Home  »  ENBONieuws   »   Water en bodem in de verkiezingsprogramma’s

Water en bodem in de verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november neemt Tussen bodem en ondergrond een duik in een aantal verkiezingsprogramma’s. Wie besteedt aandacht aan water en bodem, en op welke wijze?


Foto: Theo van Oeffelt

Water en bodem sturend

PvdA/GL

 • Betere waterkwaliteit. Duurzame natuurinclusieve land- en tuinbouw is hiervoor de sleutel. Deelname aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het hebben van een water- en bodemplan wordt verplicht voor alle agrariërs, waarbij zij zelf de voor hun bedrijf best passende maatregelen kunnen bepalen.
 • Hoger waterpeil in veenweidegebieden. In de veenweidegebieden (met een maximale drooglegging van-20 cm waar het kan tot -40 cm waar het moet), voorkomen we de oxidatie van het veen en daarmee bodemdaling en CO2-uitstoot. We geven prioriteit aan de gebieden waar de kosten voor waterbeheer nu al (vrijwel) net zo hoog zijn als de opbrengsten van de landbouw of waar de natuur achteruitgaat. Daar stimuleren we natte natuur en natte landbouw.
 • Passend waterpeil. We passen het uitgangspunt ‘functie volgt peil’ toe. Dat betekent dat we het waterpeil kiezen dat past bij het bodem- en watersysteem van een gebied en niet het peil dat past bij het huidige grondgebruik. In navolging van de provincie Noord-Brabant, met een grondwaterconvenant tussen alle waterpartners, komt er een nationaal Actieplan Verdroging

D’66

 • Er komen landelijke eisen aan grondgebruik, waarin bodem en water sturend worden, bijvoorbeeld alleen geschikte gewassen op uitspoelingsgevoelige gronden.
 • D66 streeft naar een duurzame samenleving, waar natuur en milieu in alle facetten van het leven een fundamentele rol spelen – van voedselproductie en woningbouw tot verdediging tegen een stijgende zeespiegel. Water, lucht, bodem en biodiversiteit zetten we op de eerste plaats als we keuzes moeten maken. Dat is uiteindelijk winst voor ons allemaal.

VVD

 • De inrichting van Nederland en water. Als we nieuwe wijken, bedrijventerreinen of kantoren bouwen, houden we eerst rekening met de kwaliteit van bodem en water, voordat we hier überhaupt gaan bouwen. Bij de bouw van nieuwe woonwijken moet de ontwikkelaar maatregelen nemen om goed om te gaan met extreme regenval, maar ook met periodes van droogte en hitte.

Volt

 • Een nationaal Deltaplan Waterland: De ligging van ons deltaland is al eeuwen een bron van welvaart en ontwikkeling. Maar leven met het water is niet vanzelfsprekend: Nederland moest het getijde beteugelen. Uit de bouw van dijken, het inpolderen van meren en de wereldberoemde Deltawerken sprak visie, innovatiekracht en een blik op de lange termijn. Wat Volt betreft, staan we nu op een soortgelijk kruispunt. Zonder maatregelen zullen er in 2030 in heel Nederland tekorten aan zoetwater ontstaan. Een ramp voor onze voedselveiligheid en onze manier van leven. Wereldwijd verwachten de VN dat Waterkwaliteit is voor ons land van cruciaal belang. Als tweede voedselexporteur ter wereld zijn we afhankelijk van genoeg schoon water, net als voor recreatie en transport. Toch is Nederland in Europa hekkensluiter als het gaat om waterkwaliteit; terwijl we in 2027 verplicht zijn om de minimale standaarden voor waterkwaliteit te halen. We willen een nieuwe stikstofcrisis op water voorkomen en schoon water behouden.
 • We verhogen het waterpeil in stappen, daar waar het nodig is om de natuur te beschermen en CO2 op te slaan in het veen.

ChristenUnie

 • Stuur op water en bodem. Water en bodem worden sturend in het ruimtelijk beleid (en landgebruik) van Nederland. De structurerende keuzes uit de beleidsbrief Water en Bodem Sturend worden uitgevoerd. De watertoets bij nieuwe vergunning moet dwingender doorwerken op ruimtelijke plannen en besluiten die invloed (kunnen) hebben op het watersysteem.

Bodem

D66

 • D66 wil maatregelen treffen om in 2030 tenminste 20 procent van alle land- en zeegebieden te herstellen. In 2050 zullen alle ecosystemen in goede staat hersteld zijn. Daarbij geldt ook dat er geen verslechtering mag optreden.
 • Naast stikstof is droogte een belangrijke oorzaak van achteruitgang, vooral op de zandgronden waar hydrologie de basis wordt voor het grondgebruik. Dit geldt ook voor de buffergebieden rondom Natura 2000-gebieden. Daarnaast wil D66 de grondwaterstand verhogen tot -0,30 onder maaiveld in veenweidegebieden, onder meer om verdere verzakking van huizen tegen te gaan.
 • De Nederlandse bodem is jaren verwaarloosd. D66 wil dat het de aandacht krijgt die het verdient en wil daarom een nieuwe nationale bodemstrategie om achteruitgang tegen te gaan en het op een duurzame manier te gebruiken. We gaan beter meten en strenger handhaven, waar de vervuiler betaalt.
 • Meer voorzorgsmaatregelen bij giftige stoffen: We maken het voor omgevingsdiensten mogelijk een minimalisatieplicht op te leggen voor potentieel zeer zorgwekkende stoffen.
 • Inwoners worden met het huidige toezicht en handhavingssysteem onvoldoende beschermd tegen ernstige gezondheidsgevolgen van economische activiteiten, bijvoorbeeld door (secundair) fijnstof. Het VTH-stelsel wordt zo aangepast dat niet de economische activiteit maar de gezondheid van de omgeving het uitgangspunt is.

NSC

 • Het is een grondwettelijke taak van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen. We kunnen de ogen niet sluiten voor de schadelijke effecten van de uitstoot en afvalstromen door de industrie van onder meer NOx, benzeen, PFAS, PAK’s en fijnstof. Het is een taak van de overheid om mensen te beschermen tegen een ongevraagde aantasting van hun gezondheid. Wij pleiten voor het aanscherpen en handhaven van emissienormen en het nemen van maatregelen om afvaldumping te stoppen. Het criterium ‘best beschikbare technologie’ moet zo worden gedefinieerd dat het geringste effect op de gezondheid en het milieu daarvan een integraal onderdeel is. Ook tussentijds moet worden getoetst aan de meest recente inzichten over gezondheids- en milieurisico’s. Toezicht en handhaving moeten door omgevingsdiensten en de ILT serieuzer worden opgepakt, mede op basis van signalen en klachten.

PVDD

 • Nederland maakt zich in Brussel sterk voor een ambitieuze bodemgezondheidswet met bindende doelen.

CDA

 • Goede bodemkwaliteit is essentieel in een klein maar druk land. In de afgelopen decennia hebben we veel gevraagd van de bodem. Omgevingsdiensten gaan strenger toezien op lozing van chemische stoffen. Er komt een investeringsimpuls voor geïntegreerde gewasbescherming, ook voor kleine gewassen, zodat de afhankelijkheid van chemische middelen afneemt. De toepassing van organische reststof wordt makkelijker. CO2-intensieve kunstmest wordt daarmee vervangen door natuurlijke varianten.
 • Bodem en water zijn het kapitaal van de agrarische sector. De bodem zal gezonder moeten worden en het water zal schoner moeten worden. Nu nietsdoen, zal leiden tot lagere opbrengsten in de nabije toekomst. Het CDA gaat niet voorschrijven hoe die kwaliteit verbeterd kan worden; dat weten agrariërs zelf veel beter. Wel zal het een plicht worden om de kwaliteit van bodem en water te verbeteren. In het belang van de grondgebruikers zelf.

BBB

 • Op veel plekken in Nederland is sprake van bodemdaling. Verzilting van wateren en bodem ligt op de loer. Dit gaan we tegen door te zorgen voor voldoende zoet water in sloten, beken en kreken en we zorgen ervoor dat de bodem voldoende vocht vasthoudt. BBB wil een praktische, gebiedsgerichte aanpak en geen generieke maatregelen.
 • In Nederland wordt er vervuilde grond gebruikt om diepe putten bij bijvoorbeeld zandafgravingen te vullen. De normen voor schone grond zijn momenteel niet scherp genoeg met de nodige gevolgen voor mens, dier en natuur en daarom moet er een nieuwe ‘aanpak vervuilde grond’ komen.

Waterkwaliteit

PvdA/GL

 • Betere waterkwaliteit. Om ons te behoeden voor grote problemen met het watersysteem leven we de Europese afspraken na: samen met de waterschappen en natuur- en agrarische organisaties zetten we een kwaliteitsoffensief in, zodat onze wateren in 2027 voldoen aan de Europese normen.
 • Alle vormen van onttrekking van grondwater door bedrijven, boeren en burgers worden vergunningsplichtig.
 • We laten de vervuiler betalen. We voeren een eerlijker belastingstelsel in voor waterbeheer, waterwinning en de waterzuivering, zodat de landbouw en industrie een reële prijs betalen voor de maatschappelijke kosten die ze maken. We schaffen de vrijstelling voor grootverbruikers op drinkwaterbelasting af. We zorgen voor strengere normen voor producenten die verantwoordelijk zijn voor medicijnresten, microplastics en chemische stoffen in het water. Ook benutten we de kansen voor het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater en het hergebruik van gezuiverd afvalwater, zodat de waterkringloop wordt gesloten.

D66

 • D66 wil dat Nederland zich maximaal inspant om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen.
 • We brengen de wet- en regelgeving voor het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen in lijn met de doelen van de Kaderrichtlijn Water. In de praktijk betekent dat minder gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen.
 • Toenemend medicijngebruik zorgt ook voor vervuiling. We maken medicijnproducenten medeverantwoordelijk voor het voorkomen van vervuild water en zorgen ervoor dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog beter gaan zuiveren.
 • Talloze fabrieken lozen vervuild en verwarmd water. We zorgen ervoor dat alle lozingsvergunningen worden geactualiseerd, waarbij de doelen van de Kaderrichtlijn Water als hard uitgangspunt dienen.
 • D66 wil naar een eerlijke belasting op leidingwater door het afschaffen van het maximumtarief. Iedereen, ook grootverbruikers gaan dan betalen naar gebruik. Zo gaan we verspilling tegen.
 • Er komt een publiekscampagne over het belang van voldoende schoon water en manieren waarop mensen daarvoor kunnen zorgen.
 • Ook mensen kunnen zuiniger omgaan met drinkwater. Zo is het eigenlijk gek dat we het toilet doorspoelen met drinkwater. We passen de bouwregelgeving zo aan, dat we waterbewuster gaan bouwen, waarbij het toilet wordt doorgetrokken met eerder verbruikt water. Ook wordt nieuwbouw waar mogelijk opgeleverd met een regenwaterton en een groen dak.
 • We stellen een subsidie beschikbaar voor mensen die in hun bestaande huis een grijswatersysteem willen aanleggen. We steunen innovaties voor het uitbreiden van onze drinkwaterbronnen, bijvoorbeeld het ontzilten van zeewater voor consumptie of industrieel gebruik.

NSC

 • Om de waterkwaliteit op orde te brengen, moeten emissies en lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater verder worden teruggedrongen. Ook de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater moet worden verminderd. We willen strengere afspraken maken met buurlanden over de waterkwaliteit van de Rijn, de Maas en de Schelde.
 • De toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater moet gegarandeerd zijn. Hiervoor is het niet alleen van belang om voldoende bronnen voor publieke drinkwaterwinning veilig te stellen. We moeten het watergebruik verminderen en met name nieuwe grootschalige winningen voor de industrie (zoals datacenters) goed afwegen.

VVD

 • Schoon en fris water. We moeten ons houden aan de Europese regels op het gebied van waterkwaliteit. Dat doen we niet ‘omdat het moet van Brussel’, maar omdat we schoon en veilig van het water gebruik willen blijven maken. Daarom komen we met aanvullende maatregelen om de kwaliteit van ons water te verbeteren. Zo hoeven we ons minder zorgen te maken over drinkwater en kunnen we recreëren op het water.
 • We voorkomen dat schadelijke stoffen ons (oppervlakte-)water vervuilen. Daarom zetten we in op bronaanpak: alle vervuilende stoffen zoals medicijnresten, microplastics, bestrijdingsmiddelen en andere zeer zorgwekkende stoffen moeten zo veel mogelijk uit het water geweerd worden, zowel in Nederland als binnen Europa. Dat betekent strenge regels en strenger handhaven. We versterken de samenwerking tussen omgevingsdiensten. Zo versterken we het toezicht op bedrijven en worden we strenger voor bedrijven die zich niet aan de wet houden.

PVDD

 • We zorgen voor echt schoon en voldoende water in Nederland. Er komt een kabinet dat er alles aan doet om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2025 te hebben behaald. Zo bouwen we ruimte in om eventuele laatste knelpunten nog op te kunnen lossen voordat in 2027 de juridische deadline valt en het land op slot moet omdat de overheid de noodzakelijke bescherming van ons water veel te lang voor zich uit heeft geschoven.
 • Bedrijven die water vervuilen worden aangepakt. Het Rijk neemt de regie over het toezicht en de handhaving van milieuwetgeving. Er komt meer capaciteit en expertise bij de toezichthouders. De boetes worden stevig verhoogd, passend bij de omzet van de beboete bedrijven.

CDA

 • We verbeteren de waterkwaliteit door afspraken te maken met de industrie. Vervuiling door drugsdumping en medicijnresten pakken we strenger aan. Om de waterbeschikbaarheid op peil te houden moeten het grondwater- en drinkwatergebruik omlaag. Lokale samenwerking is daarbij essentieel, zoals het bedrijf dat zijn restwater beschikbaar stelt voor gebruik door de buurman.

50 plus

 • De vervuiling van het oppervlaktewater en de daarmee gepaard gaande vervuiling van het grondwater door middel van overbemesting en gebruik van gewasveredelaars dient met een heffing te worden afgestraft.

BBB

 • Het gebruik van schadelijke stoffen die niet uit ons water kunnen worden gefilterd moet beperkt of verboden kunnen worden. Daarom zijn we kritisch op industriële lozingen, agrarisch gebruik van chemicaliën en menselijk medicijngebruik. Naast regelgeving is voorlichting van de consument een belangrijk instrument
 • BBB zegt: Meten = Weten. Daarom willen we dat in water gemeten wordt welke schadelijke stoffen gevonden worden en herleiden wie daarvan de originele eigenaar was. We spreken veroorzakers van lozing of uitspoeling aan.
 • Omdat water zich niet aan de landsgrenzen houdt, is het belangrijk dat er één realistische norm komt in Europa met betrekking tot waterkwaliteit en wet- en regelgeving die handhaving ook grensoverschrijdend mogelijk maakt.
 • We streven naar realistische doelen van de Kaderrichtlijn Water die haalbaar en betaalbaar zijn en zullen de provincies opleggen dat dus ook te doen.

JA21

 • Doelstellingen voor de KRW naar beneden bijstellen.
 • KRW normen- en meetmethoden per (internationaal) stroomgebied gelijktrekken

Volt

 • Waterkwaliteit is voor ons land van cruciaal belang. Als tweede voedselexporteur ter wereld zijn we afhankelijk van genoeg schoon water, net als voor recreatie en transport. Toch is Nederland in Europa hekkensluiter als het gaat om waterkwaliteit; terwijl we in 2027 verplicht zijn om de minimale standaarden voor waterkwaliteit te halen. We willen een nieuwe stikstofcrisis op water voorkomen en schoon water behouden. De veiligheid van boeren, tuinders, bodem en de waterkwaliteit moeten leidend zijn. Volt is daarom tegen het gebruik van glyfosaat en andere giftige bestrijdingsmiddelen. We willen dat Nederland tegen het afgeven van een Europese vergunning stemt.
 • We zetten kunstmatige intelligentie in om de lucht- en waterkwaliteit te monitoren en te meten op ontwikkeling en uitrol van gebruik AI om lucht- en waterkwaliteit te meten en monitoren en gericht te kunnen reageren.
 • Als onderdeel van het Deltaplan Waterland wil Volt breed investeren in een innovatie-ecosysteem waarbij ook filtrage van PFAS en andere schadelijke stoffen deel van uitmaken.
 • We verankeren de inspraak van burgers en een strengere doelstelling voor de kwaliteit van oppervlaktewater in Het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
 • We zorgen voor een strengere vergunningsverplichting voor alle onttrekkingen en lozingen in water die voldoet aan WHO-normen. Het Kiev-protocol moet, inclusief het Europese vervuilende stoffenregister (E-PRTR), volledig geïmplementeerd worden. Wederom wil Volt met het voorzorgsprincipe werken.
 • We verplichten lagere overheden om lozingsmeldingen en -vergunningen in openbare databases toegankelijk te maken.

Water (overig)

PvdA/GL

 • Natuurherstel buiten de beschermde natuurgebieden. We starten een ambitieus programma om basiskwaliteit natuur te realiseren, zodat we invulling geven aan dit deel van de Europese Natuurherstelwet. We gaan natuur verbinden, door programma’s zoals Ruimte voor Levende Rivieren, Natuurkracht Limburg, het herstellen van het Haringvliet als een riviermonding en het Lauwersmeer. We realiseren de OostvaardersWold.

D66

 • We verhogen het grondwaterpeil in veenweidegebied en rondom Natura 2000-gebieden. Het grondwater wordt op heel veel plaatsen in Nederland kunstmatig laag gehouden ten behoeve van de landbouw. Dat is slecht voor de bodem, voor de natuur én zorgt ervoor dat broeikasgassen die in de grond liggen opgeslagen, in de lucht komen.
 • We maken alle grondwaterputten vergunningsplichtig. Er zijn momenteel honderden grondwaterputten die niet geregistreerd staan. Met die putten wordt grondwater onttrokken, vooral voor de landbouw. Door alle grondwaterputten vergunningsplichtig te maken, kunnen we sturen op de omvang en voorkomen dat er te veel grondwater wordt gebruikt.
 • Grondwater is op sommige momenten schaars. Op die momenten geven we prioriteit aan maatschappelijke belangen zoals de drinkwatervoorziening en natuur.
 • We hebben meer ruimte nodig om water op te slaan. Door ruimte aan te wijzen voorwateropslag (buffers) kunnen we het water beter beheren: opslaan bij te veel water, gebruiken bij tekorten. We kijken zowel naar ruimte in het buitengebied, als in stedelijk gebied.
 • We nemen maatregelen in de landbouw die ervoor zorgen dat water beter wordt vastgehouden in de bodem. Zo willen we dat er op gronden waar water makkelijk wegspoelt geen gewassen worden geteeld die water slecht vasthouden. Ook stoppen we waar mogelijk met het jaarlijks opnieuw inzaaien van gras, zodat de grassen dieper kunnen wortelen en zo meer water vasthouden.
 • Nederland is een wereldwijde inspiratie voor de omgang met water. Onze dammen en dijken zijn een visitekaartje. Toch gaat het soms mis, zoals bij de overstromingen in 2021 in Limburg. We blijven inzetten op het verbeteren van de bescherming tegen wateroverlast zodat het water onze vriend blijft, en nooit meer onze grootste vijand wordt. We maken daarbij gebruik van natuurlijke oplossingen in lijn met de filosofie van Ruimte voor de Rivier.
 • We bereiden ons voor op het scenario waarbij de zeespiegel verder stijgt en de huidige kustbescherming niet langer voldoet. We starten daarom vóór 2027 met minimaal één proefproject voor nieuwe vormen van kustbescherming, zoals een brede dijk en/of eilanden met verschillende functies voor de Zeeuwse kust.

NSC

 • Er is een nieuw Deltaplan nodig om het land te beschermen tegen overstroming en om in te spelen op wateroverlast, bodemdaling én droogte. De beschikbaarheid van zoet water moeten we hierbij vergroten door water langer vast te houden en meer ruimte te creëren voor waterberging.
 • In landsdelen die kwetsbaar zijn voor overstroming vanuit zee en rivieren, concentreren we geen functies meer die vitaal zijn voor het land. We spreiden grootschalige nieuwbouwprojecten over het land.
 • We koesteren de waterschappen; zij waarborgen de bestuurlijke aandacht voor veiligheid tegen overstroming en waterbeheer. Dit is een bestaansvoorwaarde voor ons land.
 • Er moet meer aandacht komen voor de funderingsproblematiek die op steeds meer plekken in Nederland speelt door bodemdaling en verlaging van de grondwaterstand. De omvang van het probleem wordt al jarenlang bestudeerd, maar een overtuigende aanpak ontbreekt tot dusverre. Wij willen een start maken met een nationale aanpak van het probleem, gebaseerd op een heldere verdeling van private en publieke verantwoordelijkheden.

VVD

 • Voldoende drinkwater voor iedereen. We willen dat je je geen zorgen hoeft te maken over zoiets normaals als drinkwater. We proberen water zoveel mogelijk te hergebruiken en gaan aan de slag met het winnen van nieuwe drinkwatervoorzieningen.

PVDD

 • Een zo natuurlijk mogelijk waterpeil wordt leidend bij beslissingen over gebruiksfunctie. Grondwaterstanden worden niet langer kunstmatig verlaagd ten gunste van de landbouw. Zo krijgen natuurgebieden die gevoelig zijn voor verdroging de kans om te herstellen. Veengronden worden weer vernat en kunnen dienen als klimaatbuffer.
 • Het gebruik van water is niet langer een vanzelfsprekend recht. Alle grondwateronttrekkingen worden vergunningsplichtig, waarbij natuur en drinkwater prioriteit krijgen.
 • Het illegaal oppompen van grote hoeveelheden water (illegale waterputten) wordt aangepakt.
 • Hemelwater kan vervuild raken door afval op straat of verontreiniging op industrieterreinen. Hemelwaterafvoeren van bedrijven worden losgekoppeld van de riolering en voor bedrijven wordt het afvoeren van verontreinigd water verplicht.
 • Het vergroenen van tuinen wordt sterk gestimuleerd zodat water makkelijker de grond in kan trekken. We gaan bijvoorbeeld nieuwbouwhuizen opleveren met (turfvrije) grond, in plaats van zand. Ook in de openbare ruimte worden minder tegels gebruikt, hier komt beplanting voor in de plaats.
 • Grote bedrijven moeten meer gaan betalen voor drinkwater. De leveringsplicht voor nieuw te vestigen (niet cruciale) bedrijven vervalt.
 • De vrijstelling van de leidingwaterbelasting bij gebruik van meer dan 300 kubieke meter vervalt. In plaats daarvan komt er een progressieve waterbelasting zodat industriële grootverbruikers, zoals de chemische en de voedingsindustrie, de rekening krijgen van hun hoge waterverbruik.
 • In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. Sluizen en gemalen worden aangepast, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Visserij in de omgeving van die vispassages wordt per direct verboden. Vismigratieroutes van en naar zee worden veilig voor vissen en de Haringvlietsluizen worden verder geopend.
 • Er komt een waterverbinding en vismigratieroute tussen het IJsselmeer en het Markermeer.

CDA

 • Als Nederlanders zijn we wereldkampioen watermanagement. We hebben de kennis en de ervaring om weerbaar te zijn tegen droogte en hittegolven, tegen wateroverlast en overstromingen. Voor het behoud van deze kennis en vaardigheden is een sterke maritieme maakindustrie cruciaal.
 • We werken aan een verbeterd watersysteem in Caribisch Nederland en exporteren onze kennis ook internationaal.

50 plus

 • Er dient een belasting per kubieke meter te komen op het onttrekken van oppervlakte- en grondwater. Het plafond van 300 kubieke meter uit de belasting op het leidingwater komt te vervallen.

BBB

 • BBB vindt het belangrijk dat onze waterschappen blijven bestaan.
 • Bij het zuiveren van afvalwater komen veel potentiële grondstoffen vrij. Deze worden nu vaak verbrand. BBB wil de wetgeving veranderen, zodat deze grondstoffen hergebruikt kunnen worden.
 • Als vruchtbare delta, passeert in Nederland veel zoet water vanuit meerdere Europese landen. Om de hoeveelheid zoet water in onze rivieren en Zeeland op peil te houden voor een leefbaar Nederland, dienen er afspraken gemaakt te worden in Europa die de verdeling van water organiseren en zullen we in moeten zetten op stuwen en sluizen om de waterafvoer beter te kunnen controleren.
 • We zien dat de dynamiek van rivieren zoals de Rijn, Waal en de IJssel verandert. Dit vraagt om een duidelijke verdeling van het water richting onze zoetwaterbekkens zoals het IJsselmeer. Daarom zet BBB in op een betere regionale afstemming tussen meerdere programma’s die het beheer en veiligheid van ons water moeten regelen, zodat we voldoende zoet water hebben tijdens droogte.
 • De beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk, terwijl slechts 7% van het geproduceerde drinkwater voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Bij nieuwbouwwoningen willen we zoveel mogelijk inzetten dat het (hemel)water hergebruikt wordt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten. In bestaande woningen willen we deze systemen verder stimuleren. Dit verlicht de druk op de rioolwaterzuivering en vermindert de druk op onze drinkwatervoorraad.
 • Door grondwaterpeilen regionaal aan te passen, hergebruik van water te stimuleren en waar mogelijk oude watergangen in te zetten, kunnen we water langer vasthouden in de bodem. Om Nederland te blijven beschermen tegen hoogwater, investeren we in dijk- en kustbescherming. We blijven inzetten op innovatie en (inter)nationale samenwerking om Nederland ook in de toekomst veilig te houden. Om de impact van deze bescherming voor dijkbewoners zo minimaal mogelijk te maken, zetten we in op binnendijkse dijkverzwaring.
 • Het winterbed van de uiterwaarden bestaat al eeuwen en hoort bij het karakter van Nederland. Al die jaren hebben ze de functie van waterberging, natuur en landbouw gehad. BBB wil dat dit karakter behouden blijft en daarom is bijvoorbeeld het bebouwen van deze uiterwaarden ongewenst.
 • Voor BBB is het belangrijk dat landbouwkundige bedrijvigheid mogelijk blijft in het veenweidegebied. Pilots met water-infiltratiesystemen en andere maatregelen geven hoopvolle eerste resultaten. Deze zouden op grotere schaal toegepast moeten worden.

Christen Unie

 • Schoon drinkwater en kwalitatief goed oppervlaktewater. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet uiterlijk in 2027 in heel Europa de kwaliteit van het water op orde zijn, zowel chemisch als ecologisch. We houden vast aan deze doelen en houden hier rekening mee in het beleid voor mest, gewasbescherming en geneesmiddelen en de inrichting van de waterlopen. De KRW-doelen en de bijbehorende normen moeten expliciet en bindend doorwerken in de wetgeving, regelgeving en besluitvorming op alle beleidsterreinen die mede bepalen of de KRW-doelen worden bereikt. Alleen op die manier blijft ons drink- en oppervlaktewater schoon.
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De voortgang van de maatregelen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zoals geformuleerd door LTO, waterschappen en provincies, wordt nauwlettend gemonitord. Bij onvoldoende resultaat komt er landelijke wetgeving.
 • Ontwerp een waterbesparingsplan. Er komt een nationaal plan van aanpak voor drinkwaterbesparing. Industrieel drinkwatergebruik wordt tegengegaan en zoveel mogelijk vervangen door oppervlaktewater. Gemeenten krijgen de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen en het opleggen van verplichtingen tot waterbewust bouwen. Het gebruik van (zelf opgevangen) water wordt breder toegestaan, onder voorwaarde van de volksgezondheid.
 • Naar toekomstbestendig bouwen. We scherpen de regels aan zodat woningen klimaatbestendig en waterrobuust en natuurinclusief worden gebouwd op toekomstbestendige locaties. Decentrale overheden krijgen hulp om de al bestaande mogelijkheden hiervoor beter te gebruiken. De ruimtelijke kaders, (bouw-)regelgeving en het watertoets-proces worden versterkt, zodat woningen klimaatbestendig en waterrobuust worden gebouwd op de, vanuit water en bodem gezien, juiste locaties. Decentrale overheden worden door de Rijksoverheid ondersteund om de al bestaande mogelijkheden om toekomstbestendig te bouwen beter te gebruiken.
 • Pak verzilting beter aan. We onderzoeken en stimuleren de mogelijkheden voor de ontwikkeling van landbouw op nattere en verzilte gebieden.
 • Realiseer de Hollandkering. Door een extra waterkering in de Nieuwe Waterweg te realiseren, achter de Maeslandtkering, wordt de faalkans van de waterkering in de Rijnmond fors teruggebracht. Deze zogenaamde ‘Hollandkering’ zorgt daardoor voor minder intensieve dijkversterkingen in het achterland, waardoor ruimte en geld wordt bespaard.
 • Aanpak funderingsproblematiek. Als gevolg van keuze uit het verleden, voor onder andere lage waterstanden, neemt de paalrot en funderingsproblematiek steeds meer toe. Het Rijk, Provincies, waterschappen en gemeenten erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin en nemen meer regie in de aanpak van deze problematiek.