Home  »  Agenda   »   Digitale bijeenkomst platform bodembeheer: Jaaroverzicht bodem in 2021

Digitale bijeenkomst platform bodembeheer: Jaaroverzicht bodem in 2021

Graag nodigen we u uit voor een online-bijeenkomst (van 09.00 – 10.30 uur), georganiseerd door het Platform Bodembeheer en het Initiatief Bewust Bodemgebruik.

De deelnemers van Platform Bodembeheer hebben de afgelopen week hun stem laten horen in een enquête. Op 25 november laten we zien wat dat heeft opgeleverd: welke onderwerpen staan voor 2022 in de belangstelling? We gaan daar ook over in gesprek.

De ambassadeurs van Bewust Bodemgebruik lanceren op 25 november hun actieprogramma 2022. Hun leidraad is het Manifest TerrAgenda 2020-2030, waarin ze onder meer pleiten voor het stoppen van bodemdegradatie en meer regie op het beheer van bodem- en watersystemen.

En als we dan het digitale glas heffen: is het dan half vol of half leeg?

Gaat het bodemjaar 2021 de boeken in als het laatste jaar met een eigenstandige wetgeving (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit) voor bodemkwaliteit en de constatering dat er op de werkvloer steeds minder uitvoeringskracht voor dit onderwerp beschikbaar is? En dat we steeds meer crises kennen die met het bodem- en watersysteem te maken hebben? Denk aan bodemdaling, verzilting en vergrijzing van het grondwater, verdroging, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, stikstof, nog meer nieuwe stoffen? Wat is ons antwoord?

Of gaat het jaar juist de boeken in als de start van een grote verandering? Een verandering die ertoe leidt dat de kracht en de kwetsbaarheid van het bodem- en watersysteem centraal komen te staan in de realisatie van grote opgaven in het fysieke domein? Woningbouw, energietransitie, ruimtelijke adaptatie, kringlooplandbouw, drinkwaterveiligheid: is er het besef dat de bodem een systeem is én nodig is voor het behouden van onze primaire levensbehoeften?

Wat gaan we op 25 november doen?

Zoals het bij een jaaroverzicht hoort, kijken we aan de hand van een tijdlijn naar onze bijeenkomsten in 2021 en hun opbrengsten. Naast een terugblik op het jaar 2021 willen we juist ook vooruitkijken naar het jaar 2022, daarom zullen we ook stil staan bij de toekomst en relevante onderwerpen voor het komende jaar. De ambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik zullen hun actieprogramma 2022 lanceren. We zullen ook aandacht besteden aan de onderwerpen en ontwikkelingen die door het brede publiek relevant geacht worden, dit doen we door middel van een enquête onder de deelnemers die voorafgaand aan deze bijeenkomst is rondgestuurd. In werksessies spreken we daar over verder: is uw glas half vol of half leeg?

Is uw interesse gewekt? Graag tot 25 november!  Als u zich aanmeldt krijgt u vlak voor de bijeenkomst een link toegezonden.  

U kunt zich hier aanmelden