Nieuws

>Risicoanalyse geeft inzicht in schadekosten aan funderingen

17-01-2020
Deze methodiek, samen met beschikbare data over bodemdaling, opbouw van de ondergrond, grondwaterstanden, gebouwgegevens en expertschattingen, vormt de basis van een nieuwe quickscan ‘risico op funderingsproblematiek‘ voor gemeenten. Funderingsproblematiek Nederland Tot de jaren ’70 is... The post Risicoanalyse geeft inzicht in schadekosten aan funderingen appeared first on Deltares.  > Lees meer

>SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.2 gepubliceerd

16-01-2020
De wijzigingen ten opzichte van versie 14.1 betreffen voornamelijk actualisaties van de domeintabellen. Daarnaast is in het model IM Metingen uitgebreid met een tweetal niet-verplichte attributen en bijbehorende domeintabellen om een goede aansluiting te realiseren op de toekomstige registratie van Grondwaterkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie ondergrond (BRO-GAR). Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 april 2020.  > Lees meer

>Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet beschikbaar

15-01-2020
Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. > Lees meer

>Tranche 2 van Basisregistratie Ondergrond in werking

15-01-2020
Op 1 januari 2020 trad Tranche 2 van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking. Dat betekent dat bronhouders gegevens van de nieuwe registratieobjecten moeten aanleveren aan de BRO. Na een overgangstermijn van een half jaar moeten zij deze gegevens ook verplicht gebruiken. > Lees meer

>Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2020

13-01-2020
De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2020 omhoog naar €32,63 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast. > Lees meer

>Model bodembeleid PFAS voor gemeenten

13-01-2020
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het Model Beleid toepassen PFAS houdende grond voor gemeenten ontwikkeld. Het document dient ter ondersteuning van gemeenten die het lokale beleid voor hergebruik van grond en de bodemkwaliteitskaart willen aanvullen met beleid voor PFAS. > Lees meer

>Snelgroeiende aquacultuur; wat betekent dit voor het watermilieu

13-01-2020
Om negatieve effecten op het milieu te verminderen maar ook de productie te vergroten kent de sector de Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) methode. ‘IMTA-producenten’ combineren soorten die aanvullend voer nodig hebben, zoals vis, met soorten... The post Snelgroeiende aquacultuur; wat betekent dit voor het watermilieu appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Wijzigingen op BRL SIKB 4000 voor commentaar gepubliceerd

10-01-2020
Het CCvD Archeologie is voornemens om de BRL SIKB 4000 Archeologie op een beperkt aantal punten te wijzigen. De wijzigingen betreffen onder meer de toekenning van punten voor e-learning, het laten vervallen van de eis om de standaardrapportage te overleggen voor goedkeuring aan bevoegd gezag en de mogelijkheid om voorafgaand aan archeologisch onderzoek als certificaathouder alvast contact te leggen met het vermoedelijke bevoegd gezag, met instemming van de opdrachtgever.  > Lees meer

>Wetenschappelijke paper over gevolgen mogelijke versnelde zeespiegelstijging

09-01-2020
Internationaal perspectief Naast Deltares schreven ook het KNMI, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Staf Deltacommissaris mee aan het artikel, met al titel ‘Adaptation to uncertain sea-level rise; how uncertainty in Antarctic mass-loss impacts the coastal adaptation... The post Wetenschappelijke paper over gevolgen mogelijke versnelde zeespiegelstijging appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Editie 2018 Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer

08-01-2020
Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer. Hiervoor aggregeren en anonimiseren de certificatie-instellingen de resultaten van de door hen uitgevoerde beoordelingen. De Jaarrapportage presenteert deze vervolgens, met een analyse, conclusies en aanbevelingen voor verbetering van het stelsel. Op 12 december 2019 is zo de Jaarrapportage over 2018 vastgesteld.  > Lees meer

>Borgstelling mkb-kredieten tijdelijk verruimd vanwege PFAS en stikstof

07-01-2020
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de subsidiemodule Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) per 1 januari 2020 tijdelijk uitgebreid ter ondersteuning van mkb-bedrijven die getroffen zijn door de PFAS-en stikstofproblematiek. > Lees meer

>Fase 1 COCOON project succesvol afgerond

07-01-2020
Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. > Lees meer

>Beantwoording Kamervragen over problemen met de toepassing van thermisch gereinigde grond

20-12-2019
Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 19 december 2019 Kamervragen over problemen met de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG). > Lees meer

>TO2-instellingen lanceren jaarlijkse TO2 Impactrapportage: TO2MORROW

20-12-2019
Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in haar voorwoord: ‘Deze maatschappelijke (red.) uitdagingen zijn niet zomaar opgelost. Zij  vragen om een brede aanpak vanuit overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Binnen Nederland... The post TO2-instellingen lanceren jaarlijkse TO2 Impactrapportage: TO2MORROW appeared first on Deltares.  > Lees meer

>ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond

19-12-2019
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM voldoen. Er is een betrouwbaar beeld gegeven van de kwaliteit en eigenschappen van de TGG die is opgeslagen in Moerdijk en de Eemshaven. > Lees meer

>Nederland kartrekker Europees PFAS verbod

19-12-2019
Er moet een Europees verbod op PFAS komen. Dat voorstel van Nederland krijgt ruime steun in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu) is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel. Hierdoor wordt PFAS in alle niet-essentiële toepassingen verboden. Een belangrijke stap om de kraan voor het gebruik van deze schadelijke stoffen dicht te draaien. > Lees meer

>Fijne feestdagen

19-12-2019
Tijdens de feestdagen zijn onze kantoren gesloten van 25 december tot en met 1 januari 2020 The post Fijne feestdagen appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Jaarrapportage 2018 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

18-12-2019
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 6 december 2019 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde - Jaarrapportage 2018 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2018 is beoordeeld.  > Lees meer

>Ontwerp wijzigingen Beoordelingsrichtlijnen SIKB

18-12-2019
SIKB heeft voor een groot aantal Beoordelingsrichtlijnen (BRL) en Accreditatieschema’s (AS) ontwerp wijzigingsbladen vastgesteld. > Lees meer

>Wijziging Besluit bodemkwaliteit: versneld vaststellen van lokaal beleid voor PFAS

18-12-2019
In het Staatsblad van 17 december 2019 staat een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Met deze wijziging kan het bevoegd gezag sneller gebiedsspecifiek beleid vaststellen voor het toepassen van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie. > Lees meer

>Ontwerp-wijzigingen schema’s Bodembeheer t.b.v. Omgevingswet ter openbare reactie

17-12-2019
Reageer op de ontwerp-WijzigingsbladenMede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD/AC Bodembeheer een aantal ontwerp-Wijzigingsbladen en nieuwe ontwerp-documenten vastgesteld.  > Lees meer

>Ontwerp-wijzigingen Bodembescherming t.b.v. Omgevingswet ter openbare reactie

17-12-2019
Reageer op de ontwerp-WijzigingsbladenMede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het AC/CCvD Bodembescherming een aantal in ontwerp gewijzigde schema`s en protocollen vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Dit betreft onder andere de schema`s en protocollen: • AS SIKB 6700, Inspectie bodembeschermende voorzieningen• AS SIKB 6800, Controle en keuring (tank)opslagbedrijven• AS SIKB 6900, Inspectie Werk met IBC bouwstoffen• BRL SIKB 7700, Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening  > Lees meer

>Informatiepunt Omgevingswet: alle expertise op 1 plek

17-12-2019
Het Informatiepunt Omgevingswet breidt uit en krijgt een nieuwe naam. De vier huidige helpdesks op het gebied van omgevingsrecht vormen de pijlers van het Informatiepunt Omgevingswet en integreren tot één centraal punt waar decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties terechtkunnen met hun vragen over de Omgevingswet. Vanaf 1 juli 2020 bereikbaar op 1 website, 1 telefoonnummer en 1 e-mailadres. > Lees meer

>Klimaatadaptatie meets bodem

17-12-2019
Er wordt onvoldoende kennis en ervaringen uitgewisseld tussen bodemdenkers en -doeners. > Lees meer

>Ervaringen met nieuw kwaliteitssysteem kritisch doorgelicht

17-12-2019
‘Binnen het nieuwe kwaliteitssysteem archeologie gaat er veel goed, maar er kan best ook nog het een en ander beter, en doseer de veranderingen’. Dat was op hoofdlijnen de conclusie van de veldraadpleging. Het in 2016 ingevoerde kwaliteitssysteem, dat is gebaseerd op certificering en registratie van actoren, wordt geëvalueerd. Na een eerder gehouden web-enquête en een lange reeks interviews werd maandag 9 december jl. onder de bezielende leiding van Renée Magendans in het Huis van Hilde deze veldraadpleging gehouden, waaraan zo’n 80 archeologen deelnamen.  > Lees meer

>UNHCR en Deltares tekenen de samenwerking voor waarborgen sociale inclusiviteit vluchtelingen

16-12-2019
Global Refugee Forum De lidstaten van de VN, internationale organisaties, vluchtelingen, maatschappelijke organisaties, de private sector en andere experts hebben december vorig jaar de Global Compact on Refugees (GCR) ondertekend. De GCR biedt een kader voor... The post UNHCR en Deltares tekenen de samenwerking voor waarborgen sociale inclusiviteit vluchtelingen appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Stakeholdersmeeting Van Stortplaats naar Goudmijn 4-11-2019

13-12-2019
Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen. Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen? > Lees meer

>Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte

13-12-2019
RVO maakte bekend dat het nieuwe innovatief duurzaam warmtecollectief WarmingUP 9,3 miljoen euro subsidie ontvangt in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP). Met een investering van 9,5 miljoen euro door de samenwerkingspartners zelf... The post Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Bodem is de sleutel in het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen

12-12-2019
Samen met Saskia Visser, Saskia Keesstra en Gilbert Maas van de WUR hebben Margot de Cleen en Co Molenaar van Rijkswaterstaat een artikel gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Sustainability. > Lees meer

>Voortgang PFAS beleid decentrale overheden

12-12-2019
Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Viewer PFAS-beleid overheden ontwikkeld. > Lees meer

>Jaarrapportage certificatieschema Archeologie 2018 (BRL4000)

11-12-2019
Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 4000. Dit gebeurt in de zogenoemde Jaarrapportage op basis van door de certificatie-instellingen gerapporteerde geanonimiseerde gegevens. Op 9 december 2019 is de Jaarrapportage over 2018 vastgesteld. De volledige titel van dit rapport is ‘Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatieschema archeologie - Jaarrapportage 2018’.  > Lees meer

>Nieuwe WPS-tools voorspellen waar watergerelateerde conflictrisico’s in de toekomst kunnen toenemen

05-12-2019
Samenwerken voor water Het WPS partnerschap heeft aan de ontwikkeling van deze tool gewerkt sinds 2018 en bestaat uit zes organisaties die gespecialiseerd zijn in ecosystemen, water en ondergrond, ontwikkelingssamenwerking en internationale veiligheid. Deze organisaties... The post Nieuwe WPS-tools voorspellen waar watergerelateerde conflictrisico’s in de toekomst kunnen toenemen appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Is het werkveld Bodem en Ondergrond wel Omgevingswet-proof?

04-12-2019
'Er ligt nog een grote opgave om de bodem en ondergrond de goede plek in de Omgevingswet te geven'. > Lees meer

>‘Het grenzeloze en vitale bodemsysteem blijft fascineren‘

04-12-2019
Het Symposium Bodem Breed is sinds jaar en dag hét evenement voor de bodemprofessional. > Lees meer

>Bodem en ondergrond in 2031

04-12-2019
Er is veel interesse naar 'Een blik op de toekomst', zo bleek uit de vele aanwezigen bij de gelijknamige sessie op het SIKB-jaarcongres. We staan voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, deze opgaven roepen bij veel mensen en organisaties vragen op. De vijf vraagstukken, die we in de sessie behandelden, zorgden voor mooie discussies over de thema’s: bodemsanering, meer eisen aan het toepassen van grond, in de bodem een combinatie van functies, systeem benadering en decentralisatie. De thema’s systeembenadering en in de bodem een combinatie van functies blijken door de aanwezigen als meest urgent beschouwd te worden.  > Lees meer

>Promotie Arjen Luijendijk: inzicht in dynamiek zandige stranden

03-12-2019
In zijn onderzoek ‘Crossing borders in coastal morphodynamic modelling’ verkent Arjen het overschrijden van drie type grenzen. Allereerst zijn internationale grenzen overschreden in een studie naar de dynamiek alle zandige stranden wereldwijd gebruikmakend van satellietbeelden... The post Promotie Arjen Luijendijk: inzicht in dynamiek zandige stranden appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Uniek grondonderzoek voor sterke dijken

29-11-2019
In de onverzadigde zone heeft het water een onderdruk. Deze waterdruk beïnvloedt de sterkte van de grond en varieert door het jaar heen onder invloed van neerslag, verdamping, rivierwaterstand en grondwaterstand. Tot nu toe werd... The post Uniek grondonderzoek voor sterke dijken appeared first on Deltares.  > Lees meer

>Verslag bijeenkomst Aanbesteden in de Archeologie - 13 november 2019

19-11-2019
Op 13 november jl. organiseerden de stichting SIKB en PIANOo , het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een kennisbijeenkomst over aanbesteden in de archeologie. Rode draad van de middag was de breed gedragen wens tot het aanbesteden op kwaliteit en hoe dat geborgd kan worden door aan te besteden op de meer traditionele EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) of met een best value aanpak. De laatste is een aanpak, ook wel Prestatie-Inkoop genoemd, die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs, het stellen van minder eisen en het geven van meer ruimte aan het bieden van oplossingen door de inschrijvende partij. Na inleidingen door Jacobien Muntz-Beekhuis van PIANOo en Henk Koster van SIKB gingen deelnemers onder leiding van Oscar Kerkhoven van Royal HaskoningDHV en Fokko Kortlang van Archaeo zelf aan de slag met een best value aanpak bij een fictief archeologisch onderzoek. Dagvoorzitter Boudewijn Goudswaard -The Missing Link- vatte de middag samen als een bijeenkomst die naar meer smaakt. Het is voor het eerst dat opdrachtgevers/inkopers en archeologen samenkomen en samen nadenken over goede manieren voor het aanbesteden van een archeologisch onderzoek.  > Lees meer

>Landschapsvormen, hydrologische processen en zoutgehalte

19-11-2019
Onlangs is in het tijdschrift Journal of Hydrology, een artikel gepubliceerd over een methode hoe de aanwezigheid van zoet versus zout grondwater in te schatten in ZW-Bangladesh als functie van eigenschappen van het landschap. > Lees meer

>De basis is gelegd voor een dynamisch informatiebeheer en –overdracht

19-11-2019
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal veel informatie die nu bij provincies aanwezig is, overgeheveld moeten worden naar gemeenten en waterschappen. > Lees meer

>Riemer Knoop: ‘Zorgen over de verantwoordelijkheden bij archeologisch werk‘

19-11-2019
'De evaluatie van het kwaliteitssysteem archeologie is halverwege en dus nog te vroeg om conclusies te trekken'. > Lees meer

>Nanda Sweres brengt de boven- en benedenwereld bijeen

05-11-2019
Nanda Sweres werkt sinds begin 2017 bij het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, op de afdeling Bodem, Ondergrond en GIS-datamanagement, die zich voornamelijk bezighoudt met bodem en leefomgeving.  > Lees meer

>Oproep voor bijdrage Symposium Bodem Breed 2019

28-10-2019
We dagen je uit om te komen met een voorstel voor een presentatie of sessie. > Lees meer

>Nieuwe verantwoordelijkheden in de Omgevingswet, bijvoorbeeld met diffuus lood

22-10-2019
Zorgen dat het gesprek tussen provincies en gemeenten gevoerd gaat worden, dat beide partijen proactief in gesprek gaan over de nieuwe opgaven die de Omgevingswet aan gemeenten stelt. > Lees meer

>Professionele empathie voor andere expertises

22-10-2019
Hoofd Bureau Bodem en Grondwater DCMR, voorzitter VNG Werkgroep Bodem, voorzitter Programmaraad Bodembescherming SIKB, initiator van het project Bodembeheer van de Toekomst, en dan is nog veel niet genoemd.  > Lees meer

>Milieurisico’s door sommige diergeneesmiddelen

15-10-2019
Restanten van geneesmiddelen voor dieren kunnen in het water, de bodem en de mest van grazers terechtkomen. Middelen tegen parasieten vormen een risico voor het milieu, omdat ze schadelijk zijn voor organismen in mest en het oppervlaktewater. Sommige antibiotica en middelen tegen darmparasieten (coccidiostatica) zijn in de bodem aangetroffen, maar dit lijkt weinig risico voor het milieu te vormen. In oppervlaktewater daarentegen vormen een aantal antibiotica wel een risico.  > Lees meer

>Op zoek naar een toekomstbestendige kennisstructuur

24-09-2019
‘Een wethouder met op zijn bureau een dossier over ondergrondse opslag vraagt: “Waar haal ik onafhankelijke kennis vandaan om over het verlenen van een vergunning te kunnen besluiten?” Daarvoor is een kennis- en informatiestructuur nodig. Hoe die het beste kan worden gevormd, is nu onderwerp van onderzoek’. Projectleider Douwe Jonkers van het Ministerie van IenW licht toe.  > Lees meer

>ILT zet in op meer inspecteurs en meer slagkracht bij grootste risico’s

24-09-2019
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt met 150 extra inspecteurs meer mogelijkheden om de komende jaren steviger op te treden.  > Lees meer

>Eelko Postma: ‘Geoweek maakt enthousiast’

24-09-2019
Elk jaar staan zo’n 5.000 leerlingen met hun laarzen in de aarde, de klei, het veen, met hun neus bij een opgraving, met in hun handen een meetinstrument, met een grondboor of met een geo-app op hun telefoon. En raken enthousiast over alles wat met de bodem en ondergrond te maken heeft.  > Lees meer

>Samenwerken aan een sleufloze Energietransitie

18-09-2019
De druk op de ondergrond speelt zowel in stedelijk als landelijk gebieden.  > Lees meer

>Wat gebeurt er met de ontwikkelde kennis?

10-09-2019
‘Het probleem van kennisdoorwerking zit deels ingebakken in het begrip kennisdoorwerking’, zegt Roel Valkman van Twynstra Gudde. ‘Het suggereert dat er een plek is waar kennis ontwikkeld wordt en een andere plek waar kennis gebruik wordt. En dat je kennisproducenten hebt, die de ontwikkelde kennis aanbieden aan consumenten. Maar zo werkt het meestal niet’.  > Lees meer

>Geen gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging met benzeen door kleine gaslekken

06-09-2019
In Nederland ligt een gasnet in de bodem dat vele tienduizenden kilometers lang is waarbij regelmatig kleine lekkages in de gasleidingen worden gevonden. Deze lekkages worden zo snel mogelijk gerepareerd om de veiligheid van de omwonenden en passanten te garanderen. Uit onderzoek blijkt dat rondom deze kleine gaslekken de bodem vervuild is met benzeen.  > Lees meer

>Afbouw nazorg IBC-locaties: 4 oktober nieuwe bijeenkomst

15-07-2019
De nazorg van verontreinigde IBC-locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren) is een grote, jaarlijkse kostenpost. Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond stimuleert gemeenten tot afbouw van deze zorg, op een verantwoorde milieu hygiënische wijze. Daartoe zal een Community of Practice worden ingericht en geactiveerd. Na de kick-off op 12 april in Dordrecht volgt op 4 oktober a.s. een follow-up. > Lees meer

>‘De bodemdaling heeft een enorme impact’

15-07-2019
‘Een handelingsperspectief. Dat was de vraag die vanuit heel verschillende hoeken werden gesteld, enkele jaren geleden. Hoe kunnen we op een structurele manier de kennis ontwikkelen, versterken en delen die nodig is om een antwoord te vinden op de enorme impact van de bodemdaling?’ Robert van Cleef van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling licht de stand van zaken toe.  > Lees meer

>Het is vol onder het maaiveld

02-07-2019
Vooral binnen de bebouwde omgeving zit de bodem vol. Met kabels, met leidingen, met boomwortels, met rioleringsbuizen, met afvalcontainers. Tjokvol. En er komt steeds meer bij. Zoals WKO-installaties en te verzwaren elektriciteitsnetten. De stedelijke ondergrond dreigt uit zijn jasje te knappen. Op initiatief van de gemeente Amsterdam, samen met de Bouwcampus en het COB (Centrum voor Ondergronds Bouwen) mede financieel gesteund door de werkgroep Kennis van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, start het project ‘Vol onder maaiveld’. > Lees meer

>‘De bottom-up aanpak draagt bij aan het succes’

02-07-2019
'Wat ik voor mij zie is een open netwerk van bodemprofessionals die, los van hun eigen werkvloer, elkaar inspireren, informeren en stimuleren. Een kennisnetwerk waarbinnen de schuttingen zijn geslecht, die nu nog vaak het delen van professionele kennis hinderen’. Ron Nap is de netwerkcoördinator van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO), dat net het programma 2019 – 2022 heeft vastgesteld. De ‘bodemhub’ heeft daarin een belangrijke plek.  > Lees meer

>Quirine Diesbergen, programmamanager Bodem ILT: ‘Bodemvervuiling moet een zichtbaar delict worden’

18-06-2019
‘Bodem en afval op respectievelijk de tweede en eerste plaats, en legionella op de achtste plaats behoren tot de tien belangrijkste maatschappelijke risicogebieden die de Inspectie Leefomgeving en Transport in beeld heeft gebracht. Zo zijn de kosten door onzorgvuldige of onjuiste werkzaamheden in de sector bodem en afval jaarlijks 4,2 miljard euro tezamen, en veroorzaakt legionella, naast veel persoonlijk leed, jaarlijks 78 miljoen euro schade’. Programmamanager Quirine Diesbergen licht de belangrijkste thema’s toe waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich op richt. > Lees meer

>Zuid-Hollands netwerk verbindt onder- aan bovengrond

18-06-2019
We hebben generaties lang Nederland vol gepland en gebouwd zonder na te denken wat dit betekent voor de bodem en ondergrond. We dachten de omgeving naar onze hand te kunnen zetten met het idee “de ondergrond pikt dat wel”. Mensen met kennis van de bodem zaten bij de inrichting van ons land nooit aan tafel. Dat moet veranderen. En daarmee zijn wij begonnen’. In het Heerenhuys in Katwijk vertellen Jeroen Brouwer en Kor van Hateren over hun regionale netwerk. > Lees meer

>JongSTRONG geeft jonge professionals stem in bodemwereld

04-06-2019
JongSTRONG timmert weer flink aan de weg. De vereniging (officieel een vereniging sinds 2017) van jonge professionals werkt hard aan haar zichtbaarheid, structuur en professionaliteit. ‘We willen nog meer een serieuze gesprekspartner worden voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, SIKB en ENBO’, lichten bestuursleden Arvid de Rijck en Joris Rooiman toe. > Lees meer

>Aandacht BodemBreed Symposium 2019 voor duurzame ontwikkelingsdoelen

22-05-2019
Slechts weinig deelnemers aan het BodemBreed Symposium 2019 waren bekend met het ‘Internationale decennium van de bodem 2015-2024’. Dat bleek toen Saskia Keesstra, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, bodemexpert en key-note-spreker, het aantal opgestoken handen telden van hen die hiervan wel op de hoogte waren. De International Union of Soil Sciences (IUSS) heeft in december 2015 als afsluiting van het Internationaal Jaar van de Bodem, in de Weense Bodemverklaring dit ‘decennium’ uitgeroepen. Daarmee sloot de IUSS aan bij de in datzelfde jaar door de Verenigde Naties aangenomen Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot 2024 moeten zeventien duurzame doelen worden gerealiseerd. En waarin de bodem een cruciale rol speelt.  > Lees meer

>Kennisproject Up Bodem en Ondergrond

22-05-2019
Aan de slag met opkomende stoffenHet ontbreekt aan een curatief handelingskader voor nieuwe en opkomende stoffen in ons bodem- en (grond)watersysteem. Pyrazool in het oppervlaktewater en PFAS in de bodem zijn bijvoorbeeld in ons milieu aanwezig, maar worden nog niet standaard gemeten of worden nog niet als zorgwekkend beschouwd. UP Kennis heeft een verkenning opgezet naar mogelijke handelingsperspectieven voor deze bedreigingen. Projectleider Martijn van Houten en Manja Holst-Touber, lid van de Begeleidingscommissie, lichten de stand van zaken toe.  > Lees meer

>‘Duurzaamheidsdoelen worden gekoppeld aan individuele bedrijfsbelangen’

09-04-2019
‘Gelukkig begint het besef te komen dat minder intensieve landbouw hoogst noodzakelijk is voor een vitale bodem'. > Lees meer

>‘De Waterschapsverkiezingen hebben de kiezer tot winnaar gemaakt’

08-04-2019
‘De acht procent hogere opkomst voor de Waterschapsverkiezingen betekent voor de waterschappen een volgende stap op weg naar volwassenheid. De kiezer blijkt ons werk serieus te nemen, zoals wij de kiezer serieus nemen’. Aldus Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland.  > Lees meer

>Hogere dichtheid van bodemenergie-systemen voor meer CO2 besparing

26-03-2019
‘Hoe kan een balans worden gevonden tussen het individuele belang van een bodemenergiesysteem, namelijk de hoogste opbrengst voor dat systeem, en het maatschappelijk belang, namelijk de hoogste gezamenlijke opbrengst voor alle zowel bestaande als nog aan te leggen systemen, met dan mogelijk een iets lagere individuele opbrengst?’ > Lees meer

>‘Maatschappelijke vraagstukken vormen de basis voor onze onderzoeken’

26-03-2019
‘Deltares is weer in de gelegenheid gesteld om met onze kennis de beantwoording van de maatschappelijke uitdagingen op de langere termijn te ondersteunen. > Lees meer

>De herbestemmingskansen voor Brownfields

13-03-2019
‘Hoe kan de bodemsector bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van Brownfields? Hoe kunnen deze verontreinigde gebieden toch een nieuwe bestemming krijgen?’ Dat licht Willem Hendriks van Witteveen+Bos toe, projectleider in het consortium met Antea Group en Tauw dat een antwoord zocht op deze vragen.  > Lees meer

>Onderzoeksuitvraag: No-Dig en Energietransitie

06-03-2019
Iedereen die iets met de ondergrond te maken heeft, krijgt ermee te maken: de Energietransitie. > Lees meer

>Voorkom een nieuwe actie tankslag

26-02-2019
‘Inmiddels zijn negentien van de voorgenomen 20 niet-gecoate stalen ondergrondse opslagtanks met biobrandstof onderzocht en de resultaten wijzen nog steeds op versnelde corrosie en daardoor dreigende lekkage’, aldus Henk Koster, directeur SIKB. Samen met Syntec, Hamer Installatietechniek, Bioclear en Van der Heide Inspectie onderzoekt SIKB de gevolgen van het toevoegen van bio-componenten aan de diesel. Toevoegingen die mogelijk leiden tot versnelde corrosie van ongecoate ondergrondse opslagtanks. Het onderzoek is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.  > Lees meer

>‘Grijp de nieuwe kansen en uitdagingen’

26-02-2019
Bodem+, zoals het kortweg in de volksmond van de collega’s uit de vakwereld heet, werkt aan een duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij is Bodem+ een belangrijke schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Onder het motto “Op naar de Omgevingswet en integraler werken” is onlangs weer het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ verschenen in de vorm van een online magazine. Afdelingshoofd Gilbert Boerkamp gaat in op de speerpunten van 2019.  > Lees meer

>Actief grondwaterpeilbeheer voorkomt veel schade

11-02-2019
Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer kan veel schade, en daarmee hoge kosten voorkomen. De schade door droogte in stedelijk gebied loopt tot 2050 al in de tientallen miljarden euro’s en is groter dan schade door wateroverlast. Klimaatverandering versnelt en vergroot dit alles nog eens. Het onderzoeksproject ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer’ brengt een concrete maatregel in beeld om te komen tot een robuuster watersysteem.  > Lees meer

>‘Never a dull moment’

11-02-2019
Als hoogleraar Waterkwaliteitsbeheer is hij parttime verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. De rest van zijn tijd werkt hij bij TNO Geologische Dienst en is betrokken bij bijna alles wat met de Nederlandse ondergrond te maken heeft: van het verzamelen van data en informatie en karteren tot en met het beheren en analyseren daarvan. Dat gaat bij TNO van ondiep via diep tot ultradiep. Jasper Griffioen over de speerpunten van zijn boeiende en veelzijdige werk.  > Lees meer

>Het DNA van stad en omgeving

29-01-2019
‘Kennis van bodem en ondergrond is essentieel voor effectieve klimaatadaptatie in bebouwd gebied. > Lees meer

>Scheidingen tussen datastandaarden gaan verdwijnen

29-01-2019
‘Zeker nu de Tweede Kamer recent de wens heeft uitgesproken om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de bodemverontreiniging op te nemen, is het noodzaak de verschillende bestaande datastandaarden op het gebied van bodem en ondergrond beter op elkaar te gaan aansluiten’. Dat zegt – ‘heel voorzichtig’ – Noud Hooyman, sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden.  > Lees meer

>Samen met partners energie steken in nieuwe opgaven

15-01-2019
'Laat ik beginnen een pluim te geven voor de netwerkorganisatie die ik sinds 1 oktober onder mijn hoede heb'.  > Lees meer

>Gezocht: meetreeksen van grondwaterstanden

18-12-2018
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle overheden verplicht hun bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren via het Bronhouderportaal van de basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO betekent voor RWS een beter inzicht in het areaal en daarmee een betere planning en uitvoering van projecten. Hiermee kunnen we uiteindelijk veel besparen op onderzoeks- en faalkosten. > Lees meer

>Leo Hamerlinck en Jos van Wersch: ‘De sector vormt nog teveel een eigen community’

17-12-2018
‘Het is een sterke wereld, de wereld van bodem en ondergrond, maar ook een wereld die dreigt te gaan eroderen. Die namelijk nog te weinig gekend en erkend wordt door andere maatschappelijke sectoren. Onze kennis en kunde, onze potentiële input voor de majeure opgaven als de klimaatadaptatie en circulaire economie hebben daar nog geen ingang gevonden’. Dat stellen Leo Hamerlinck en Jos van Wersch, respectievelijk projectleider en secretaris Kennis binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond. > Lees meer

>Martin Doeswijk: ‘Iedereen moet meedoen’

03-12-2018
‘Wij maken steeds meer en intensiever gebruik van onze bodem. De maatschappelijke opgaven waar we voor gesteld staan, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, kunnen niet doorgaan zonder structurele ingrepen in ons bodemsysteem. Het is daarom juist nu zaak om de draagkracht en vitaliteit van onze bodem - letterlijk de basis onder ons bestaan - met extra zorg te omringen’. Daarmee begint een zeer recent Memo van het Expert Netwerk Bodem en Ondergrond van Koninklijke NLingenieurs aan VNO/NCW. Een van de opstellers is Martin Doeswijk, in het dagelijks leven werkzaam bij Tauw als Director Business Unit Industry. > Lees meer

>Dendrochronologisch onderzoek moet worden gecertificeerd

20-11-2018
‘Verplichte certificering van dendrochronologen zou een bijzonder goede stap zijn’, aldus dendrochronoloog Esther Jansma. ‘Er zit in dat onderzoeksveld helaas ook veel kaf tussen het koren. Het werk van dendrochronologen is niet alleen van belang voor de archeologie, maar ook voor de bouwhistorie en kunsthistorisch onderzoek. Daarbij gaat het soms om onderzoek waar veel geld mee gemoeid kan zijn. Draagt onderzoek naar de ouderdom van een houten schilderijpaneel bij aan de vaststelling dat dit schilderij inderdaad van de hand van Jeroen Bosch zelf is? Dan kan het opeens om vele miljoenen euro’s gaan’. > Lees meer

>We moeten leren ook zelf adaptief te werken

06-11-2018
‘Gaat het om waterbeheer, dan is onze kracht ook onze zwakte. We hebben door de eeuwen geleerd hoe, met veel rekenen en meten, we kunnen inspelen op de bekende, vaste fysieke omstandigheden. > Lees meer

>‘De bodem is van een last een lust geworden’

22-10-2018
‘Dat de missie van Rijkswaterstaat Bodem+ is om overheden ondersteuning te bieden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond, daar ben ik trots op’. Het is een van bijdragen geweest van Henk van Zoelen in de ontwikkeling van Rijkswaterstaat Bodem+. De organisatie waarvan hij, de pensioengerechtigde leeftijd nu bereikt hebbende, afscheid neemt.  > Lees meer

>Laat vrijkomende vruchtbare bovengrond bestaan als bovengrond

08-10-2018
‘Laat de bovengrond bestaan als bovengrond. Zorg dat bij een ruimtelijke ingreep, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, de overtollige teelaarde opnieuw wordt toegepast als bovengrond. Denk daarbij ook aan een ander segment zoals een stadspark, een boomkwekerij of het verbeteren van landbouwgrond’. Een bevlogen man is Ruud van Uffelen, werkzaam bij RHDHV. Hij adviseert onder andere voor de Provincie Gelderland. Zijn missie: ‘meer zorg en aandacht voor bovengrond’. Klik hier voor het rapport.  > Lees meer

>Hoe een treinramp leidde tot technische voorspoed; 100 jaar geotechniek

25-09-2018
Op 13 september 1918 ontspoorde een trein bij Weesp, waarbij 41 doden vielen. De treinramp was de aanleiding voor gedegen bodemonderzoek en hieruit werd geotechniek geboren. > Lees meer

>‘Gevolgen van aanhoudende droogte niet altijd goed zichtbaar’

29-08-2018
‘Bermbranden, versnelde bodemdaling met verzakkingen in wegen, bomen die omvallen of takken die bij een flinke wind afbreken, het zijn zomaar enkele zichtbare voorbeelden van de gevolgen van aanhoudende droogte op onze bodem en ondergrond’. > Lees meer

>‘Nieuwe meettechnieken zijn niet altijd even handig’

17-07-2018
‘Wat een bijzonder bijkomend probleem bleek was de te gebruiken meettechniek. In 25 jaar veranderen meetmethoden, meetapparaten etc. etc. Wil je dan toch de gegevens van al die jaren vergelijkbaar houden, dan moet je consequent op dezelfde wijze en met dezelfde apparatuur bemonsteren en meten’. > Lees meer

>Tijd maakt meer biologische afbraak van PAK mogelijk

17-07-2018
Geef met PAK verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra van de Wageningen University & Research. Het voor micro-organismen beschikbare deel van de vervuiling kan in een jaar biologisch worden afgebroken. Het deel dat langzaam vrijkomt kan binnen zeven jaar worden afgebroken. Het overblijvende deel komt heel langzaam vrij uit de bodem en kan in de volgende 20 jaar worden afgebroken. De verdeling over de verschillende delen is meetbaar en het verloop van de biologische afbraak is daardoor voorspelbaar. > Lees meer

>‘Ik sprak altijd weer zeer gepassioneerde bodemprofessionals’

03-07-2018
‘De passie, de kennis en de voortdurende behoefte aan innovatie, dat is wat mij altijd lang heeft gefascineerd in de sector bodem en ondergrond’. Manon Snelder, redacteur van de nieuwsbrief en de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, gooit het roer om. ‘Ik vind het tijd geworden om – hopelijk – eenzelfde passie in een geheel andere maatschappelijke sector te vinden en daarover te kunnen schrijven’. > Lees meer

>‘Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld’

05-06-2018
'Bodemdeskundigen denken steeds meer mee boven het maaiveld, en dat is noodzakelijk om te komen tot een duurzaam gebruik van onze leefomgeving’, vertelt Meike Breedveld, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. > Lees meer

>Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

05-06-2018
‘In april zijn de 15 onderzoeksprojecten goedgekeurd die gaan lopen onder het Europese GeoERA-programma, een samenwerking tussen nationale en regionale geologische diensten van Europa’, aldus Yvonne Schavemaker. > Lees meer

>‘Modern wereldwonder – Geschiedenis van de Deltawerken‘!

05-06-2018
Op 7 juni verschijnt Modern wereldwonder, geschiedenis van de Deltawerken. De Deltawerken spreken nog steeds nationaal en internationaal tot de verbeelding. Zo’n zestig jaar na het begin heeft dit legendarische mammoetproject een status verworven die veel groter is dan die van andere grote twintigste-eeuwse ingenieurswerken in ons land. > Lees meer

>‘Het is nu zaak om met z’n allen de database te vullen’

22-05-2018
‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z'n allen de database te vullen', stelt Tjaart Vos vast. > Lees meer

>SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

22-05-2018
SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren.  > Lees meer

>Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB

16-05-2018
Op dinsdag 29 mei 2018 organiseert het Platform Toezicht Bodem (PTB) samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) een themadag voor toezichthouders en handhavers én deelnemers uit het bedrijfsleven. > Lees meer

>Het waarderen van ecosysteemdiensten

16-05-2018
Ton Breure, namens RIVM lid Regieteam ENBO ‘Hoe gaan wij zo duurzaam mogelijk om met onze leefomgeving? Hoe maken wij enerzijds optimaal gebruik van ons bodem- en watersysteem en borgen we anderzijds een gezonde nalatenschap daarvan voor onze volgende generaties? Met dat soort vragen houd ik mij bezig’, vertelt Ton Breure, topexpert ‘duurzame inrichting van de leefomgeving’ bij RIVM > Lees meer

>Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. > Lees meer

>‘Stroomlijnen van kennisuitwisseling’

13-03-2018
Hilde Passier, lid van het Regieteam Mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, ENBO, is het nog meer stroomlijnen van de kennisuitwisseling. Niet alleen het kennis delen tussen de partners onderling, maar ook tussen dit netwerk en de vele andere die er zijn. ENBO wordt gevormd door Rijkwaterstaat Bodem+, SIKB, TNO, RIVM en Deltares waar ikzelf werkzaam ben.  > Lees meer

>Op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheden

27-02-2018
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beweegt zich op het snijvlak van het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. > Lees meer

>SIKB Jaarcongres: succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan. > Lees meer

>Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

26-02-2018
Symposium Bodem Breed, hèt netwerkevent voor bodem- en ondergrondprofessionals, wordt dit jaar alweer voor de 29e keer georganiseerd. > Lees meer

>Klimaatadaptatie tussen Rijn en IJssel: ‘Burgers, bedrijven en overheden moeten dit samen oppakken’

29-01-2018
Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek? > Lees meer

>Een buizennetwerk in heel Nederland

29-01-2018
‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. > Lees meer

>Vierduizend objecten met cultuurhistorische waarde

29-01-2018
‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. > Lees meer

>Terugblik PBB-bijeenkomst ‘Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied

19-12-2017
Doeners en denkers moeten in beweging komen, om samen te werken aan een goede bodemkwaliteit in het landelijk gebied op de lange termijn. Met deze woorden verwelkomde dagvoorzitter René Schepers de deelnemers (‘diehards die ondanks het weeralarm waren gekomen’) van de Platform Bodembeheer-bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied op 11 december. De urgentie moet omhoog, zo luidde de boodschap in het besneeuwde provinciehuis te Overijssel. > Lees meer

>‘Vakmanschap is voor mij de drive’

05-12-2017
‘Vakmanschap is voor mij de drive. Dat die op peil wordt gehouden, dat er aandacht is voor scholing en het delen van ervaringen, zijn heel belangrijke onderdelen in mijn auditen’. Ronald van Leeuwen is auditor voor onder meer de certificatieregelingen BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen). Het hele jaar door bezoekt hij bedrijven ‘op het werk in uitvoering’. ‘Ik ga na of de gecertificeerde bedrijven de hun toegekende kwaliteiten borgen. De beoordelingsrichtlijn helpt henzelf, en mijzelf natuurlijk, voor de wijze waarop zowel de uitvoerende werkzaamheden als de administratieve vastlegging moeten worden verricht’. > Lees meer

>Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

05-12-2017
Zo’n 100 toezichthouders en handhavers op het gebied van (water)bodem bezochten op 28 november de landelijke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodembeheer, dit keer in Ede. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld. Terugblik op een geslaagde dag, met een Gelders accent, dankzij de gezamenlijke voorbereiding door de PTB-organisatie (door Rijkwaterstaat Bodem+ en SIKB) en de Gelderse Omgevingsdiensten. > Lees meer

>BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

05-12-2017
De ‘Bodem Toets en Validatieservice’ (BoToVa) heeft sinds de lancering in november 2014 inmiddels meer dan vijf miljoen monsters getoetst. De eerste negen maanden van dit jaar zijn alweer 1,15 miljoen toetsen uitgevoerd, tezamen goed voor 1,5 miljoen monsters. Sinds het ‘live’ gaan van BoToVa zijn er 3,65 miljoen toetsen uitgevoerd, samen 5,32 miljoen monsters bevattend. > Lees meer

>Drukbezochte informatiebijeenkomsten over modernisering BRL 9335

22-11-2017
SIKB verzorgde de afgelopen twee weken drie drukbezochte regionale informatiebijeenkomsten over de gemoderniseerde BRL 9335. Deze nieuwe versie wordt, samen met de bijbehorende vier protocollen, begin volgend jaar van kracht. > Lees meer

>Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

21-11-2017
Dat bodeminformatiebeheer leeft, bleek uit de goede opkomst en enthousiaste discussies tijdens de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’ op 15 november bij de gemeente Eindhoven. > Lees meer

>Geslaagd Symposium Bodem Breed 2017

09-11-2017
Op 8 november jl. vond de 29e editie van Symposium Bodem Breed plaats bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch. De organisatie kan terugkijken op een prachtig en druk bezocht symposium. > Lees meer

>Voorbeeldfunctie behouden

07-11-2017
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een erkenningsregime voor onze bodembescherming en passen de daarvoor opgestelde normen en regels voortdurend aan de actualiteit aan'. > Lees meer

>Waterbeheer en cultureel erfgoed: ‘Verbinden van materieel en immaterieel erfgoed‘

07-11-2017
'Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. > Lees meer

>Bouw mee aan de vraaggestuurde bodeminformatie van de toekomst - Bijeenkomst Platform Bodembeheer op 15 november 2017

25-10-2017
‘Bodeminformatiebeheer is hot’, zegt Linda Maring (Deltares, Platform Bodembeheer). ‘Aan de ene kant is er de Basisregistratie Ondergrond (BRO); daar krijgt nagenoeg iedereen die bodeminformatie inwint, opslaat en gebruikt mee te maken. > Lees meer

>Giflandschap Revisited

24-10-2017
‘Je beseft weer wat voor groot aandachtsveld dit nog is, nu en in de toekomst’, vertelt bodemdeskundige Willem Hendriks na een rondgang langs een aantal voormalige zwaar verontreinigde plekken, dwars door Nederland. Een project dat hij uitvoerde samen met onder andere collega expert Theo Edelman en fotograaf Wout Berger'. > Lees meer

>ILT geeft bodem hoogste prioriteit

11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de hoogste prioriteit. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022. In een toelichting geeft inspecteur-generaal Jan van den Bos aan dat ‘we onze taken en inspecties blijven uitvoeren. Maar we kunnen niet alles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop.’ > Lees meer

>Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. > Lees meer

>Overstap naar certificering in de archeologie een feit

11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek > Lees meer

>Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond verschenen

30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. > Lees meer

>Groeiende belangstelling voor GeoWeek

28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. > Lees meer

>Tweede ronde Kennisbudget Uitvoeringsprogramma

28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. > Lees meer

>Hoe een baggervolume te bepalen?

30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. > Lees meer

>Nieuw productieproces voor drinkwater kan duurzaam

11-02-2016
De inkoop van energie door een drinkwaterbedrijf blijkt doorslaggevend voor de uitkomst, bij het vergelijken van twee nieuwe drinkwaterproductieprocessen met levenscyclusanalyse. Met de inkoop van windenergie blijkt het productieproces op basis van membraanfiltratie minder belastend voor het milieu dan een meer conventionele manier van drinkwaterzuivering.  > Lees meer

>Rekenmodel voor chemische stoffen ‘Simplebox’ aangepast

15-01-2016
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het SimpleBox rekenmodel, waarmee wordt berekend aan welke concentraties chemische stoffen mens en milieu blootstaan, geüpdatet op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het model kan nu voor meer stoffen worden ingezet.  > Lees meer

>COB-congres ”Voorschot op de toekomst”

03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. > Lees meer

>Nieuwe methode voor beoordelen ecotoxicologische studies

16-10-2015
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een methode ontwikkeld om beter gebruik te kunnen maken van openbare wetenschappelijke literatuur bij de beoordeling van de effecten van chemische stoffen op waterorganismen. Openbare wetenschappelijke literatuur is een goede aanvulling op de standaardtoetsen die door de industrie moeten worden uitgevoerd, maar het is vaak lastig om de betrouwbaarheid van dit soort studies te beoordelen.  > Lees meer

>Advies voor aanpassing bodemnormen arseen, nikkel en DDT/drins

24-09-2015
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor een aantal bestrijdingsmiddelen en metalen onderzoek gedaan naar de bodemnormen. Hieruit blijkt dat de huidige bodemnormen voor arseen, endrin en het totaal aan DDTdichloordifenyltrichloorethaan-verbindingen, het ecosysteem onvoldoende beschermen.  > Lees meer

>Geoweek: Leerlingen boren in RIVM-grond

08-05-2015
Van 18 tot en met 22 mei is er de ‘Geoweek’ voor leerlingen uit het voortgezet- en basisonderwijs. Twee schoolklassen van basisscholen in de omgeving van Utrecht komen op dinsdag 19 mei op expeditie bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De expeditie is een van de initiatieven van het RIVM om mensen bewust te maken van de bodem en wat zich daar in en op afspeelt.  > Lees meer

>Doorvergiftiging onderbelicht bij ecologische beoordeling bodemverontreiniging

08-05-2015
Via doorvergiftiging in de voedselketen kunnen chemische stoffen soms een groter risico vormen voor de ecologie dan door het directe effect op organismen. Momenteel hebben overheden geen standaard werkwijze om doorvergiftigingsrisico’s van bodemverontreiniging op lokaal niveau te beoordelen. Dit blijkt uit een rapport van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  > Lees meer

>RIVM adviseert aanpassing bodemkwaliteitseisen PCB's

20-01-2015
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet een voorstel voor kwaliteitseisen van met PCBpolychlorobiphenyls (polychloorbifenylen) verontreinigde bodem. Als de grond volgens de norm van voldoende kwaliteit is, is deze geschikt voor bijvoorbeeld de functie wonen of industrie.  > Lees meer

>Ondanks landelijke daling blijft overschrijding nitraatnorm mogelijk in grondwater bij drinkwaterwinningen

04-12-2014
Door het aangescherpte mestbeleid zal de nitraatconcentratie naar verwachting verder dalen en zullen grote gebieden van Nederland gemiddeld aan de norm voldoen. Toch is het onzeker of de nitraatnorm voor grondwater wordt gehaald in grondwaterbeschermingsgebieden rondom drinkwaterwinningen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  > Lees meer

>Conferentie over landgebruik en waterkwaliteit

21-08-2014
In september 2015 vindt in Wenen de 2de internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQLand Use and Water Quality2015).  > Lees meer

>Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen boeken vooruitgang

19-06-2014
Provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders werken voortvarend aan gebiedsdossiers drinkwater. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit de eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwater van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  > Lees meer

>Innovatieve aanpak voor duurzaam beheerde stortplaatsen

16-05-2014
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ECNEnergieonderzoek Centrum Nederland hebben een innovatief beoordelingssysteem ontwikkeld om te toetsen of percolaatwater (afvalwater) uit duurzaam beheerde stortplaatsen, geen schade aan bodem en grondwater toebrengt.  > Lees meer

>Waterorganismen onvoldoende beschermd tegen bestrijdingsmiddel imidacloprid

24-04-2014
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij lagere concentraties voordoen dan verwacht.  > Lees meer

>RIVM ondersteunt stikstofaanpak met AERIUS

10-04-2014
De Regiegroep Natura 2000 en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangewezen als hoofdaannemer voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS, het rekeninstrument van de PAS. Met de PAS werkt Nederland aan het terugbrengen van de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden.  > Lees meer

>GLOBE-dag: bodem RIVM nader bekeken

07-04-2014
Op 8 april zijn docenten welkom op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de jaarlijkse GLOBEGlobal Learning and Observations to Benefit the Environment-dag. Deze dag wordt geopend door de kersverse ambassadeur van GLOBE en Directeur-Generaal van het RIVM, André van der Zande.  > Lees meer

>RIVM in Brazilië: inzet bodem-watersysteem voor klimaatbestendige gezonde stad

02-04-2014
Deze week heeft een delegatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Brazilië een cursus over bodembeleid gegeven. Wij deelden met Braziliaanse collega’s ervaringen en gaven uitleg over vernieuwingen in het Nederlandse bodembeleid. De cursus werd woensdag afgesloten met een brede slotconferentie, die werd geopend door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.  > Lees meer

>Interactieve website over ammoniak in natuurgebieden

27-03-2014
Een nieuwe interactieve website geeft inzicht in de concentraties van ammoniak in natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet deze concentraties sinds 2005 en stelt deze gegevens nu digitaal beschikbaar aan beleidsmakers, agrariërs, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden.  > Lees meer

>Europese afstemming waterkwaliteitsnormen gewasbeschermingsmiddelen nodig

10-02-2014
Waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen verschillen per lidstaat. Dat kan de aanpak van grensoverschrijdende problemen bemoeilijken. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu pleit voor een Europese afstemming van deze normen.  > Lees meer

>De bodem en ondergrond in beeld

24-10-2013
Kansen voor de bodem en ondergrond zijn nu zichtbaar als animaties op de website www.bodemambities.nl! Er zijn voor vier vormen van bodemgebruik animaties gemaakt; stad en industrie, wonen, recreatie en natuur en landbouw. De animaties van de activiteiten zijn ontwikkeld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant van Rijkswaterstaat.  > Lees meer

>Themabijeenkomst Inspectiebedrijven BodemBeschermende Voorzieningen

29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. > Lees meer

>Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders bevoegd gezag

29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' > Lees meer