Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Platform Toezicht Bodem
Welkom op de site van het Platform Toezicht Bodem!

Een landelijk platform voor toezichthouders bodem
Het Platform is primair bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van vooral gemeenten, milieudiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en / of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom.

Bijeenkomsten Platform Toezicht Bodembeheer

Op donderdag 9 juni 2016 heeft de laatste bijeenkomst van het PTB plaatsgevonden.

Klik hier voor de presentaties.

De volgende onderwerpen stonden op het programma:

 • De ‘Essentiele eisen’ worden op 1 juli as. van kracht. De laatste stand van zaken wordt toegelicht, de gevolgen voor het toezicht worden geschetst en er wordt nader ingegaan op de rolverdeling tussen de IL&T, omgevingsdiensten, waterschappen en gemeenten.
 • Op deze PTB-dag veel aandacht voor bodemenergie.
  Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) en de rolverdeling tussen IL&T en de omgevingsdiensten daarbij worden kort toegelicht.
  Ook worden de (voorlopige) uitkomsten van de evaluatie van het WBBE, die momenteel in uitvoering is, gepresenteerd.
  Daarnaast kunt u ervaringen uitwisselen aan de hand van een presentatie van praktijkervaringen met het WBBE door een omgevingsdienst.
  De IL&T zal een toelichting geven op de speerpunten die zij in het kader van het WBBE van belang vindt en zal samen met de aanwezigen verkennen hoe het toezicht WBBE nader ingevuld kan worden en welke rolverdeling daarbij mogelijk is.

 • Het voornemen is om in het kader van Inspectieview Milieu standaard (digitale) controlelijsten voor het toezicht in het kader van de Wbb en het Bbk te ontwikkelen.
  De stand van zaken en het beoogde eindresultaat komen worden toegelicht.
  Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die een nieuwe GIS-applicatie gaat bieden voor het toezicht op het Bbk. De applicatie is momenteel in ontwikkeling en heeft tot doel om zicht te krijgen op niet gemelde/onbekende graafactiviteiten.

 • De Omgevingswet komt er aan. De contouren en de inhoud voor bodem worden steeds duidelijker.
  Toegelicht wordt hoe bodem een plek krijgt in de Omgevingswet en de Omgevingsbesluiten, en wat de nieuwe wetgeving gaat het betekenen voor het toezicht op saneringen en grondstromen.

 • Bij grote projecten als rivierverruiming en ontpoldering kan veel grond vrijkomen.
  Aan de hand van een aantal cases worden praktijkervaringen uitgewisseld over de risico’s en knelpunten die je zo al tegen komt bij het toezicht op rivierverruimingsprojecten.

 • Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om eigen praktijkgevallen en situaties aan de orde te stellen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dinsdag 17 november 2015 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van het Platform Toezicht Bodembeheer. Op deze PTB-dag is weer aandacht besteed aan actuele zaken en diverse praktijkgerichte onderwerpen. Klik hier voor de presentaties.