Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Platform Toezicht Bodem
Welkom op de site van het Platform Toezicht Bodem!

Een landelijk platform voor toezichthouders bodem
Het Platform is primair bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van vooral gemeenten, milieudiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en / of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom.

Bijeenkomsten Platform Toezicht Bodembeheer

Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB.

Op dinsdag 29 mei 2018 organiseert het Platform Toezicht Bodem (PTB) samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) een themadag voor toezichthouders en handhavers én deelnemers uit het bedrijfsleven.

Op deze dag staan de verschillende beelden van en visie op het toezicht in het bodembeheer centraal. Sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven vertellen over hun ervaringen met het bodemtoezicht. Vanuit de uitvoering wordt belicht welke verschuivingen er in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de aard en de context van het bodemwerk. Op basis daarvan worden mogelijke denklijnen gepresenteerd voor de toekomstige invulling van bodemtoezicht en de uitvoering van het bodembeheer onder het regime van de Omgevingswet. Deze presentaties vormen de basis voor de workshops tijdens het middagprogramma, waarin u kunt meedenken over de toekomstige inrichting van het toezicht op de uitvoering het bodembeheer.

Deze themadag is vooral bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en bevoegde gezagen die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Uiteraard zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers én vertegenwoordigers uit de branche van harte welkom.

Locatie: Vergadercentrum ’Domstad’ te Utrecht.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur)

Klik hier voor het programma van deze themadag. U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze dag is gratis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op dinsdag 28 november 2017 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van het Platform Toezicht Bodem (PTB).
Deze PTB-bijeenkomst werd samen met de Gelderse Omgevingsdiensten georganiseerd.

Klik hier voor de presentaties.

In het plenaire programma in de ochtend werd u geïnformeerd over verschillende actuele ontwikkelingen: 

  • De aanpak en resultaten van het ketentoezicht op grondstromen in Gelderland;

  • De laatste ontwikkelingen rondom het Aanvullingsbesluit Bodem en de overgang van de bodemregeling naar de Omgevingswet;

  • Het nieuwe Gelders beleid voor lood en asbest in bodem.


Tijdens het middagprogramma kon u deelnemen aan interactieve workshops:

  • Werken met de Landelijke Handhavingsstrategie; uitwisselen van werkwijzen aan de hand van praktijkvoorbeelden;

  • Het ’Barrièremodel’; wat is het en wat kunt u ermee als bodemtoezichthouder;

  • Toezicht op bodemonderzoek in relatie tot ‘asbest in puin’; workshop verzorgd door IL&T;

  • Samenwerken bij toezicht op bodemenergiesystemen; workshop verzorgd door IL&T;

  • Wat heeft u nodig aan kennis en instrumenten om goede invulling te geven aan het toezicht op de toekomstige Omgevingswet? Het project ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ hoort graag de vragen die bij bodemtoezichthouders leven en neemt de oogst mee als huiswerk voor ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

  • Workshop praktijkvragen; deel uw vragen en ervaringen en scherp uw eigen oordeel aan de inzichten van collega’s. 

  • Verkenning van het streefbeeld voor de toekomst voor toezicht en handhaving op grond, bagger en bouwstoffen, onder leiding van de Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op donderdag 9 maart 2017 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van het Platform Toezicht Bodembeheer

Klik hier voor de presentaties. Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2015 en 2016 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden van het Platform Toezicht Bodembeheer. Op deze dagen is weer aandacht besteed aan actuele zaken en diverse praktijkgerichte onderwerpen. Klik hier voor de presentaties van 17 november 2015. En klik hier voor de presentaties van 9 juni 2016.