Home  »  Platform Toezicht Bodem  »  Verslagen en publicaties Platform Toezicht Bodem

Verslagen en publicaties Platform Toezicht Bodem

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst van het Platform op 16 november 2023.

Plenaire programma:

Workshops:

De workshop Bodembescherming risicovolle bedrijfsactiviteiten is vanwege te weinig deelnemers vervallen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunnen omgevingsdiensten contact opnemen met SIKB. Kijk hier voor meer informatie.

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst van het Platform op 22 november 2022.

Hieronder vindt u de presentaties van de online Platform bijeenkomsten op 27 januari en 15 februari 2022.

27 januari 2022

 
15 februari 2022 

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst van het Platform op 16 november 2021.

Hieronder vindt u de presentaties van de Platform bijeenkomst op 12 november 2020.

Hieronder vindt u de presentaties van de Platform bijeenkomst op 26 november 2020.

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst van het Platform op 14 november 2019.

Hieronder vindt u de presentaties van het Platform op dinsdag 29 mei 2018.

Presentaties:

Op dinsdag 28 november 2017 vond de laatste bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:

Op donderdag 9 maart 2017 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:
Welkom en actualiteiten
Landelijke handhavingsstrategie (LHS) – De Boer Milieu opleidingen
Puin en Asbest in grond; hoe te onderzoeken – ILT
Toezicht en handhaving in de OW – Rijkswaterstaat
IBC locaties – SIKB
Bodemrisico’s bij drugslaboratoria – Arnicon
Controlelijsten bodem – ICTU
Mini-cursus Asbestherkenning – KOVA
Praktijksituaties

Op donderdag 9 juni 2016 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:
Welkom en actualiteiten
Essentiële Eisen – Rijkswaterstaat
Bodemenergiesystemen – OD Haaglanden
Uniforme controlelijsten – ICTU
Bodem in de Omgevingswet – Ministerie I&M
Ervaringen toezicht bodemenergiesystemen – OD Haaglanden
Toezicht Bodemenergie – ILT
Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten – OD Noordzeekanaalgebied
Controlelijsten HUM’s bodem – SIKB
Ervaringen uit het toezicht bij grote projecten – Rijkswaterstaat

Op dinsdag 17 november 2015 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:
Opening en actualiteiten
Het nieuwe Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstelsel (VTH-stelsel)
Evaluatie VTH stelsel
Ervaringen met interbestuurlijk toezicht
Het belang van samenwerking in de keten met de ketenpartners
Ketenaanpak verontreinigde grondstromen in Gelderland

Workshops:
Combineren en analyse van data
Grip op grondstromen

Op dinsdag 11 november 2014 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Welkom en actualiteiten – Henk van Zoelen, RWS / Bodem+
Samenwerkingsverbanden Politie nader toegelicht – Ad Nieuwdorp
Essentiele eisen en het BbK – Michel Gadella, RWS / Bodem+
HUM en BUM Bodemenergie – Manfred Beckman Lapré, RWS / Bodem+
ILT thema-inspectie BRL 6000 en 7000 – Maarten Busstra en Francisco Leus, ILT
Workshop praktijksituaties – Herman Miedema
Werkgroep KBB&B – Natascha Grundeken, ODH en Jeroen Telder, ODNZKG
Applicaties Toezicht & Handhaving – Erik Doekemeijer, SIKB
ILT-Inspectie mobiele puinbrekers; kansen voor samenwerking – Ronald Peters, ILT

Op donderdag 3 april 2014 heeft er een PTB-bijeenkomst plaatsgevonden. We hebben op deze dag eigen praktijksituaties en praktijkvragen besproken. Er zijn dus geen presentaties gegeven.

Op donderdag 12 september jl. vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Opening en actualiteiten – Marc Langenhuijsen, OD Midden- en West-Brabant
Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen – Manfred Beckman Lapré, RWS Leefomgeving
PIM: Info-uitwisseling Inspectieview milieu – Titia van Leeuwen, PIM
Workshop Discussie Bbk-aspecten – Marcel Cassee, RWS Leefomgeving
Workshop PIM – Berend Timmer, PIM
Workshop Toezicht en Kwalibo – Berend Timmer, PIM

Op dinsdag 22 januari jl. vond de er een plaats van het Platform Toezicht Bodem, ditmaal in Woudschoten te Zeist.

Opening en actualiteiten – Richard Eertman
Bodemtoezicht door ILT – Jessica van Swigchem
Wet revitalisering generiek toezicht – Ronald Bloemsma
Verbetering besluit bodemkwaliteit – Jeroen Telder
Ketenhandhaving – Natascha Grundeken
Samenvatting praktijkgevallen

Op dinsdag 12 juni vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem, ditmaal in Meeting Plaza te Utrecht. Ook op deze platformdag is er weer veel gelegenheid geweest om onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Een aantal collega’s is bereid gevonden tijdens het middagprogramma hierbij het voortouw te nemen. Verder gaven we op deze dag in ieder geval ook veel aandacht aan asbest; we stonden o.a. stil bij de laatste ontwikkelingen in regelgeving en beleid. Vanuit diverse gezichtspunten werd hier nader op ingegaan.