Home > Platforms > Platform Toezicht Bodem > Verslagen en publicaties Platform Toezicht Bodem

Verslagen en publicaties Platform Toezicht Bodem

Bijeenkomst 12 november 2020

Op donderdag 12 november 2020 vond de bijeenkomst 'toezicht in transitie' plaats. Hieronder vindt u de presentaties en een terugblik van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 26 november 2020

Op donderdag 26 november 2020 vond de bijeenkomst 'de diepte in' plaats. Hieronder vindt u de presentaties van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 14 november 2019

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst op donderdag 14 november 2019.

Bijeenkomst 29 mei 2018

Op dinsdag 29 mei 2018 vond de laatste bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:

Bijeenkomst 28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 vond de laatste bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:

Bijeenkomst 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:

Welkom en actualiteiten

Landelijke handhavingsstrategie (LHS) - De Boer Milieu opleidingen

Puin en Asbest in grond; hoe te onderzoeken - ILT

Toezicht en handhaving in de OW - Rijkswaterstaat

IBC locaties - SIKB

Bodemrisico’s bij drugslaboratoria - Arnicon

Controlelijsten bodem - ICTU

Mini-cursus Asbestherkenning - KOVA

Praktijksituaties


Bijeenkomst 9 juni 2016

Op donderdag 9 juni 2016 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:

Welkom en actualiteiten

Essentiële Eisen - Rijkswaterstaat

Bodemenergiesystemen - OD Haaglanden

Uniforme controlelijsten - ICTU

Bodem in de Omgevingswet - Ministerie I&M

Ervaringen toezicht bodemenergiesystemen - OD Haaglanden

Toezicht Bodemenergie - ILT

Risico's beperken, leefbaarheid vergroten - OD Noordzeekanaalgebied

Controlelijsten HUM's bodem - SIKB

Ervaringen uit het toezicht bij grote projecten - Rijkswaterstaat

Bijeenkomst 17 november 2015

Op dinsdag 17 november 2015 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:
Opening en actualiteiten
Het nieuwe Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstelsel (VTH-stelsel) 
Evaluatie VTH stelsel
Ervaringen met interbestuurlijk toezicht
Het belang van samenwerking in de keten met de ketenpartners
Ketenaanpak verontreinigde grondstromen in Gelderland

Workshops:
Combineren en analyse van data
Grip op grondstromen

Bijeenkomst 11 november 2014

Op dinsdag 11 november 2014 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Welkom en actualiteiten - Henk van Zoelen, RWS / Bodem+

Samenwerkingsverbanden Politie nader toegelicht - Ad Nieuwdorp

Essentiele eisen en het BbK - Michel Gadella, RWS / Bodem+

HUM en BUM Bodemenergie - Manfred Beckman Lapré, RWS / Bodem+

ILT thema-inspectie BRL 6000 en 7000 - Maarten Busstra en Francisco Leus, ILT

Workshop praktijksituaties - Herman Miedema

Werkgroep KBB&B - Natascha Grundeken, ODH en Jeroen Telder, ODNZKG

Applicaties Toezicht & Handhaving - Erik Doekemeijer, SIKB

ILT-Inspectie mobiele puinbrekers; kansen voor samenwerking - Ronald Peters, ILT

Bijeenkomst 3 april 2014

Op donderdag 3 april 2014 heeft er een PTB-bijeenkomst plaatsgevonden.

We hebben op deze dag eigen praktijksituaties en praktijkvragen besproken. Er zijn dus geen presentaties gegeven.

Bijeenkomst 12 september 2013

Op donderdag 12 september jl. vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Opening en actualiteiten - Marc Langenhuijsen, OD Midden- en West-Brabant

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen - Manfred Beckman Lapré, RWS Leefomgeving

PIM: Info-uitwisseling Inspectieview milieu - Titia van Leeuwen, PIM

Workshop Discussie Bbk-aspecten - Marcel Cassee, RWS Leefomgeving

Workshop PIM - Berend Timmer, PIM

Workshop Toezicht en Kwalibo - Berend Timmer, PIM

Bijeenkomst 22 januari 2013

Op dinsdag 22 januari jl. vond de er een plaats van het Platform Toezicht Bodem, ditmaal in Woudschoten te Zeist.

Opening en actualiteiten - Richard Eertman

Bodemtoezicht door ILT - Jessica van Swigchem

Wet revitalisering generiek toezicht - Ronald Bloemsma

Verbetering besluit bodemkwaliteit - Jeroen Telder

Ketenhandhaving - Natascha Grundeken

Samenvatting praktijkgevallen

Bijeenkomst 12 juni 2012

Op dinsdag 12 juni vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem, ditmaal in Meeting Plaza te Utrecht.
Ook op deze platformdag is er weer veel gelegenheid geweest om onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Een aantal collega's is bereid gevonden tijdens het middagprogramma hierbij het voortouw te nemen. Verder gaven we op deze dag in ieder geval ook veel aandacht aan asbest; we stonden o.a. stil bij de laatste ontwikkelingen in regelgeving en beleid. Vanuit diverse gezichtspunten werd hier nader op ingegaan.  

Opening en actualiteiten - Theo Edelman, SIKB

Recente ontwikkelingen: asbestnormen - Martijn van Rijn, NEN

Hoe komen de meetwaarden van asbest in grond tot stand  - Jaap van der Bom, NVPG

Vergelijkbare problemen en oplossingen voor toezicht - Otto Hegeman, SGGV

Arbowet & (asbest) verontreinigde grond - Wim Scheltema, Inspectie SZW

Samenvattingen middagdiscussies 

Bijeenkomst 23 november 2011

 

PLATFORM TOEZICHT BODEM

23 november 2011

Op 23 november 2011 heeft het Platform Toezicht Bodembeheer haar 2e praktijkdag in 2011 georganiseerd. Deze dag kende als thema 'De Dagelijkse Praktijk' en stond onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Fred Kok. Klik hier voor de presentatie van de opening.

Anders dan voorgaande bijeenkomsten is deze keer niet gekozen voor workshops, maar voor een aanpak/werkvorm tussen world-café en intervisie, vooral ook om de netwerkfunctie van de PTB-dagen beter te benutten.

In de ochtendsessie zijn de eerste ervaringen van een RUD door Ruud Hakkeling en Casparus Hensen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid toegelicht. Welke veranderingen op het gebied van toezicht op bodem en  grondstromen brengt de RUD met zich mee ? Klik hier voor de presentatie.

Aansluitend zijn de ca. 65 deelnemers verspreid over 8 praktrijktafels, waarbij deelnemers werd verzocht nijpende knelpunten uit de eigen praktijk aan te dragen en gezamenlijk tot een analyse te komen.

In de middagsessie heeft Vincent van Vliet van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) een presentatie verzorgd over (bodem-)toezicht na een calamiteit. Klik hier voor de presentatie.

Aansluitend zijn in een tweede sessie van de praktijktafels oplossingsrichtingen voor de knelpunten uit de ochtendsessie besproken en geëvalueerd. 

De nieuwe aanpak heeft geleid tot positieve reacties van de deelnemers. Ook de PTB-organisatie blikt terug op een geslaagde dag en zal de ervaringen meenemen voor haar activiteiten in 2012.

 

Bijeenkomst 22 maart 2011

 

PLATFORM TOEZICHT BODEM

22 maart 2011 

Programma

10.00 uur      Opening en actualiteiten de dagvoorzitter (Henk van Zoelen, Bodem+)

10.30 uur      Politie en bodem (Henk Salomons, informatiemakelaar milieucriminaliteit IMT Noord-West Nederland)

11.00 uur      Pauze

11.30 uur      Toezicht bij calamiteiten op (water-)bodem

12.00 uur      Het waterschap als vernieuwde handhavingpartner (Ron Bouwman, hoofd Vergunningverlening & handhaving, HHSK) 

12.30 uur      Lunch

13.30 uur      Praktijkmiddag met keuze uit 2 van de 4 workshops

             ronde 1: 13.30 – 14.45                ronde 2: 14.45 – 16.00 uur

Workshop 1 (bedoeld voor boa/generalist)

Uitwerking van de werkwijze van politie en OM op milieugebied, de relatie bestuurs- en strafrecht, welke info heeft strafrecht nodig van bestuurlijke partners en welke voordelen zijn er voor de bestuurlijke partners.

Workshop 2 (bedoeld voor specialist bodem)

Hoe voer je toezicht uit bij grootschalige (infrastructurele) projecten. Welke voorbereidingen moet je treffen, met wie maak je afspraken, met wie werk je samen. Hoe zit het met taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In Brabant is de nodige ervaring opgedaan, die komt in deze workshop aan de orde.

Van de deelnemers aan deze workshop wordt gevraagd om vooraf kennis te nemen van het Draaiboek uitvoering en handhaving Bbk bij grootschalige (infrastructurele) projecten. Het Draaiboek is als pdf via de site www.handhaveninbrabant.nl beschikbaar.

Workshop 3 (bedoeld voor generalist)

Hoe organiseer je toezicht en handhaving na een calamiteit. Deze workshop is een vervolg van hetgeen in het ochtendprogramma aan de orde is geweest en zal dieper op de materie ingaan. Enkele ervaringsdeskundigen delen met u hun ervaringen.

Workshop 4 (bedoeld voor specialist bodem)

In dit deel komen diverse (door u zelf ingebrachte) praktijkvragen aan de orde, die zowel aan collega’s als aan deskundigen kunnen worden voorgelegd. Medewerkers van SIKB en Bodem+ zullen in ieder geval in het panel zitten.

Bijeenkomst 9 november 2010

 

PLATFORM TOEZICHT BODEM

9 november 2010

Programma

10.00 uur  Opening en actualiteiten- Kwaliteitsborging BBV/SIKB (Walter de Koning, SIKB)

10.30 uur  De vernieuwde NRB (Fred Mudde, Bodem+ en Walter de Koning , SIKB)

11.00 uur  Pauze

11.30 uur  Herziene HUM Wbb en Sanctiestrategie VI in de praktijk (Annemiek Tubbing SIKB en Wim Munters, VI)

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Workshops:  Workshop 1: Mogelijkheden Digitale Hulpmiddelen LinkedInHandhavingstools Bbk en HUM Bbk digitaal, Workshop 2: Interventieteams,Workshop 3: Boaregistrasysteem  en Workshop 4: Praktijkvragen, de antwoorden hierop volgen eind november 2010.

 16.00 uur  Plenaire afsluiting met aansluitend borrel

Bijeenkomst 23 maart 2010

 

Datum: 23 maart 2010

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Plaats: Meeting Plaza te Utrecht

10.00 uur       Opening door de dagvoorzitter Gilbert Boerekamp (Bodemplus)

10.20 uur       Drie meldpunten voor toezicht/handhaving: Bbk, LMA en Bodemtoezichtsloket. Lust of last?

Bert Brok (AgentschapNL/Bodem+), Hans Neele (AgentschapNL/LMA) en Hans Colijn (VI)

11.20 uur       Pauze

11.45 uur       Werkwijze certificerende instellingen

Egon Eerland van Eerland Certification met medewerking van SIKB

12.30 uur       Lunch

13.30 uur       1e ronde workshops: keuze uit 3 onderwerpen

1. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam – Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond: Chris Smit (DCMR) en Jan van ’t Verlaat (politie R’dam-Rijnmond)

2. Informatie-uitwisseling in strafrechtelijke onderzoeken: Peter Uytewaal (VROM-IOD)

3. Wat doet een certificerende instelling met informatie van publiekrechtelijk toezichthouders: Egon Eerland (Eerland Certification) en Jurgen Lutterman (Intron Certificatie)

Zaalwissel  15 minuten

14.45 uur       2e ronde workshops: keuze uit 3 onderwerpen: zie hiervoor

15.45 uur       Plenaire terugkoppeling van workshops door workshopleiders

16.00 uur       Afsluiting met aansluitend borrel

 

Bijeenkomst 13 oktober 2009

 

Datum: 13 oktober 2009

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Plaats: Reehorst, Ede

10.00 uur       Opening door de dagvoorzitter (Fred Kok, LOM)

Programma-overzicht en actualiteiten

10.10 uur       Waterwet en waterbodem (Peter de Putter, RWS)

Implementatie Waterwet en gevolgen voor de bevoegde gezagsorganen

10.35 uur       Handhaving waterbodem  (Stoffer Aalbers, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden)

11.00 uur      Stand van zaken zandwinputten (Tommy Bolleboom, Bodemplus)

11.15 uur       Pauze

11.30 uur       Lessen Bodemstaete       Onderzoek naar een intermediair                                     

12.15 uur       Lunch

13.15 uur       Eerste ronde workshops met keuze uit 4 thema’s:

Informatie-uitwisseling – Functiescheiding – Sanctionering van personen/bedrijven – Ketenverantwoordelijkheid. Per thema wordt er vanuit 3 invalshoeken (privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) gediscussieerd aan de hand van casus en stellingen.

14.15 uur       Tweede ronde workshops

15.00 uur       Plenaire terugkoppeling workshops en paneldiscussie met medewerking van het Functioneel Parket van het OM, de VROM-Inspectie en de Opsporings- en Inlichtingendienst van VROM en een vertegenwoordiger van de certificerende instellingen.

16.00 uur       Afsluiting met aansluitend borrelronde workshops

 

Bijeenkomst 10 februari 2009

Het thema van deze bijeenkomst is "Handhaving ontmoet beleid", 


Download hier de gehouden presentaties: 

Bijeenkomst 17 april 2008

Download hier de op 17 april 2008 gehouden presentaties:

Het thema van de bijeenkomst is "Vernieuwde (water-)bodemregels: de toezichthouder aan zet".

opening en bodemactualiteiten voor toezichthouders (Walter de Koning, SIKB, dagvoorzitter)

de overgangsregels van het Besluit Bodemkwaliteit voor bodem (Petra Bakker, Bodem+)

de overgangsregels van het Besluit Bodemkwaliteit voor waterbodem en bagger (Joost van der Plicht, waterschap Rijn en IJssel)

de bodemparagraaf van het Activiteitenbesluit (Robert Luinge, VROM en Fred Mudde, Bodem+)

Daarna een interactief middagdeel met Het Grote Kennis & Kunde Spel en aansluitend behandeling van praktijkvragen door de zaal en een panel onder leiding van Charles Odekerken;
Vragen en antwoorden 'Handhaving'
Vragen en antwoorden 'Beleid'
Vragen en antwoorden 'Praktijk en kwaliteit'
Vragen en antwoorden 'Toezicht

afsluiting (Walter de Koning, dagvoorzitter)

Wilt u meer informatie over het Platform mail dan naar info@platformtoezichtbodem.nl 

 

Bijeenkomst 19 april 2007

Tijdens deze derde bijeenkomst van het Platform op 19 april 2007 stond de Interventiestrategie ketentoezicht Bodemsanering, grondverzet en gerelateerde grondstromen centraal. De interventiestrategie is gericht op aanpak van structurele bodemovertreders. Wat is ketentoezicht en wat kunt u er mee? Ins en outs van adminstratief toezicht. En welke eisen stelt de regelgeving aan 'milieuhygienische verklaringen'?

Download hier de op 19 april 2007 gehouden presentaties:

LOM-Pilot -- Ronald Peters (VI)
Volgen van grondstromen -- Henk Arends (Limburg)
Monsternemingstrategie -- Chris Schuurbiers (VI) / Marcel Broekman  (RIVM)
Milieuhygienische verklaringen -- Walter de Koning (SIKB)

Administratief toezicht grondstromen -- Arno Don (IOD)
Administratief toezicht projectadministratie -- Jens van den Bos (DCMR) Klik hier voor het opvragen van de gegevens.
VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst -- VROM

Download hier de casus Havenzicht en hier de uitwerking van de casus. Wilt u meer informatie over het Platform mail dan naar info@platformtoezichtbodem.nl 

Download hier het verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 22 november 2007

Tijdens deze vierde bijeenkomst van het Platform op 22 november 2007 stond de Interventiestrategie ketentoezicht Bodemsanering, grondverzet en gerelateerde grondstromen centraal.

Download hier de op 22 november 2007 gehouden presentaties:

Opening + actualiteiten in het bodembeheer (Henk v Zoelen, Bodem+)

Ketenhandhaving toegelicht (Fred Kok , LOM)

Eerste ervaringen met KWALIBO-toezicht (Martin Keve, VI)

Stand van zaken LOM-pilot bodem&grondstromen (Ronald Peters, VI)

De waarde van het getal bij onderzoek en sanering (Ad Bonneur, TAUW)

OM en de ervaringen met bodemhandhaving (Frank v Diem, Functioneel Parket, OvJ)

Praktijkcasus bodem&grondstromen

Download hier de casus en hier de uitwerking van de casus. Wilt u meer informatie over het Platform mail dan naar info@platformtoezichtbodem.nl