Nieuws

>Aanpak Bodemdaling: versterking cross-sectorale aanpak met gedeelde verantwoordelijkheid

24-06-2019
Met de Kamerbrief 'Rijksbrede inzet op bodemdaling' en de kabinetsreactie op initiatiefnota ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en de kabinetsreactie op initiatiefnota 'Veen red je niet alleen' heeft het Kabinet op 20 juni 2019 de Kamer geïnformeerd over de Rijksbrede aanpak van bodemdaling als cross-sectoraal thema voor een reeks aan maatschappelijke opgaven. Op 1 juli 2019 vindt in de Tweede Kamer het Nota Overleg plaats met betrokken bewindspersonen. > Lees meer

>Kos­ten-ba­ten­ana­ly­ses voor over­stro­mings­ri­si­co­be­heer: meer aan­dacht voor kwets­ba­re groe­pen

20-06-2019
Jarl doet in zijn onderzoek een aanbeveling voor het beter en anders toepassen van kosten-baten analyses die gebruikt worden voor het onderbouwen en prioriteren van investeringen in maatregelen tegen overstromingen. In deze kosten-batenanalyses dient meer... The post Kos­ten-ba­ten­ana­ly­ses voor over­stro­mings­ri­si­co­be­heer: meer aan­dacht voor kwets­ba­re groe­pen appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Deltares Software Dagen volop aan de gang

20-06-2019
Het programma bestaat uit dagvullende gebruikersbijeenkomsten en symposia, zoals de Delft-FEWS NL Gebruikersdag, de iMOD Gebruikersdag, het D-HYDRO Symposium, het Minisymposium Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Geo Klantendag. Ook dit jaar is de eigen casuïstiek centraal gesteld.... The post Deltares Software Dagen volop aan de gang appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Onderwaterdrainage veenweidegebieden helpt maar vraagt extra water

18-06-2019
De afgelopen jaren is in een aantal proeven de toename van de watervraag op perceelschaal van veengebieden in kaart gebracht. In het recent uitgebrachte onderzoek van Deltares en Wageningen Universiteit en Research is de regionale... The post Onderwaterdrainage veenweidegebieden helpt maar vraagt extra water appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Quirine Diesbergen, programmamanager Bodem ILT: ‘Bodemvervuiling moet een zichtbaar delict worden’

18-06-2019
‘Bodem en afval op respectievelijk de tweede en eerste plaats, en legionella op de achtste plaats behoren tot de tien belangrijkste maatschappelijke risicogebieden die de Inspectie Leefomgeving en Transport in beeld heeft gebracht. Zo zijn de kosten door onzorgvuldige of onjuiste werkzaamheden in de sector bodem en afval jaarlijks 4,2 miljard euro tezamen, en veroorzaakt legionella, naast veel persoonlijk leed, jaarlijks 78 miljoen euro schade’. Programmamanager Quirine Diesbergen licht de belangrijkste thema’s toe waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich op richt. > Lees meer

>Zuid-Hollands netwerk verbindt onder- aan bovengrond

18-06-2019
We hebben generaties lang Nederland vol gepland en gebouwd zonder na te denken wat dit betekent voor de bodem en ondergrond. We dachten de omgeving naar onze hand te kunnen zetten met het idee “de ondergrond pikt dat wel”. Mensen met kennis van de bodem zaten bij de inrichting van ons land nooit aan tafel. Dat moet veranderen. En daarmee zijn wij begonnen’. In het Heerenhuys in Katwijk vertellen Jeroen Brouwer en Kor van Hateren over hun regionale netwerk. > Lees meer

>De Activiteitenregeling wijzigt per 1 juli 2019

17-06-2019
Op 20 mei 2019 is een regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht in verband met technische normen en de actualisatie van bijlagen gepubliceerd in de Staatscourant 2019 nr. 23546. > Lees meer

>Scholieren ontdekken ondergrond tijdens GeoWeek

17-06-2019
Tijdens de GeoWeek gaan ruim 5000 leerlingen van 10 tot 15 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs op expeditie in de geosector. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft samen met een vijftigtal organisaties de GeoWeek opgezet. Rijkswaterstaat (WVL Bodem+) is sponsor en partner van de GeoWeek. Op 6 juni 2019 was klas 2 atheneum van het Bonaventuracollege uit Leiden op bezoek bij de Geologische Dienst Nederland van TNO in Utrecht. > Lees meer

>SIKB-jaarcongres op 26 september 2019

13-06-2019
+31 Even Nederland bellen......, dat is het thema voor het SIKB jaarcongres 2019. Onder leiding van SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt op 26 september over de kennis en kunde van het Nederlandse bodem- en ondergrondbeheer en de archeologie, in (inter)nationaal verband, gediscussieerd. Wat kan men elders in de wereld van onze aanpak leren, en wat kunnen wij van elders leren? De ambitie is er: ‘+31 - Even Nederland bellen’. Met sprekers als Marck Haerkens die inspiratie biedt vanuit de luchtvaart en Ad van Wijk die een blik werpt op het (ondergrondse) energielandschap in 2031. Met debatten tussen bijvoorbeeld lector John van den Hof en hoogleraar Daan Raemakers over de kennis en competenties die in 2031 van de bodem- en archeologieprofessionals worden gevraagd. Met zestien verschillende parallelsessies. Met een Blunder- en Glunderbak en een afsluitende borrel aan de SIKBar: wat is uw visie op 2031?  > Lees meer

>Vijf miljoen voor baanbrekend onderzoek naar bodemdaling in Nederland

12-06-2019
Wereldwijd wonen ruim 500 miljoen mensen in rivierdelta’s. Deze gebieden met hun vaak slappe ondergrond worden steeds intensiever gebruikt en steeds dichter bevolkt. Door grondwaterwinning, zware bebouwing en waterpeilverlagingen voor landbouw en steden klinkt de... The post Vijf miljoen voor baanbrekend onderzoek naar bodemdaling in Nederland appeared first on Deltares.  > Lees meer

>10 miljoen euro voor One Health onderzoek Nederland

12-06-2019
Uitbraken van (nieuwe) infectieziekten bij mens en dier komen wereldwijd steeds vaker voor. Dat heeft te maken met diverse factoren, zoals bevolkingsgroei, internationale handel, reisverkeer en klimaatverandering. In Nederland wonen relatief veel mensen, dieren en... The post 10 miljoen euro voor One Health onderzoek Nederland appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Dano Roelvink winnaar Coastal Award 2019

07-06-2019
Dano Roelvink werkte onder andere aan de ontwikkeling van open source softwaremodellen op het gebied van strand- en duinerosie en kustlijnveranderingen. Zijn modellen worden wereldwijd gebruikt voor kustbeschermingsprojecten, waarvan de impact is toegenomen aangezien veel... The post Dano Roelvink winnaar Coastal Award 2019 appeared first on Deltares.  > Lees meer

>JongSTRONG geeft jonge professionals stem in bodemwereld

04-06-2019
JongSTRONG timmert weer flink aan de weg. De vereniging (officieel een vereniging sinds 2017) van jonge professionals werkt hard aan haar zichtbaarheid, structuur en professionaliteit. ‘We willen nog meer een serieuze gesprekspartner worden voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, SIKB en ENBO’, lichten bestuursleden Arvid de Rijck en Joris Rooiman toe. > Lees meer

>Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland?

31-05-2019
Marc Hijma (Deltares) en Kim Cohen (Universiteit Utrecht) hebben voor het zuidwestelijke deltagebied, dat zij in hun publicatie ‘Greater Rotterdam’ noemen, de meest nauwkeurige geologische zeespiegel-observaties uitgezocht. Het gaat om diepte- en ouderdomsgegevens van begraven... The post Wat gebeurde er de afgelopen negenduizend jaar met de zeespiegel in Nederland? appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Waarom zaaien onderzoekers zeekraal op pionierkwelder

28-05-2019
Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei 2019 miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht... The post Waarom zaaien onderzoekers zeekraal op pionierkwelder appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Droogte in Nederland. Zijn we voorbereid op nog een warme en droge zomer?

23-05-2019
Mooi weer is prettig maar de natuur heeft dorst Wiebe Borren (Natuurmonumenten) trapte af en liet met behulp van allerlei foto’s zien wat de droogte in 2018 teweeg heeft gebracht in de natuurgebieden in Nederland.... The post Droogte in Nederland. Zijn we voorbereid op nog een warme en droge zomer? appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Australië – operationeel dambeheer in South East Queensland

23-05-2019
Ambassadeur Derckx hoorde daar hoe het operationeel dambeheer van de Wivenhoe maar ook andere dammen in dit deel van Australië is geregeld. Seqwater maakt hiervoor gebruik van Delft-FEWS software, een verzameling modules ontworpen voor het... The post Australië – operationeel dambeheer in South East Queensland appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Aandacht BodemBreed Symposium 2019 voor duurzame ontwikkelingsdoelen

22-05-2019
Slechts weinig deelnemers aan het BodemBreed Symposium 2019 waren bekend met het ‘Internationale decennium van de bodem 2015-2024’. Dat bleek toen Saskia Keesstra, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, bodemexpert en key-note-spreker, het aantal opgestoken handen telden van hen die hiervan wel op de hoogte waren. De International Union of Soil Sciences (IUSS) heeft in december 2015 als afsluiting van het Internationaal Jaar van de Bodem, in de Weense Bodemverklaring dit ‘decennium’ uitgeroepen. Daarmee sloot de IUSS aan bij de in datzelfde jaar door de Verenigde Naties aangenomen Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot 2024 moeten zeventien duurzame doelen worden gerealiseerd. En waarin de bodem een cruciale rol speelt.  > Lees meer

>Kennisproject Up Bodem en Ondergrond

22-05-2019
Aan de slag met opkomende stoffenHet ontbreekt aan een curatief handelingskader voor nieuwe en opkomende stoffen in ons bodem- en (grond)watersysteem. Pyrazool in het oppervlaktewater en PFAS in de bodem zijn bijvoorbeeld in ons milieu aanwezig, maar worden nog niet standaard gemeten of worden nog niet als zorgwekkend beschouwd. UP Kennis heeft een verkenning opgezet naar mogelijke handelingsperspectieven voor deze bedreigingen. Projectleider Martijn van Houten en Manja Holst-Touber, lid van de Begeleidingscommissie, lichten de stand van zaken toe.  > Lees meer

>Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2018

09-05-2019
Binnen het Informatiepunt WVL werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende instrumenten zoals meldapplicaties. In 2018 zijn 27.286 vragen gesteld en zijn de verschillende websites meer dan 5,3 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,1 als gemiddeld cijfer. Dat en nog veel meer staat vermeld in het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2018. > Lees meer

>Nieuwe gemeenten 2019 in Pakbon (OS17) en SIKB0102

07-05-2019
In de codelijsten van de Pakbon en SIKB0102 zijn de gemeentelijke herindelingen per 1-1-2019 doorgevoerd. Enkele nieuwe gemeenten zijn toegevoegd. De nieuwe codelijst voor de gemeenten vindt u hier.De standaard SIKB0102 heeft hiermee een update gekregen naar versie 4.1.0 waarvoor een overgangstermijn geldt tot 1 juli 2019. De nieuwe versie van SIKB0102 vindt u hier.  > Lees meer

>Impactanalyse Omgevingswet op SIKB-documenten

03-05-2019
In augustus 2018 is het project gestart dat de impact van de Omgevingswet op SIKB-documenten in beeld moet brengen. SIKB heeft de eerste stap afgerond: het agenderen welke SIKB-normdocumenten de komende jaren zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving, en welke aanpassingen dat op hoofdlijnen zullen zijn.  > Lees meer

>Start belangstellingsregistratie evaluatie kwaliteitssysteem archeologie

01-05-2019
Het CCvD Archeologie heeft bij aanvang van de implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem Archeologie besloten om dit na ca. 2 jaar te laten evalueren. Voor het uitvoeren van deze evaluatie start het Programmabureau van SIKB nu met een belangstellingsregistratie.  > Lees meer

>Milieukundige begeleiding waterbodem ‘nieuwe stijl’: Protocol 6003 volledig herzien; reacties op ontwerp zijn welkom!

23-04-2019
Bij het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem of een waterbodemsanering wordt in voorkomende gevallen milieukundige begeleiding toegepast. De milieukundige begeleiding bestaat uit activiteiten, monitoring en adviezen om bijvoorbeeld herverontreiniging van de waterbodem te voorkomen. Ook kan via de milieukundige begeleiding worden bepaald of de kwaliteitsdoelstelling van de ingreep of sanering gehaald is. Protocol 6003 beschrijft de eisen die aan de milieukundige begeleiding bij baggerwerken in de waterbodem gesteld worden.  > Lees meer

>Richtlijn Baggervolumebepalingen uitgebreid; reacties op ontwerp zijn welkom!

23-04-2019
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. Juist omdat de werkelijke hoeveelheid bagger lastig te achterhalen is, zijn eenduidige afspraken over hoe te komen tot een baggervolumebepaling van belang. De SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen beschrijft die eenduidige afspraken.  > Lees meer

>Start tweede deel proefproject voor het tegengaan van rivierbodemdaling Boven-Rijn

23-04-2019
Van medio april tot eind juli 2019 gaat Rijkswaterstaat op de Boven-Rijn ter hoogte van Tolkamer voor de tweede keer grind toevoegen aan de rivier. Deze zogenaamde sedimentsuppletie is onderdeel van een proef om de daling van de rivierbodem te stoppen, waardoor de rivieren ook in de toekomst bevaarbaar blijven. > Lees meer

>Uitgebreide (bodem)onderzoeken in de Beijenwaard voor aanleg overnachtingshaven Spijk

23-04-2019
Er was veel te doen in de Beijenwaard in de zomer van 2018. Voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk zijn archeologische en ecologische onderzoeken uitgevoerd en er is bodem- en explosievenonderzoek gedaan. > Lees meer

>Proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

11-04-2019
In een brief informeert de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer over het proces om te komen tot een (tijdelijk) handelingsperspectief voor de omgang met grond en baggerspecie waarin PFAS-verbindingen zijn aangetoond. Met de brief is een rapport van het RIVM meegezonden over risicogrenzen voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in dit tijdelijke handelingskader. > Lees meer

>Informatiebijeenkomst wijzigingen BRL-en en protocollen Bodembeheer

11-04-2019
“Certificering, mits helder opgesteld en gebaseerd op de praktijk, is een goede zaak voor iedereen; voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, toezichthouders en uiteraard het milieu.” Deze gedachte stond centraal op de themabijeenkomsten die SIKB organiseerde op 1 en 8 april 2019 over haar Beoordelingsrichtlijnen en Protocollen Bodembeheer. Concrete aanleiding voor de bijeenkomsten was een groot aantal wijzigingen in de documenten per 30 november 2018 en het vooruitzicht dat er meer wijzigingen op komst zijn.  > Lees meer

>Aankoeksels op aardewerk belangrijke informatiebron

10-04-2019
Aardewerk kan ons veel meer vertellen dan alleen de typo-chronologische datering van een vindplaats. Dat bleek tijdens de drukbezochte themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk'. Archeologen en specialisten gingen na presentaties door Tania Oudemans (Kenaz consult), Lucy Kubiak-Martens (BIAX) en Ineke Joosten (RCE) zelf aan de slag met verschillende technieken, aankoeksels op aardewerk en resultaten van eerder onderzoek.  > Lees meer

>‘Duurzaamheidsdoelen worden gekoppeld aan individuele bedrijfsbelangen’

09-04-2019
‘Gelukkig begint het besef te komen dat minder intensieve landbouw hoogst noodzakelijk is voor een vitale bodem'. > Lees meer

>Leo Hamerlinck, projectleider Kennis van het UP: “Kennis moet effectief kunnen stromen”

08-04-2019
Ontwikkeling, verspreiding en borging van kennis over de bodem en ondergrond zijn cruciaal om dit deel van het ruimtelijk domein duurzaam en efficiënt te beheren en te gebruiken. Zeker ook wanneer het gaat om de rol die bodem en ondergrond kunnen spelen bij een integrale aanpak van maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Leo Hamerlinck, projectleider Kennis van het UP, over het laten stromen van kennis. > Lees meer

>Voormalig vuilstort ’t Slijk langs de Vecht is schoon

08-04-2019
De verontreinigde bodem van ’t Slijk bij Maarssen is schoongemaakt. De bodem van ’t Slijk, een zijwater van de Vecht, is deels afgegraven en vervolgens afgedekt met een isolatielaag. Zo kan de verontreiniging zich niet verder verspreiden in het oppervlaktewater van ’t Slijk en de Vecht. Het water is nu schoon, en dat is beter voor planten en dieren. Het is de bedoeling dat ’t Slijk een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien. > Lees meer

>Afbouw nazorg IBC-locaties

08-04-2019
De nazorg van verontreinigde IBC-locaties – waarbij de afkorting staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren – kost jaarlijks een enorme hoeveelheid geld. Het UP stimuleert gemeenten daarom graag om tot afbouw van deze zorg te komen. Onder meer door het oprichten van een Community of Practice waarin gemeenten, provincies, kennisinstituten en adviesbureaus kennis delen over de afbouw. Op 12 april vindt de kick-off plaats in Dordrecht. > Lees meer

>Haarlemse pilot ‘Amsterdamsevaart’: Experimenteren met integraal ruimtelijk afwegingsproces

08-04-2019
Rond 2012 ontstond bij de gemeente Haarlem het idee om voor heel Haarlem een Visie Ondergrondse Ruimte op te stellen. Dit zou de mogelijkheid bieden de ondergrond al in een vroegtijdig stadium integraal in ruimtelijke ontwikkelingen mee te nemen. Het bleek toch een te grote opgave en daarom werd in 2015 gestart met een kleiner deelgebied – Amsterdamsevaart – waarvoor overigens al een bovengrondse gebiedsvisie voor was opgesteld. > Lees meer

>‘De Waterschapsverkiezingen hebben de kiezer tot winnaar gemaakt’

08-04-2019
‘De acht procent hogere opkomst voor de Waterschapsverkiezingen betekent voor de waterschappen een volgende stap op weg naar volwassenheid. De kiezer blijkt ons werk serieus te nemen, zoals wij de kiezer serieus nemen’. Aldus Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland.  > Lees meer

>Publieke consultatie grondwater in de Basisregistratie Ondergrond gestart

03-04-2019
Op maandag 25 maart is de publieke consultatie gestart voor twee nieuwe standaarden: “Grondwatersamenstellingsonderzoek” en het “Grondwatermonitoringnet” in de Basisregistratie Ondergrond. De publieke consultatie loopt tot 7 mei 2019. > Lees meer

>Land stewardship en circulair gebruik van land, bodem en grond

02-04-2019
Deltares, Rijkswaterstaat, de Universiteit van Hasselt en OVAM organiseerden een dubbele workshop op 25 februari #WRF19 over land stewardship en circulair gebruik van bodem en land als instrument om degradatie van het bodem-sediment-watersysteem tegen te gaan en het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten te bevorderen. > Lees meer

>Bodemvizier 4.0

02-04-2019
Thom Maas van Rijkswaterstaat/Bodem+ introduceert de Projectcyclus als nieuwe ingang van Bodemvizier (de zoekmachine naar instrumenten). > Lees meer

>Bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies

01-04-2019
Sinds 2017 dragen wij vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond bij aan het project dat decentrale overheden stimuleert en ondersteunt om beter de relatie tussen de mogelijkheden en ontwikkelingen in de bodem/ondergrond en hun ruimtelijk ambities te kunnen leggen. > Lees meer

>Hogere dichtheid van bodemenergie-systemen voor meer CO2 besparing

26-03-2019
‘Hoe kan een balans worden gevonden tussen het individuele belang van een bodemenergiesysteem, namelijk de hoogste opbrengst voor dat systeem, en het maatschappelijk belang, namelijk de hoogste gezamenlijke opbrengst voor alle zowel bestaande als nog aan te leggen systemen, met dan mogelijk een iets lagere individuele opbrengst?’ > Lees meer

>‘Maatschappelijke vraagstukken vormen de basis voor onze onderzoeken’

26-03-2019
‘Deltares is weer in de gelegenheid gesteld om met onze kennis de beantwoording van de maatschappelijke uitdagingen op de langere termijn te ondersteunen. > Lees meer

>De herbestemmingskansen voor Brownfields

13-03-2019
‘Hoe kan de bodemsector bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van Brownfields? Hoe kunnen deze verontreinigde gebieden toch een nieuwe bestemming krijgen?’ Dat licht Willem Hendriks van Witteveen+Bos toe, projectleider in het consortium met Antea Group en Tauw dat een antwoord zocht op deze vragen.  > Lees meer

>Onderzoeksuitvraag: No-Dig en Energietransitie

06-03-2019
Iedereen die iets met de ondergrond te maken heeft, krijgt ermee te maken: de Energietransitie. > Lees meer

>Voorkom een nieuwe actie tankslag

26-02-2019
‘Inmiddels zijn negentien van de voorgenomen 20 niet-gecoate stalen ondergrondse opslagtanks met biobrandstof onderzocht en de resultaten wijzen nog steeds op versnelde corrosie en daardoor dreigende lekkage’, aldus Henk Koster, directeur SIKB. Samen met Syntec, Hamer Installatietechniek, Bioclear en Van der Heide Inspectie onderzoekt SIKB de gevolgen van het toevoegen van bio-componenten aan de diesel. Toevoegingen die mogelijk leiden tot versnelde corrosie van ongecoate ondergrondse opslagtanks. Het onderzoek is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.  > Lees meer

>‘Grijp de nieuwe kansen en uitdagingen’

26-02-2019
Bodem+, zoals het kortweg in de volksmond van de collega’s uit de vakwereld heet, werkt aan een duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij is Bodem+ een belangrijke schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Onder het motto “Op naar de Omgevingswet en integraler werken” is onlangs weer het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ verschenen in de vorm van een online magazine. Afdelingshoofd Gilbert Boerkamp gaat in op de speerpunten van 2019.  > Lees meer

>Effecten van handhaving ILT bij bodemenergiesystemen

12-02-2019
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij bodemenergiesystemen. Lees verder.  > Lees meer

>Actief grondwaterpeilbeheer voorkomt veel schade

11-02-2019
Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer kan veel schade, en daarmee hoge kosten voorkomen. De schade door droogte in stedelijk gebied loopt tot 2050 al in de tientallen miljarden euro’s en is groter dan schade door wateroverlast. Klimaatverandering versnelt en vergroot dit alles nog eens. Het onderzoeksproject ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer’ brengt een concrete maatregel in beeld om te komen tot een robuuster watersysteem.  > Lees meer

>‘Never a dull moment’

11-02-2019
Als hoogleraar Waterkwaliteitsbeheer is hij parttime verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. De rest van zijn tijd werkt hij bij TNO Geologische Dienst en is betrokken bij bijna alles wat met de Nederlandse ondergrond te maken heeft: van het verzamelen van data en informatie en karteren tot en met het beheren en analyseren daarvan. Dat gaat bij TNO van ondiep via diep tot ultradiep. Jasper Griffioen over de speerpunten van zijn boeiende en veelzijdige werk.  > Lees meer

>Het DNA van stad en omgeving

29-01-2019
‘Kennis van bodem en ondergrond is essentieel voor effectieve klimaatadaptatie in bebouwd gebied. > Lees meer

>Scheidingen tussen datastandaarden gaan verdwijnen

29-01-2019
‘Zeker nu de Tweede Kamer recent de wens heeft uitgesproken om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de bodemverontreiniging op te nemen, is het noodzaak de verschillende bestaande datastandaarden op het gebied van bodem en ondergrond beter op elkaar te gaan aansluiten’. Dat zegt – ‘heel voorzichtig’ – Noud Hooyman, sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden.  > Lees meer

>Samen met partners energie steken in nieuwe opgaven

15-01-2019
'Laat ik beginnen een pluim te geven voor de netwerkorganisatie die ik sinds 1 oktober onder mijn hoede heb'.  > Lees meer

>Gezocht: meetreeksen van grondwaterstanden

18-12-2018
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle overheden verplicht hun bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren via het Bronhouderportaal van de basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO betekent voor RWS een beter inzicht in het areaal en daarmee een betere planning en uitvoering van projecten. Hiermee kunnen we uiteindelijk veel besparen op onderzoeks- en faalkosten. > Lees meer

>Leo Hamerlinck en Jos van Wersch: ‘De sector vormt nog teveel een eigen community’

17-12-2018
‘Het is een sterke wereld, de wereld van bodem en ondergrond, maar ook een wereld die dreigt te gaan eroderen. Die namelijk nog te weinig gekend en erkend wordt door andere maatschappelijke sectoren. Onze kennis en kunde, onze potentiële input voor de majeure opgaven als de klimaatadaptatie en circulaire economie hebben daar nog geen ingang gevonden’. Dat stellen Leo Hamerlinck en Jos van Wersch, respectievelijk projectleider en secretaris Kennis binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond. > Lees meer

>Martin Doeswijk: ‘Iedereen moet meedoen’

03-12-2018
‘Wij maken steeds meer en intensiever gebruik van onze bodem. De maatschappelijke opgaven waar we voor gesteld staan, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, kunnen niet doorgaan zonder structurele ingrepen in ons bodemsysteem. Het is daarom juist nu zaak om de draagkracht en vitaliteit van onze bodem - letterlijk de basis onder ons bestaan - met extra zorg te omringen’. Daarmee begint een zeer recent Memo van het Expert Netwerk Bodem en Ondergrond van Koninklijke NLingenieurs aan VNO/NCW. Een van de opstellers is Martin Doeswijk, in het dagelijks leven werkzaam bij Tauw als Director Business Unit Industry. > Lees meer

>Dendrochronologisch onderzoek moet worden gecertificeerd

20-11-2018
‘Verplichte certificering van dendrochronologen zou een bijzonder goede stap zijn’, aldus dendrochronoloog Esther Jansma. ‘Er zit in dat onderzoeksveld helaas ook veel kaf tussen het koren. Het werk van dendrochronologen is niet alleen van belang voor de archeologie, maar ook voor de bouwhistorie en kunsthistorisch onderzoek. Daarbij gaat het soms om onderzoek waar veel geld mee gemoeid kan zijn. Draagt onderzoek naar de ouderdom van een houten schilderijpaneel bij aan de vaststelling dat dit schilderij inderdaad van de hand van Jeroen Bosch zelf is? Dan kan het opeens om vele miljoenen euro’s gaan’. > Lees meer

>We moeten leren ook zelf adaptief te werken

06-11-2018
‘Gaat het om waterbeheer, dan is onze kracht ook onze zwakte. We hebben door de eeuwen geleerd hoe, met veel rekenen en meten, we kunnen inspelen op de bekende, vaste fysieke omstandigheden. > Lees meer

>‘De bodem is van een last een lust geworden’

22-10-2018
‘Dat de missie van Rijkswaterstaat Bodem+ is om overheden ondersteuning te bieden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond, daar ben ik trots op’. Het is een van bijdragen geweest van Henk van Zoelen in de ontwikkeling van Rijkswaterstaat Bodem+. De organisatie waarvan hij, de pensioengerechtigde leeftijd nu bereikt hebbende, afscheid neemt.  > Lees meer

>Laat vrijkomende vruchtbare bovengrond bestaan als bovengrond

08-10-2018
‘Laat de bovengrond bestaan als bovengrond. Zorg dat bij een ruimtelijke ingreep, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, de overtollige teelaarde opnieuw wordt toegepast als bovengrond. Denk daarbij ook aan een ander segment zoals een stadspark, een boomkwekerij of het verbeteren van landbouwgrond’. Een bevlogen man is Ruud van Uffelen, werkzaam bij RHDHV. Hij adviseert onder andere voor de Provincie Gelderland. Zijn missie: ‘meer zorg en aandacht voor bovengrond’. Klik hier voor het rapport.  > Lees meer

>Hoe een treinramp leidde tot technische voorspoed; 100 jaar geotechniek

25-09-2018
Op 13 september 1918 ontspoorde een trein bij Weesp, waarbij 41 doden vielen. De treinramp was de aanleiding voor gedegen bodemonderzoek en hieruit werd geotechniek geboren. > Lees meer

>‘Gevolgen van aanhoudende droogte niet altijd goed zichtbaar’

29-08-2018
‘Bermbranden, versnelde bodemdaling met verzakkingen in wegen, bomen die omvallen of takken die bij een flinke wind afbreken, het zijn zomaar enkele zichtbare voorbeelden van de gevolgen van aanhoudende droogte op onze bodem en ondergrond’. > Lees meer

>‘Nieuwe meettechnieken zijn niet altijd even handig’

17-07-2018
‘Wat een bijzonder bijkomend probleem bleek was de te gebruiken meettechniek. In 25 jaar veranderen meetmethoden, meetapparaten etc. etc. Wil je dan toch de gegevens van al die jaren vergelijkbaar houden, dan moet je consequent op dezelfde wijze en met dezelfde apparatuur bemonsteren en meten’. > Lees meer

>Tijd maakt meer biologische afbraak van PAK mogelijk

17-07-2018
Geef met PAK verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra van de Wageningen University & Research. Het voor micro-organismen beschikbare deel van de vervuiling kan in een jaar biologisch worden afgebroken. Het deel dat langzaam vrijkomt kan binnen zeven jaar worden afgebroken. Het overblijvende deel komt heel langzaam vrij uit de bodem en kan in de volgende 20 jaar worden afgebroken. De verdeling over de verschillende delen is meetbaar en het verloop van de biologische afbraak is daardoor voorspelbaar. > Lees meer

>‘Ik sprak altijd weer zeer gepassioneerde bodemprofessionals’

03-07-2018
‘De passie, de kennis en de voortdurende behoefte aan innovatie, dat is wat mij altijd lang heeft gefascineerd in de sector bodem en ondergrond’. Manon Snelder, redacteur van de nieuwsbrief en de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, gooit het roer om. ‘Ik vind het tijd geworden om – hopelijk – eenzelfde passie in een geheel andere maatschappelijke sector te vinden en daarover te kunnen schrijven’. > Lees meer

>‘Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld’

05-06-2018
'Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld, en dat is noodzakelijk om te komen tot een duurzaam gebruik van onze leefomgeving’, vertelt Meike Breedveld, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. > Lees meer

>Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

05-06-2018
‘In april zijn de 15 onderzoeksprojecten goedgekeurd die gaan lopen onder het Europese GeoERA-programma, een samenwerking tussen nationale en regionale geologische diensten van Europa’, aldus Yvonne Schavemaker. > Lees meer

>‘Modern wereldwonder – Geschiedenis van de Deltawerken‘!

05-06-2018
Op 7 juni verschijnt Modern wereldwonder, geschiedenis van de Deltawerken. De Deltawerken spreken nog steeds nationaal en internationaal tot de verbeelding. Zo’n zestig jaar na het begin heeft dit legendarische mammoetproject een status verworven die veel groter is dan die van andere grote twintigste-eeuwse ingenieurswerken in ons land. > Lees meer

>‘Het is nu zaak om met z’n allen de database te vullen’

22-05-2018
‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z'n allen de database te vullen', stelt Tjaart Vos vast. > Lees meer

>SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

22-05-2018
SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren.  > Lees meer

>Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB

16-05-2018
Op dinsdag 29 mei 2018 organiseert het Platform Toezicht Bodem (PTB) samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) een themadag voor toezichthouders en handhavers én deelnemers uit het bedrijfsleven. > Lees meer

>Het waarderen van ecosysteemdiensten

16-05-2018
Ton Breure, namens RIVM lid Regieteam ENBO ‘Hoe gaan wij zo duurzaam mogelijk om met onze leefomgeving? Hoe maken wij enerzijds optimaal gebruik van ons bodem- en watersysteem en borgen we anderzijds een gezonde nalatenschap daarvan voor onze volgende generaties? Met dat soort vragen houd ik mij bezig’, vertelt Ton Breure, topexpert ‘duurzame inrichting van de leefomgeving’ bij RIVM > Lees meer

>Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. > Lees meer

>‘Stroomlijnen van kennisuitwisseling’

13-03-2018
Hilde Passier, lid van het Regieteam Mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben.  > Lees meer

>Op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheden

27-02-2018
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. > Lees meer

>SIKB Jaarcongres: succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. > Lees meer

>Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

26-02-2018
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. > Lees meer

>Klimaatadaptatie tussen Rijn en IJssel: ‘Burgers, bedrijven en overheden moeten dit samen oppakken’

29-01-2018
Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek? > Lees meer

>Een buizennetwerk in heel Nederland

29-01-2018
‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. > Lees meer

>Vierduizend objecten met cultuurhistorische waarde

29-01-2018
‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. > Lees meer

>Terugblik PBB-bijeenkomst ‘Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied

19-12-2017
Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. > Lees meer

>‘Vakmanschap is voor mij de drive’

05-12-2017
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. > Lees meer

>Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

05-12-2017
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. > Lees meer

>BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

05-12-2017
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. > Lees meer

>Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

22-11-2017
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. > Lees meer

>Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

21-11-2017
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. > Lees meer

>Geslaagd Symposium Bodem Breed 2017

09-11-2017
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. > Lees meer

>Voorbeeldfunctie behouden

07-11-2017
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. > Lees meer

>Waterbeheer en cultureel erfgoed: ‘Verbinden van materieel en immaterieel erfgoed‘

07-11-2017
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. > Lees meer

>Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst - Bijeenkomst Platform Bodembeheer op 15 november 2017

25-10-2017
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. > Lees meer

>Giflandschap Revisited

24-10-2017
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. > Lees meer

>ILT geeft bodem hoogste prioriteit

11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ > Lees meer

>Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. > Lees meer

>Overstap naar certificering in de archeologie een feit

11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek > Lees meer

>Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond verschenen

30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. > Lees meer

>Groeiende belangstelling voor GeoWeek

28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. > Lees meer

>Tweede ronde Kennisbudget Uitvoeringsprogramma

28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. > Lees meer

>Hoe een baggervolume te bepalen?

30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. > Lees meer

>COB-congres ”Voorschot op de toekomst”

03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. > Lees meer

>Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders bevoegd gezag

29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' > Lees meer

>Themabijeenkomst Inspectiebedrijven BodemBeschermende Voorzieningen

29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. > Lees meer