naar monitoring van de dikte van afdeklagen op 13 december 2018 vastgesteld.  > Lees meer

>Gezocht: meetreeksen van grondwaterstanden

18-12-2018
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle overheden verplicht hun bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren via het Bronhouderportaal van de basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO betekent voor RWS een beter inzicht in het areaal en daarmee een betere planning en uitvoering van projecten. Hiermee kunnen we uiteindelijk veel besparen op onderzoeks- en faalkosten. > Lees meer

>Leo Hamerlinck en Jos van Wersch: ‘De sector vormt nog teveel een eigen community’

17-12-2018
‘Het is een sterke wereld, de wereld van bodem en ondergrond, maar ook een wereld die dreigt te gaan eroderen. Die namelijk nog te weinig gekend en erkend wordt door andere maatschappelijke sectoren. Onze kennis en kunde, onze potentiële input voor de majeure opgaven als de klimaatadaptatie en circulaire economie hebben daar nog geen ingang gevonden’. Dat stellen Leo Hamerlinck en Jos van Wersch, respectievelijk projectleider en secretaris Kennis binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond. > Lees meer

>Breed draagvlak voor het behoud van het Kwalibo-stelsel en BRL/protocollen

17-12-2018
Er is een breed draagvlak voor het behoud van het Kwalibo-stelsel en de uitwerking in BRL/protocollen voor bodemonderzoek. Privaat en publiek toezicht op de BRL 1000, 2000, 6000 en onderliggende protocollen moet blijven. Dit leidt tot borging van een minimaal vereiste kwaliteit van bodemonderzoeken en draagt bij aan het voorkomen van fraude en misstanden bij bodemwerkzaamheden.  > Lees meer

>Vaststelling drie handreikingen voor onderzoek metalen in bodem

17-12-2018
Om onderzoek naar metalen in de bodem te ondersteunen heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB op 13 december 2018 drie handreikingen vastgesteld. De handreikingen zijn gericht op grootschalig bodemonderzoek waarbij naast conventioneel onderzoek ook de mogelijkheden van de ‘X-ray fluorescence spectrometer’ (XRF) worden belicht.  > Lees meer

>Kamerbrieven over duurzaam hergebruik grond, diepe plassen en thermisch gereinigde grond

12-12-2018
Op 11 december 2018 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op duurzaam hergebruik van grond. Een tweede brief gaat over drie onderwerpen: het verondiepen van diepe plassen met grond en baggerspecie, thermisch gereinigde grond (TGG) en toegepaste grond in een woonwijk in Barneveld. In beide brieven zijn voorgenomen wijzigingen in de regelgeving, onderzoeken en toezicht en handhaving aangekondigd.  > Lees meer

>Ontwerp van het Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 onthuld

11-12-2018
‘We zijn trots op dit prachtige ontwerp, waar we laten zien waar Nederland voor staat. Integrale oplossingen, verbindend en uniek, en uiteraard met water, energie en voedsel waar we koplopers in zijn’, aldus minister Kaag... The post Ontwerp van het Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 onthuld appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Een tweede leven voor zand en klei in Markermeer

10-12-2018
Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk en legt naast de dijk in het Markermeer het nieuwe natuurgebied Trintelzand aan. De afgelopen maanden was een hoofdrol hierbij weggelegd voor de Edax, een zogeheten zandsnijder van zo’n 1.700 ton en bijna 90 m lengte.  > Lees meer

>Deense boeren meten straks met Nederlandse Nitraat App

07-12-2018
De nitraatmetingen komen dan in een database van SEGES en zijn voor de boeren in te zien via hun account bij Landmand.dk. In samenwerking met de Universiteit van Aarhus heeft SEGES de Nitraat App eerst... The post Deense boeren meten straks met Nederlandse Nitraat App appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Rijkswaterstaat ontdekt circa 2000 jaar oude waterput met eikenhouten planken bij archeologisch onderzoek Ring Utrecht

04-12-2018
Tijdens onderzoek ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben archeologen in Houten een aantal oude voorwerpen opgegraven. Gebruiksvoorwerpen, maar ook hout dat mogelijk hoort bij het dak van een oude waterput.  > Lees meer

>Martin Doeswijk: ‘Iedereen moet meedoen’

03-12-2018
‘Wij maken steeds meer en intensiever gebruik van onze bodem. De maatschappelijke opgaven waar we voor gesteld staan, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, kunnen niet doorgaan zonder structurele ingrepen in ons bodemsysteem. Het is daarom juist nu zaak om de draagkracht en vitaliteit van onze bodem - letterlijk de basis onder ons bestaan - met extra zorg te omringen’. Daarmee begint een zeer recent Memo van het Expert Netwerk Bodem en Ondergrond van Koninklijke NLingenieurs aan VNO/NCW. Een van de opstellers is Martin Doeswijk, in het dagelijks leven werkzaam bij Tauw als Director Business Unit Industry. > Lees meer

>Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

30-11-2018
Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018.  > Lees meer

>Bijdrage aan Dag van Precisiebemesting

28-11-2018
SIKB-medewerkster Annelies de Graaf leverde een bijdrage aan de Dag van de Precisiebemesting, 23 november jongstleden. Voor een heel divers gezelschap van boeren, onderzoekers, loonwerkers en beleidsmedewerkers behandelde zij de Ontwerp-Handreiking Onderzoek bodemverdichting landelijk gebied. De handreiking is bedoeld ter ondersteuning bij het opzetten en uitbesteden van grootschalig onderzoek naar bodemverdichting in het landelijk gebied. Het uitgangspunt van de handreiking is ‘slim meten’ met behulp van satellietgegevens en slimme sensoren. En de nieuwe meetmethoden werden omarmd. De klassieke puntmetingen geven eigenlijk geen goed inzicht in een heterogene parameter als bodemverdichting, was alom de mening. De reacties van de deelnemers waren positief. Het is goed dat bodemverdichting wordt geagendeerd.  > Lees meer

>Dendrochronologisch onderzoek moet worden gecertificeerd

20-11-2018
‘Verplichte certificering van dendrochronologen zou een bijzonder goede stap zijn’, aldus dendrochronoloog Esther Jansma. ‘Er zit in dat onderzoeksveld helaas ook veel kaf tussen het koren. Het werk van dendrochronologen is niet alleen van belang voor de archeologie, maar ook voor de bouwhistorie en kunsthistorisch onderzoek. Daarbij gaat het soms om onderzoek waar veel geld mee gemoeid kan zijn. Draagt onderzoek naar de ouderdom van een houten schilderijpaneel bij aan de vaststelling dat dit schilderij inderdaad van de hand van Jeroen Bosch zelf is? Dan kan het opeens om vele miljoenen euro’s gaan’. > Lees meer

>We moeten leren ook zelf adaptief te werken

06-11-2018
‘Gaat het om waterbeheer, dan is onze kracht ook onze zwakte. We hebben door de eeuwen geleerd hoe, met veel rekenen en meten, we kunnen inspelen op de bekende, vaste fysieke omstandigheden. > Lees meer

>‘De bodem is van een last een lust geworden’

22-10-2018
‘Dat de missie van Rijkswaterstaat Bodem+ is om overheden ondersteuning te bieden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond, daar ben ik trots op’. Het is een van bijdragen geweest van Henk van Zoelen in de ontwikkeling van Rijkswaterstaat Bodem+. De organisatie waarvan hij, de pensioengerechtigde leeftijd nu bereikt hebbende, afscheid neemt.  > Lees meer

>Laat vrijkomende vruchtbare bovengrond bestaan als bovengrond

08-10-2018
‘Laat de bovengrond bestaan als bovengrond. Zorg dat bij een ruimtelijke ingreep, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, de overtollige teelaarde opnieuw wordt toegepast als bovengrond. Denk daarbij ook aan een ander segment zoals een stadspark, een boomkwekerij of het verbeteren van landbouwgrond’. Een bevlogen man is Ruud van Uffelen, werkzaam bij RHDHV. Hij adviseert onder andere voor de Provincie Gelderland. Zijn missie: ‘meer zorg en aandacht voor bovengrond’. Klik hier voor het rapport.  > Lees meer

>Hoe een treinramp leidde tot technische voorspoed; 100 jaar geotechniek

25-09-2018
Op 13 september 1918 ontspoorde een trein bij Weesp, waarbij 41 doden vielen. De treinramp was de aanleiding voor gedegen bodemonderzoek en hieruit werd geotechniek geboren. > Lees meer

>‘Gevolgen van aanhoudende droogte niet altijd goed zichtbaar’

29-08-2018
‘Bermbranden, versnelde bodemdaling met verzakkingen in wegen, bomen die omvallen of takken die bij een flinke wind afbreken, het zijn zomaar enkele zichtbare voorbeelden van de gevolgen van aanhoudende droogte op onze bodem en ondergrond’. > Lees meer

>‘Nieuwe meettechnieken zijn niet altijd even handig’

17-07-2018
‘Wat een bijzonder bijkomend probleem bleek was de te gebruiken meettechniek. In 25 jaar veranderen meetmethoden, meetapparaten etc. etc. Wil je dan toch de gegevens van al die jaren vergelijkbaar houden, dan moet je consequent op dezelfde wijze en met dezelfde apparatuur bemonsteren en meten’. > Lees meer

>Tijd maakt meer biologische afbraak van PAK mogelijk

17-07-2018
Geef met PAK verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra van de Wageningen University & Research. Het voor micro-organismen beschikbare deel van de vervuiling kan in een jaar biologisch worden afgebroken. Het deel dat langzaam vrijkomt kan binnen zeven jaar worden afgebroken. Het overblijvende deel komt heel langzaam vrij uit de bodem en kan in de volgende 20 jaar worden afgebroken. De verdeling over de verschillende delen is meetbaar en het verloop van de biologische afbraak is daardoor voorspelbaar. > Lees meer

>‘Ik sprak altijd weer zeer gepassioneerde bodemprofessionals’

03-07-2018
‘De passie, de kennis en de voortdurende behoefte aan innovatie, dat is wat mij altijd lang heeft gefascineerd in de sector bodem en ondergrond’. Manon Snelder, redacteur van de nieuwsbrief en de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, gooit het roer om. ‘Ik vind het tijd geworden om – hopelijk – eenzelfde passie in een geheel andere maatschappelijke sector te vinden en daarover te kunnen schrijven’. > Lees meer

>‘Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld’

05-06-2018
'Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld, en dat is noodzakelijk om te komen tot een duurzaam gebruik van onze leefomgeving’, vertelt Meike Breedveld, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. > Lees meer

>Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

05-06-2018
‘In april zijn de 15 onderzoeksprojecten goedgekeurd die gaan lopen onder het Europese GeoERA-programma, een samenwerking tussen nationale en regionale geologische diensten van Europa’, aldus Yvonne Schavemaker. > Lees meer

>‘Modern wereldwonder – Geschiedenis van de Deltawerken‘!

05-06-2018
Op 7 juni verschijnt Modern wereldwonder, geschiedenis van de Deltawerken. De Deltawerken spreken nog steeds nationaal en internationaal tot de verbeelding. Zo’n zestig jaar na het begin heeft dit legendarische mammoetproject een status verworven die veel groter is dan die van andere grote twintigste-eeuwse ingenieurswerken in ons land. > Lees meer

>‘Het is nu zaak om met z’n allen de database te vullen’

22-05-2018
‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z'n allen de database te vullen', stelt Tjaart Vos vast. > Lees meer

>SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

22-05-2018
SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren.  > Lees meer

>Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB

16-05-2018
Op dinsdag 29 mei 2018 organiseert het Platform Toezicht Bodem (PTB) samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) een themadag voor toezichthouders en handhavers én deelnemers uit het bedrijfsleven. > Lees meer

>Het waarderen van ecosysteemdiensten

16-05-2018
Ton Breure, namens RIVM lid Regieteam ENBO ‘Hoe gaan wij zo duurzaam mogelijk om met onze leefomgeving? Hoe maken wij enerzijds optimaal gebruik van ons bodem- en watersysteem en borgen we anderzijds een gezonde nalatenschap daarvan voor onze volgende generaties? Met dat soort vragen houd ik mij bezig’, vertelt Ton Breure, topexpert ‘duurzame inrichting van de leefomgeving’ bij RIVM > Lees meer

>Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. > Lees meer

>‘Stroomlijnen van kennisuitwisseling’

13-03-2018
Hilde Passier, lid van het Regieteam Mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben.  > Lees meer

>Op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheden

27-02-2018
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. > Lees meer

>Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

26-02-2018
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. > Lees meer

>SIKB Jaarcongres: succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. > Lees meer

>Klimaatadaptatie tussen Rijn en IJssel: ‘Burgers, bedrijven en overheden moeten dit samen oppakken’

29-01-2018
Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek? > Lees meer

>Een buizennetwerk in heel Nederland

29-01-2018
‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. > Lees meer

>Vierduizend objecten met cultuurhistorische waarde

29-01-2018
‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. > Lees meer

>Terugblik PBB-bijeenkomst ‘Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied

19-12-2017
Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. > Lees meer

>‘Vakmanschap is voor mij de drive’

05-12-2017
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. > Lees meer

>Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

05-12-2017
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. > Lees meer

>BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

05-12-2017
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. > Lees meer

>Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

22-11-2017
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. > Lees meer

>Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

21-11-2017
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. > Lees meer

>Geslaagd Symposium Bodem Breed 2017

09-11-2017
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. > Lees meer

>Voorbeeldfunctie behouden

07-11-2017
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. > Lees meer

>Waterbeheer en cultureel erfgoed: ‘Verbinden van materieel en immaterieel erfgoed‘

07-11-2017
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. > Lees meer

>Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst - Bijeenkomst Platform Bodembeheer op 15 november 2017

25-10-2017
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. > Lees meer

>Giflandschap Revisited

24-10-2017
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. > Lees meer

>ILT geeft bodem hoogste prioriteit

11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ > Lees meer

>Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. > Lees meer

>Overstap naar certificering in de archeologie een feit

11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek > Lees meer

>Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond verschenen

30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. > Lees meer

>Groeiende belangstelling voor GeoWeek

28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. > Lees meer

>Tweede ronde Kennisbudget Uitvoeringsprogramma

28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. > Lees meer

>Hoe een baggervolume te bepalen?

30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. > Lees meer

>COB-congres ”Voorschot op de toekomst”

03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. > Lees meer

>Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders bevoegd gezag

29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' > Lees meer

>Themabijeenkomst Inspectiebedrijven BodemBeschermende Voorzieningen

29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. > Lees meer