Home  »  ENBONieuws   »   Samen met partners energie steken in nieuwe opgaven

Samen met partners energie steken in nieuwe opgaven

‘Dat is daarmee een pluim voor SIKB als organisatie en een pluim voor het netwerk. De organisatie en het netwerk maken het samen mogelijk de missie en visie te realiseren om praktijkgerichte richtlijnen op te stellen voor bodem, archeologie, bodembescherming en datastandaarden en daarmee bij te dragen aan de kwaliteitsborging in het beheer en onderhoud van onze bodem en ondergrond’.

Henk Koster heeft de eerste honderd dagen als directeur van SIKB er op zitten. ‘Ik heb een mooie erfenis gekregen die ik graag naar buiten breng. Want SIKB heeft in de afgelopen twintig jaar veel bereikt, soms meer dan voor de buitenwereld zichtbaar is. Tegelijk vragen nieuwe, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen om nieuwe accenten, nieuwe aandachtsvelden. Samen met de partners wil ik daar de komende tijd veel energie insteken’.

Nieuwe thema’s
‘SIKB heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende bruggenbouwer, is er in geslaagd overheden en marktpartijen gezamenlijk tot kwaliteitsborging te brengen van onze o zo belangrijke bodem en ondergrond, inclusief de archeologie en het dataverkeer. En bruggen moet je bouwen, maar ook onderhouden. Dat zie ik dus als een van mijn eerste taken’.

Henk Koster ziet daarnaast een aantal nieuwe taken en thema’s opdoemen, die vragen om andere accenten in het werk. ‘De eerste daarvan is de herhaaldelijk geuite wens tot vereenvoudiging en harmonisatie van de richtlijnen. “Kan het wat simpeler?” is de vraag die ik beluister en waarop we antwoord moeten geven. De tweede taak die ik zie is de gewenste versnelling in het vaststellen van richtlijnen of van wijzigingen. Zowel de markt als de overheid voelt die behoefte en samen met hen wil ik daar de komende tijd aan gaan werken. De derde taak is die van de kennisdoorwerking. De kennis zoals die is opgeslagen in de richtlijnen en protocollen op een moderne wijze toegankelijk maken, dus niet alleen via cursussen, lezingen en artikelen, maar bijvoorbeeld ook via social media, webinars, video’s etc.’.

Bodemtafel
‘Naast die drie taken zien we drie belangrijke thema’s om de komende tijd aandacht aan te schenken. Dat zijn achtereenvolgens klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie – alle drie met grote impact op de bodem en ondergrond en soms ook op archeologische werkzaamheden’.

Henk Koster signaleert dat de bodem en ondergrond in alle drie maatschappelijke thema’s een belangrijke rol spelen. ‘Het zou mooi zijn als we in aansluiting op de klimaattafel een bodemtafel kunnen organiseren. Dat biedt, constateert hij, ook de kans om als sector aansluiting te vinden bij andere werkvelden. ‘En het ligt heel dicht bij SIKB om hier een verbindende rol in te spelen. Het leren kennen van elkaar en van elkaars kennis is een belangrijke basis. Des te meer in relatie tot de aanstaande Omgevingswet, die een integrale benadering van onze leefomgeving voor ogen staat’.

Luisteren
Naast de Omgevingswet en de kansen en uitdagingen die deze voor SIKB kan bieden, noemt hij de verdere uitrol van de BRO een belangrijke opgave. ‘Het fundament voor de Basisregistratie Ondergrond is gelegd, nu moeten we samen met het netwerk kijken welke kansen dit biedt. Deels zijn dit elementen die al geagendeerd staan, zoals bodemverontreiniging en archeologie, maar die wellicht versneld zullen worden gerealiseerd. Ik ben heel benieuwd hoe onze stakeholders hier tegenaan kijken. Een belangrijke taak voor mij is en blijft dus het voeren van gesprekken met onze partners en te luisteren naar hun ideeën en wensen, zodat we blijven bouwen aan onze toekomst.’