Home  »  ENBONieuws   »   Onderzoek naar publiek-private kennisstructuur voor bodemenergie

Onderzoek naar publiek-private kennisstructuur voor bodemenergie


Illustratie: Kennisplatform Bodemenergie

Onmisbare schakel
‘Bodemenergie is een onmisbare schakel in de energietransitie. Een duurzame energietechniek, waarbij op heel efficiënte wijze gebruik wordt gemaakt van de warmte en de koeling die de aarde ons biedt. En na gebruik daarvan wordt deze thermische energie weer opgeslagen in diezelfde bodem’, licht Frank Agterberg van het Kennisplatform Bodemenergie toe. ‘We willen onderzoeken of het mogelijk is om de daarover beschikbare kennis en ervaring, of delen ervan, in één kennisplatform samen te brengen, Eén kennisinfrastructuur rond bodemenergie voor zowel de publieke als de private partijen. Die de uitwisseling kan ondersteunen van kennis en praktijkervaringen tussen de verschillende partijen. Op basis hiervan kan aan een gezamenlijke kennisagenda worden gewerkt’. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid’, vult Ron Nap aan, ‘zonder iets weg te gooien van wat nu al is opgebouwd’.  

Dichter bij elkaar brengen van uitvoerende en de regelgevende partijen, dat is de opgave. ‘Want’, stellen beide gesprekspartners, ‘nog maar al te vaak en te veel zijn de rollen verdeeld. Milieubelangen versus energieopgaven. Ministeries die soms tegenover elkaar staan. Overheden versus bedrijfsleven. ‘En dat terwijl de kennisagenda’s prima over elkaar te schuiven zijn. Sterker nog, die agenda’s hebben grote overeenkomsten. Dat maakt het zinvol om te komen tot een ‘multi-stakeholders platform. Een organisatie waarin men elkaar serieus neemt, onafhankelijk naar de opgaven kan kijken’, aldus de initiatiefnemers.  

Opstellen van advies
Een nieuw te vormen bodemenergie-kennisinfrastructuur dient publieke en private spelers in de bodemenergiebranche van informatie en kennis te voorzien om hun respectievelijke rollen goed te kunnen uitvoeren. Het overkoepelende doel hiervan is het verder opschalen van de techniek in de bouw- en renovatie-praktijk. Zo kan significant worden bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot voor verwarming en koeling van gebouwen.

Om daartoe te komen werken IKBE en het Platform Bodemenergie nu samen aan een advies. Hoe geef je vorm aan zo’n volledig dekkende kennisinfrastructuur, gedefinieerd ‘het netwerk van alle betrokkenen en de databases van de kennisagenda, -programma en de kennis zelf. En de continue actualisering daarvan’.

Frank Agterberg licht toe: ‘De beoogde kennisinfrastructuur wordt gebaseerd op de reeds bestaande gremia: het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie (IKBE) en het Kennisplatform Bodemenergie (KPBE). Die willen we dichter naar elkaar gaan schuiven. Daarvoor gaan we consultaties houden bij de aangesloten partners van deze platforms, bij het bedrijfsleven en andere relevante stakeholders, zoals overheidsorganen voor energie- en klimaatbeleid. Zo waarborgen we dat het voorstel voor de nieuwe kennisinfrastructuur goed word ingericht en breed wordt gedragen’.

Nalatenschap UP
‘Het uit te brengen advies’, geeft Ron Nap aan, ‘vloeit voort uit het nalatenschap van het Kennisprogramma van het UP Convenant dat eind vorig jaar is afgesloten. RWS neemt nu voor nog lopende UP-kennisprojecten de honneurs als opdrachtgever waar, totdat een nieuw bestuurlijk akkoord een nieuwe uitwerkingsvorm heeft gekregen. Wat nog binnen het UP door de convenants partners was goedgekeurd, willen we graag realiseren’.

Het onderzoek moet eind van de komende zomer leiden tot een advies aan IKBE. Naast de te initiëren consultatie kunnen belangstellenden zelf ideeën aandragen en voorstellen doen.

Kijk hier voor meer informatie.