Home  »  Agenda   »   Platformdag Toezicht Bodem 26 november 2020

Platformdag Toezicht Bodem 26 november 2020


Bijeenkomst 2: De diepte in 

26 november 2020, 9.30 – 12.00 uur 

Toezicht bij boren voor gesloten bodemenergiesystemen
Door Maarten Busstra van IL&T en Ronald Cornelisse van OD Midden- en West-Brabant.

In 2018 en 2019 heeft IL&T thematisch onderzoek gedaan naar de naleving van de eisen voor boorwerk voor gesloten bodemenergiesystemen. Mede naar aanleiding van de bevindingen van IL&T hebben veel omgevingsdiensten hun toezicht op deze boringen geïntensiveerd. Maarten Busstra en Ronald Cornelisse gaan in op de controlepunten en geconstateerde tekortkomingen en de ontwikkelingen in de branche. Ook gaan zij in op de meerwaarde van samenwerking tussen omgevingsdiensten en gemeenten en IL&T.

Pauze

Biodiesel en bodembescherming
Leo van Kuijl, werkzaam bij Van der Heijde als tankinspecteur en auteur van SIKB Protocol 6802, neemt u mee in de betekenis voor het bodemtoezicht van het onderzoek naar effecten van biodiesel op ondergrondse ongecoate stalen tanks. De SIKB-rapportage rond corrosie door biodiesel en het advies rondom de wettelijke eisen aan tankinstallaties is in een persbericht in februari 2020 wereldkundig gemaakt. In vervolg daarop wordt momenteel het SIKB-protocol 6802 tekstueel aangepast om ervoor te zorgen dat ketencontaminatie in tanks vanuit dit protocol wordt tegengegaan. Daarnaast wordt een vervolgonderzoek gestart om te bezien of het mogelijk is om tijdig een beeld te krijgen van de corrosieschade en corrosiesnelheid in de tanks met behulp van een eenvoudige meting van indicatoren in slib van tanks die (mogelijk) kunnen duiden op aantasting van de tanks.

Leo van der Kuijl geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek, de voorgenomen aanpassingen in SIKB-protocol 6802 en de wenselijkheid van en mogelijkheden voor intensiveren van toezicht door gemeenten/omgevingsdiensten.

Afsluitend gesprek
Dagvoorzitter Annelies de Graaf kijkt samen met u en de sprekers terug op hetgeen deze ochtend is besproken. Daarbij is er ook nog gelegenheid om vragen te stellen en natuurlijk ook om met de sprekers in discussie te gaan.

Aanmelden 
U kun zich hier aanmelden. Voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u informatie voor het inloggen op MS Teams.