Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Geannuleerd: Regiobijeenkomst Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig), 2 april 2020

Geannuleerd: Regiobijeenkomst Bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig), 2 april 2020

In verband met de landelijke corona-maatregelen kan de regiobijeenkomst ‘bodem in het landelijke gebied – een nieuw elan (nodig)’ helaas niet doorgaan. Er wordt op dit moment bekeken of de bijeenkomst verplaatst kan worden naar een andere datum in mei of juni. Zodra hier uitsluitsel over is zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk bekend maken. 

Provinciehuis Flevoland, Lelystad

Zowel op dit moment, als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Momenteel worden hierover 4 regiobijeenkomsten georganiseerd.

Op 2 april 2020 vindt de vierde en laatste regiobijeenkomst in deze reeks plaats. Deze gaat over de bodem in het landelijke gebied. Een actueel onderwerp, gezien de beweging naar kringlooplandbouw, waarbij de bodem als de basis wordt gezien. Het gaat deze middag echter ook over de relatie met andere opgaven (natuur, energie, klimaat) en vraagstukken zoals: wat is een gezonde bodem? Is de huidige impuls voldoende of is er nieuw elan nodig?

Tijdens deze bijeenkomst wordt de kennis uit de projecten verbonden met de opgaven uit de regio en kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen. We zijn te gast bij de provincie Flevoland (adres: Visarenddreef 1, 8232 PH te Lelystad).

Programma

Tijd

Onderdeel

Spreker

12:30

Inloop met koffie en thee

 

13:00

Opening

Dagvoorzitter Bert Gijsberts (oud-gedeputeerde van de Provincie Flevoland)

13:05

Flevoland en haar bodem

Cora Smelik (Gedeputeerde Provincie Flevoland)

13.15

Inleiding kennisprogramma

Sverre van Klaveren (Unie van Waterschappen, verbonden aan het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond, )

13:30

Bodem als basis voor het landelijke gebied en het belang van kennis daarover

Gera van Os (Lector Aeres Hogeschool)

14:00

Deelsessies over cases en kennisprojecten:

 

Bodem als basis voor een nieuw landbouwsysteem, mmv UP-kennisproject Verrijkende Landbouw, Landbouw Meerdere Smaken en het Actieplan Bodem en Water in Flevoland. Deelnemers worden van harte uitgenodigd mee te denken in de omslag naar een landbouw die de bodem verrijkt. In deze sessie worden beide toegelicht en wordt onderzocht of het UP-project en het actieplan elkaar kunnen versterken.

Actieplan Bodem en Water:

Sandra Lenders (Provincie Flevoland)

 

Verrijkende Landbouw:

Liesbeth Schipper (RHDHV)

Peter Sloot (Aequator)

 

Bijna twee jaar geleden werd in het provinciehuis de Green Deal Voedselbossen getekend door ruim 25 enthousiaste organisaties. Thans is dat aantal toegenomen, kent de term Voedselbos veel meer bekendheid en zijn er vele serieuze plannen voor nieuwe voedselbossen. Het blijft nodig dat we deze voortgang blijven monitoren, bijvoorbeeld naar de effecten op de biodiversiteit en de inpasbaarheid in wet- en regelgeving. Op een interactieve manier wisselen we kennis en ervaringen uit. We werken aan oplossingen en formuleren aanbevelingen. Resultaat van het project is een handleiding beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen voor overheden.

Wouter van Eck (Voedselbos Ketelbroek)

Klarien Klingen (Toekomstboeren en lid Werkgroep Green Deal Voedselbossen)

Renée Zijlstra (Werkgroep Green Deal Voedselbossen)

 

Soil4U richt de aandacht op het belang van een gezonde bodem als basis voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en voor een klimaatrobuust en toekomstbestendig gebruik en beheer van het buitengebied. Met het landgoedmodel als uitgangspunt wordt er samen met de bewoners, gebruikers, lokale bedrijven, agrariërs en overheden in lokale clusters gebiedsgericht gewerkt aan de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, biodiversiteit en landbouw en landschap. In deze sessie bespreken we het gedachtengoed van het Soil4U project en welke lessen verschillende overheden hiervan kunnen leren.

Liesbeth Cremers (Landgoed Vilsteren)

Suzan Klein Gebbink (Soil4U)

15:15

Pauze en wisselmoment

Pauze en optie tot wisselen van sessie

15:30

Vervolg deelsessies over cases en kennisprojecten

 

16:10

Nieuw elan (nodig)?

Sessieleiders en de aanwezigen o.l.v. de dagvoorzitter

16:45

Borrel