Home  »  Agenda   »   Online bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem

Online bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem

Tijdens deze bijeenkomsten zal het merendeel van de workshops plaatsvinden die oorspronkelijk gepland stonden voor de platformdag van 16 november jl. Deze platformdag kon wegens de coronamaatregelen helaas niet in fysieke vorm plaatsvinden. Op 16 november jl. heeft daarom alleen het ochtendprogramma in online vorm plaatsgevonden.

De online PTB-workshops zijn bedoeld voor toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Ook vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers, en teamleiders van toezichthouders bodem, zijn natuurlijk van harte welkom.

U kunt zich hier opgeven voor één of voor beide ochtenden.

Workshops donderdag 27 januari 2022, 10.00 – 12.00 uur:

Inspectie van IBC-werken in de tijd
Wat zijn de bevindingen bij de inspecties op werken met IBC-bouwstoffen? En welke lessen zijn hieruit getrokken, bijvoorbeeld voor toezicht op werken met AEC -bodemassen? Marc Bergijk van ABV Haukes en Frank van Berkum van Frank van Berkum Consultancy & Initiatives (betrokken bij herziening SIKB protocol 6902) lichten het toe.

Asbest in druppelzones
Diverse overheden hebben de handen ineen geslagen en hebben een eenduidig beleidskader ontwikkeld voor asbestverontreinigingen in druppelzones van asbest daken. Dit heeft geresulteerd in een handreiking. Jeroen van Oostwegel van Geofoxx geeft een toelichting op de stand van zaken en de inhoud van de handreiking.

Blockchain-technologie en ketentoezicht
Vincent Hermens en Chris Geurts van RWS lichten het RWS project ‘Toepassen Blockchain-technologie’ toe. Binnen RWS wordt deze technologie gebruikt bij ketentoezicht. Er wordt ingegaan op de opzet en de eerste resultaten worden gedeeld.

Workshops dinsdag 15 februari 2022, 10.00 – 12.00 uur:

ILT-project Secundaire bouwstoffen
ILT gaat in 2021-2022 projectmatig extra toezicht uitvoeren op toepassingen van secundaire bouwstoffen. Maarten Busstra van ILT geeft een toelichting op het ILT-projectplan en geeft inzicht in de ervaringen tot nu toe.

Immobilisaat
Op verschillende locaties en werken is en wordt immobilisaat toegepast. Waar loop je als toezichthouder bij deze toepassing zo al tegen aan; als het immobilisaat op de locatie wordt gemaakt, maar ook wanneer het immobilisaat wordt aangevoerd. Huub Ragas van OMWB deelt hierover met u knelpunten en ervaringen wat betreft opslag en verwerking van minerale reststoffen, het aanbrengen en verdichten van het immobilisaat. Maar ook, wat als het werk zijn functie verliest, wat zijn dan de knelpunten en mogelijkheden.

Toepassing van IBC-bouwstoffen
Past het toepassen van IBC-bouwstoffen in een duurzame circulaire economie? Klaas van der Veen van de RUD Drenthe deelt met u zijn ervaringen.

U kunt zich hier opgeven voor één of voor beide ochtenden.